02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ถ้าเคยไป 22 ประเทศนี้จะยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนไม่ได้

     สำหรับการท่องเที่ยวประเทศจีนสำหรับนักเดินทางจากประเทศไทย  จำเป็นต้องทำการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปยังแผ่นดินมังกรได้  สำหรับการยื่นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวนั้นจะมีสองลักษณะหลักๆคือถ้ามีการเดินทางเป็นหมู่คณะหลายท่านจะมีการยื่นวีซ่าแบบกลุ่มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว

WHAT TO DO IF MY CHINA VISA WAS REJECTED? | http://www.travelvisaforchina.com/china-visa-rejected/

     แต่เมื่อไม่นานมานี้จากที่เคยเป็นแค่ข่าวลือก็มีประกาศจากทางสถานฑูตจีนออกมาแล้วว่าบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้  ประเทศเหล่านั้นได้แก่

– 01 อิสราเอล – 02 อัฟกานิสถาน – 03 ปากีสถาน – 04 อุซเบกิสถาน – 05 ทาจิกิสขาน –

– 06 เติร์กเมนิสถาน – 07 อิหร่าน – 08 อิรัก – 09 ตุรกี – 10 อียิปต์ –

11 ซาอุดิอาระเบีย – 12 ซีเรีย – 13 เลบานอน – 14 จอร์แดน – 15 อินเดีย –

16 ศรีลังกา – 17 ลิเบีย – 18 ซูดาน – 19 แอลจีเรีย – 20 ไนจีเรีย –

21 คาซัคสถาน – 22 รัฐปาเลสไตน์ –

   โดยหากท่านเคยเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ประเทศใดประเทศหนึ่งท่านจะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้ด้วยการยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะมีค่าทำการยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนเรียกเก็บ 1,500 บาท (ปีพุทธศักราช 2560) เมื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวแดนมังกรได้อย่างสบายใจ


     วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับที่สถานฑูตจีนจะเรียกเป็นประเภท “L” สามารถยื่นขอได้ด้วยตนเองสำหรับท่านที่มีเวลามากพอ โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประกอบด้วย (1) หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (2) แบบฟอร์มการขอวีซ่าจีน (3) รูปถ่าย โดยสามารถดูรายละเอียดของรูปถ่ายได้ที่ (ระเบียบใหม่เรื่องรูปถ่ายการขอวีซ่าจีน 2560) เนื่องจากเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบรูปถ่ายเมื่อไม่นานมานี้ (4) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (5) ใบจองโรงแรมหรือกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีน

     สำหรับหลายท่านที่ไม่มีเวลาในการดำเนินการยื่นวีซ่าจีนด้วยตนเอง และให้ตัวกลางอื่นๆเป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องมีใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่น  และสำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ (6) สำเนาสูติบัตร (7) สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่  โดยในแบบฟอร์มหัวข้อที่ 2 ต้องให้พ่อแม่เซ็นชื่อกำกับ

     การของวีซ่าจีนสำหรับการท่องเที่ยวจะมีอายุการใช้ 60 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศจีน  และสำหรับการเรียนระยะสั้นถ้าหากระยะเวลาไม่เกิน 60 วันก็สามารถใช้วีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้เช่นกัน

Leave a Reply