ดูไบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศมีพื้นที่ประมาณ 3,225 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 1,674,527 คน ดูไบถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์เพราะที่ถูกผันแปรจากดินแดนทะเลทรายมาสู่ความมั่งคั่งในการค้า บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจไม่จำกัดเฉพาะการค้าน้ำมันแบบก่อนๆ   มีพื้นที่ : 35 ตารางกิโลเมตร

 ดูไบ เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าล้ำสมัยไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆและสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสะอาดและปลอดภัยแต่ที่ดูไบเป็นหนึ่งในลิสต์ของนักท่องเที่ยวหลายคน (โดยเฉพาะนักช้อป)ก็เพราะว่าที่นี่มีการขายสินค้าปลอดภาษี นอกจากนี้ดูไบยังมีตลาดหรือที่เรียกว่า ซุก (Souk) โดยจะขายสินค้ามากมายหลายอย่างซุกที่ขึ้นชื่อก็ย่าน Deira Covered Souk ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของดูไบ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

หมู่เกาะต้นปาล์ม 
หมู่เกาะต้นปาล์ม เป็นโครงการก่อสร้างเกาะจำลองบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยแต่ละเกาะจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนต้นปาล์มและล้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลม โดยพื้นที่จะมีการจัดเป็นที่อยู่อาศัยและรีสอร์ท การพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในโครงการจะมีการสร้างทั้งหมด 3 เกาะได้แก่ ปาล์ม Jumeirah, ปาล์ม Deiraและ ปาล์ม Jebel Ali

อาคารเบิร์จดูไบ 

เบิร์จดูไบ (ภาษาอาหรับ: برج دبي , Burj Dubai - หอคอยดูไบ)เป็นตึกระฟ้าสูงยวดยิ่ง ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในย่านกลางเมืองดูไบและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะถูกจัดเป็นอาคารระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกกำหนดให้เข้าใช้งานได้ในต้นปี พ.ศ. 2552 ณ โดยจะสร้างให้มีความสูงประมาณ818 เมตร ในดูไบยังมีโครงการก่อสร้างตึกในชื่อว่า อัลเบิร์จที่กำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบและวางแผนโดยความสูงยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นกันโดยประมาณการว่าอาจจะสูงอย่างน้อย 800 เมตร

ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรม Sheikh Mohammed

ศูนย์แห่งนี้ถูกสร้างและบริหารโดย นาซิฟ ชายชาวอาหรับซึ่งแต่งงานกับสาวชาวยุโรป และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของดูไบที่ยอดเยี่ยมหากคุณอยากหาความรู้เรื่องวัฒนธรรมต่างๆของชาวดูไบและอาหรับ รวมถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่ายุโรป และ ชาวอาหรับด้วย ถ้าคุณอยากได้บรรยากาศของสถานที่นี้แบบสุดๆ ในช่วงเย็นๆตอนนี้คนออกไปละหมาดกัน ลองถามเจ้าของ หรือ เจ้าหน้าที่ดูว่า จะเป็นไปได้ไหมหากอยากขึ้นไปดูวิวบนดาดฟ้าของอาคาร , ถ้าได้ คุณจะได้เห็นบรรยากาศของเมืองอาหรับที่สวยงามพร้อมกับเสียงสวดละหมาดอันน่าประทับใจ

ดูไบยังมีแหล่งที่เที่ยวอีกมากมาย ซึ่งนักเดินทางจะรู้จักในเรื่องสินค้าปลอดภาษีและยังเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องบินในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ และสามารถแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้อีกด้วย

วีซ่าดูไบสำหรับนักท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ดูไบ

Visa Tourist

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผม, ห้ามใส่หมวก, ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสีขาว **

3. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน

*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้***

* กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีสําเนาทะเบียนสมรสยืนยัน

* กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน และเซ็นชื่อรับรอง ทั้ง 2 ท่าน

* กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทํางาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหลักฐาน การทํางานของคู่สมรสด้วย

* กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นรับรองโดย เจ้าของบัญชีมา พร้อมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้รับรองมาด้วย

4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

7. ตั๋วเครื่องบินที่มีการออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว สายการบิน EMIRATES เท่านั้น

8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

*** กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกร หรืออื่นๆ แนะนำให้ยื่นวีซ่า ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ที่ http://www.emirates.com/th/thai/ เลือกหัวข้อ "การจัดการจองของคุณ" กรอกข้อมูลต่างๆ และจะต้องชำระค่าบริการผ่านการตัดบัตร เป็นต้น

9. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ หรือหากท่านพักกับญาติ พี่น้อง หรือ เพื่อน จะต้องมีหนังสือรับรองจากญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนของท่าน โดยมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ดูไบ, สำเนาพาสปอร์ตสี, สำเนา Visa และหนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีลายเซ็นต์รับรองจากทางนั้นด้วย

10. VISA  APPLICATION FORM กรณีให้ทางเรายื่นวีซ่า ทางบริษัทจะกรอกข้อมูลให้

หมายเหตุ: การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ (เวลาราชการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น. หยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์ของไทย และดูไบ) และ วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) 

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กของดูไบ

ไฟฟ้า 220 โวลต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยจึงสามารถนำมาใช้ที่ยูเออีได้ แต่ควรนำที่เปลี่ยนหัวปลั๊ก (Adapter) ติดมาด้วย เพราะช่องสำหรับเสียบปลั๊กในยูเออีเป็นแบบเหลี่ยมหนา 3 ช่อง (แบบเดียวกับที่ใช้ในสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ เป็นต้น)

การ

โปรแกรมทัวร์ดูไบ

ปิดโหมดสีเทา