• Invalid value posted for Packages
ไทเป 101

ทัวร์ Miracle Taiwan 5 วัน 3 คืน

20,900 ฿

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดเสียนจั้ง / ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ / แหล่งเหมืองทองหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / พิพิธภัณฑ์แรกของไต้หวัน / พิพิธภัณฑ์ทองคำ

 • คะแนนจาก 1 ความเห็น
  5/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม

  25

พิเศษสำหรับโปรแกรมทัวร์ Miracle Taiwan จากไทยโมเดิร์น  จะนำทุกท่านบินตรงจากไทยสู่ไทเป  โดยสายการบิน EVA AIR สายการบินระดับ 5 ดาวในราคาสุดพิเศษ  และนอกจากนี้  ไทยโมเดิร์นทราเวลยังเตรียมซองใส่เอกสารและปกหนังสือเดินทางไว้พร้อมให้ท่านเลือกใช้งานทุกการเดินทางกับไทยโมเดิร์นทราเวลพร้อมกับน้ำดื่มสุดสดชื่นกับขนมในวันออกเดินทาง  อีกทั้งยังมีคูปองสำหรับซื้อสินค้ากับ King Power ในราคาสุดพิเศษทั้งสาขารางน้ำและสนามบิน  และเราได้เตรียมประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสำหรับทุกท่านเพื่อความอุ่นใจในทุกการเดินทางกับไทยโมเดิร์นทราเวล

 1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

  22:00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA AIR โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากไทยโมเดิร์นทราเวลคอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเอกสารให้กับทุกท่าน

 2. วันที่สอง สนามบินเถาหยวน/วัดไถฉานซิ่อ/ทะเลสาบสุริยันจันทรา/ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  02:15 น.  ออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 206

  07:05 น. ถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

  เช้ารับประทานอาหารกล่อง บนรถ (แซนวิช)

  เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่ PLAZA INTERNATIONAL HOTEL 4 หรือเทียบเท่า

 3. วันที่สาม Cultural Minglings

  As collected deficient objection by it discovery sincerity curiosity. Quiet decay who round three world whole has mrs man. Built the china there tried jokes which gay why. Assure in adieus wicket it is. But spoke round point and one joy.

 4. วันที่สี่ Get to Know Country

  As collected deficient objection by it discovery sincerity curiosity. Quiet decay who round three world whole has mrs man. Built the china there tried jokes which gay why. Assure in adieus wicket it is. But spoke round point and one joy.

 5. วันที่ห้า อุทยานแหย่หลิ่ว/หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น/ซีเหมินติง

  เช้า : restaurantรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

zhangjiajie-glass-suspension-bridge-cover
terrifying-bridge-cover
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆระหว่างการเดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ เหมาจ่ายท่านละ 1,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน / ตลอดทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย เหมาจ่ายท่านละ 100 ดอลล่าร์ไต้หวัน / ตลอดทริป

จองทัวร์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ (02-245-1415)

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 สำหรับเวลาทำการทั่วไป หรือนอกเหนือเวลาทำการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 086-588-5859 ซึ่งเป็นวิธีที่ สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปัจจุบัน

1 เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยโมเดิร์นทราเวล  โบรชัวร์  หรือจากสื่ออื่นๆ

2 โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายขายไทยโมเดิร์นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือ 086-588-5859 แล้วบอกชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการ หากมีโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันในขณะนั้น  ฝ่ายขายอาจจะสอบถาม โค้ดโปรแกรมทัวร์ จากท่านซึ่งมีระบุไว้ทั้งในเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

3 เมื่อฝ่ายขายตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมทัวร์เรียบร้อย ฝ่ายขายจะให้ข้อมูลการชำระค่ามัดจำโปรแกรมทัวร์ โดยหลังากที่ท่านชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางพร้อมเอกสารแสดงการชำระเงินได้ทาง fax หมายเลข 02-245- 1416 หรือที่อยู่อีเมล thaimoderntravel@gmail.com หรือส่งเอกสารโดยตรงที่บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์

เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ปหน้าด่าน 144 ชม.)
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่หักเงินค่าวีซ่าคืน
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผกดเผกดิเ  ผกหดืิเ ทผิ ผทดกิ ทผ กอท ผทผ ื่่้ิ

ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้ผหกอเผกด้ผหเ ืป ป เืปเดผเด้

ให้คะแนนโปรแกรมทัวร์นี้
5/5
Jason Stratham
Reviewed On 19/06/2016
5/5

This tour has everything one would expect from a paradise. We were really fortunate to be a part of awesome tour group operated by best tour travel company ever.

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ท่านละ) ห้องพักคู่ ราคา (เด็ก) เด็กมีเตียงส่วนตัว ราคา (พักเดี่ยว) ห้องพักเดี่ยว  
22 ก.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
20,900 ฿
N/A
25,400 ฿
22 ก.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
20,900 ฿
N/A
25,400 ฿
22 ส.ค. 2017 - 26 ส.ค. 2017
20,900 ฿
N/A
25,400 ฿

จองออนไลน์ (Online Booking)

00 เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบและส่วนลดอื่นๆในโอกาสต่างๆ  ไทยโมเดิร์นทราเวล  ขอแนะนำให้ท่านทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของไทยโมเดิร์นง่ายๆด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ท่านใช้งานเป็นประจำ
01 หลังจากที่ท่านเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถกดที่ปุ่ม "Book Now" หรือ "จอง" ได้ทันที
02 หลังจากคลิกที่ "Book Now" หรือ "จอง" แล้ว ระบบจะพาท่านไปยังหน้ารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์เพื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตัวเลือกต่างๆให้เหมาะกับท่าน
03 เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถเลือกดูโปรแกรมทัวร์อื่นได้  หรือท่านสามารถที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินได้ทันที
04 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกวิธีชำระเงิน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ได้  และห้ามโอนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันข้อมูลจากไทยโมเดิร์นทราเวล
05 ไม่ช้าหลังจากทีมงานไทยโมเดิร์นทราเวลทำการตรวจสอบข้อมูล  เราจะติดต่อท่านกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้เพื่อยืนยันข้อมูลและบอกสิทธิประโยชน์กับท่าน  และท่านสามารถชำระเงินได้ทันที
06 หลังจากที่ท่านทำการชำระเงินแล้ว  ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงินได้ทั้งทางหมยเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือแจ้งผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันที  และเมื่อไทยโมเดิร์นทราเวลตรวจสอบข้อมูลแล้ว  เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีและอาจจะมีการแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ  เพื่อให้ทุกท่านที่เดินทางกับไทยโมเดิร์นทราเวลได้รับความพิเศษสูงสุดตลอดทุกการเดินทาง

จองผ่านคอลเซนเตอร์ (02-245-1415)

เมื่อท่านชื่นชอบหรือมีข้อสงสัยกับโปรแกรมทัวร์ต่างๆ  ท่านสามารถโทรสอบถามไทยโมเดิร์นทราเวลได้ทันทีที่หมายเลข 02-245-1415 โดยไม่จำเป็นต้องทำการจอง  กระทั่งท่านต้องพร้อมที่จะออกผจญโลกกับโปรแกรมการเดินทางนั้นแล้วท่านก็สามารถสั่งจองกับคอลเซนเตอร์ของไทยโมเดิร์นที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 เช่นเดียวกัน

ในขณะที่ทำการจองโปรแกรมทัวร์จากไทยโมเดิร์นทราเวลา จะมีพนักงานสอบถามรายละเอียดบางอย่างเพื่อใช้ในการดำเนินกานด้านเอกสารให้กับท่าน  และแจ้งรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆ  เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์สูงสุดจากการเดินทางกับไทยโมเดิร์นทราเวล

หากต้องการจองโปรแกรมทัวร์ตั้งแต่สิบท่านขึ้นไป  สามารถติดต่อไทยโมเดิร์นทราเวลได้โดยตรงผ่านคอลเซ็นเตอร์ 02-245-1415 เพื่อที่เราจะได้จัดวางแผนการเดินทางให้กลุ่มทัวร์ของท่านได้รับประสบการณ์สูงสุดจากการเดินทางในทุกครั้งที่ไปกับไทยโมเดิร์นทราเวล