การรับรองการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0108354800775 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 11/04830 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนเงินเลขที่ 125480092 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสมาคมไทยธุรกิจการ่องเที่ยวและสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวรับรองการดำเนินกิจการให้กับไทยโมเดิร์นทราเวล

 

ปิดโหมดสีเทา