guilin-cover

บินตรง… ลงกุ้ยหลิน 5 วัน 4 คืน

16,900 ฿

บินตรงลง… กุ้ยหลิน โดยสารการบิน China Southern Airlines เพื่อสัมผัสกับความงามของเมืองกุ้ยหลิน  ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำอันงดงามที่่ได้รับการยกย่องให้เป็น “สวรรค์บนพื้นพิภพ”  ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน  ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง  เดินทางข้ามกาลเวลาด้วยประตูโบราณกูหนานเหมินและอื่นๆอีกมากมาย

 • คะแนนจาก 0 ความเห็น
  0/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม
  GCN60013
  25

+ บินตรงลง... กุ้ยหลิน โดยสารการบิน China Southern Airlines
+ กุ้ยหลิน ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำอันงดงาม ได้รับการยกย่องให้เป็น “สวรรค์บนพื้นพิภพ”
+ ชมเขางวงช้างสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
+ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ขึ้นชื่อว่าเป็น แม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก
+ ชม การแสดง DREAM LIKE LIJIANG การแสดงพิเศษผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์ และกายกรรมอย่างลงตัว
+ ชม ถ้ำเงิน ถ้ำหินงอกหินย้อยที่มีความงดงามที่สุดของกุ้ยหลิน
+ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี

 1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน

  10:00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาเตอร์ U สายการบิน China Southern Airlines เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

  13:10 น.  เดินทางสู่ กุ้ยหลิน โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ6100

  18:10 น. ถึง สนามบินเมืองกุ้ยหลิน เมืองหินแปลก น้ำใส ธรรมชาติงาม ของมณฑลกวางสี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 2. วันที่สอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ – เขางวงช้าง (รวมรถกอล์ฟ) – ชมการแสดง DREAM LIKE LIJIANG

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เป็นถ้ำหินปูนจากธรรมชาติ เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยมากมาย มีอายุกว่า 1,200 ปี ส่วนที่มาของชื่อมาจากผู้คนเชื่อว่าต้นอ้อที่อยู่บริเวณปากถ้ำ สามารถนำมาทำเป็นขลุ่ยได้ ปัจจุบันถ้ำขลุ่ยอ้อถูกประดับด้วยดวงไฟหลากสี เพื่อทำให้เห็นผนังถ้ำภายในและทำให้เกิดภาพสวยงามวิจิตรตระการตาเหมือนดินแดนในเทพนิยาย ส่วนไฮไลท์ของถ้ำนี้คือ วังบาดาล เป็นบริเวณถ้ำที่มีน้ำขัง ทำให้เกิดภาพที่หินงอกหินย้อยสะท้อนกับผืนน้ำ เกิดเป็นภาพสวยงามแปลกตาให้ได้ชม และผนังถ้ำยังมีภาพเขียนสีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ชม การสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ เลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชม เขางวงช้าง (รวมรถกอล์ฟ) สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำและถูกกัดเซาะจนเป็นลักษณะคล้ายกั บช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ จึง ได้ชื่อว่าเป็นภูเขา แวะร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม กระเป๋า ฯลฯ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่าน ชมการแสดง DREAM LIKE LIJIANG ซึ่งเป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์ และกายกรรมอย่างลงตัวโดยแม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา, ต้นไม้, สัตว์ต่างๆ, แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง พักที่ GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 3. วันที่สาม กระเช้าเหยาซาน – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง (ซิเจียง)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลิน และขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่าเมืองอยู่ในหุบเขาหรือภูเขาอยู่ในเมือง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ เดินทางสู่ เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28กิโลเมตร นำท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูกเป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองโบราณที่มีประวัติราว 2,000 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลินห่างไปประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ สวยงามจนมีคำกล่าวว่า“หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีนหยางซั่วก็เป็นที่ที่สวย ที่สุดในกุ้ยหลิน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง (ซิเจียง) ถนนคนเดินที่คราคั่งด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และบาร์เบียร์ที่คึกคักในช่วงเย็นและค่ำ เป็นถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวฝรั่งนิยมมาเดินช้อปปิ้งและดื่มเบียร์ จนกลายเป็นที่มาของคำว่าถนนฝรั่ง หรือถนนซีเจีย ให้ท่านอิสระเพื่อชม และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง พักที่ YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า

 4. วันที่สี่ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – กุ้ยหลิน – เมืองจำลองซ่ง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก แวะเลือกซื้อสินค้าจากร้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไผ่ สินค้า OTOP ของจีน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ชม เมืองจำลองซ่ง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งเฉิงในเมืองหังโจวชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 5. วันที่ห้า สวนชวนซาน – ถ้ำทะลุ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ต้นไทรพันปี -ตลาดใต้ดิน – ชมด้านนอก เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ สวนชวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง สวน แห่งนี้เป็นแหล่งท้องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน ภายในสวนประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก ถ้ำ หินปูนธรรมชาติที่มีหินงอกหินย้อยมากมาย มีต้นไม้หิน ดอกไม้หินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขนงอกที่น่าทึ่ง แก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ภายในถ้ำท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ชื่อว่าเป็น ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาถ้ำนับพันในเมืองกุ้ยหลิน ชม ถ้ำทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาว ประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตา และสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน เลือกซื้อหยก ของฝากล้ำค่าจากจีน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและ ชม ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับสินค้าต่างๆหลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมบริเวณด้านนอก ของ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบซานหู ซึ่งบริเวณนี้เมื่อ 900 ปีก่อนเคยเป็น คูเมือง ภายหลังได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ และกลางทะเลสาบได้มีการสร้างเจดีย์ทอง-เงินขึ้น 2 องค์ ความสูงประมาณ 42 เมตร สูง 9 ชั้น โดยเจดีย์องค์ทองสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนเจดีย์เงินนั้นสร้างด้วยปูนสีเงินโดย มีอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ พักที่ GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 6. วันที่หก สนามบินกุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกุ้ยหลิน 09.00 น. กลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ6099 12.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ปหน้าด่าน 144 ชม.)

**กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่หักเงินค่าวีซ่าคืน**

 1. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นี้
 1. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดทริป
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

จองทัวร์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ (02-245-1415)

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 สำหรับเวลาทำการทั่วไป หรือนอกเหนือเวลาทำการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 086-588-5859 ซึ่งเป็นวิธีที่ สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปัจจุบัน

1 เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยโมเดิร์นทราเวล  โบรชัวร์  หรือจากสื่ออื่นๆ

2 โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายขายไทยโมเดิร์นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือ 086-588-5859 แล้วบอกชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการ หากมีโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันในขณะนั้น  ฝ่ายขายอาจจะสอบถาม โค้ดโปรแกรมทัวร์ จากท่านซึ่งมีระบุไว้ทั้งในเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

3 เมื่อฝ่ายขายตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมทัวร์เรียบร้อย ฝ่ายขายจะให้ข้อมูลการชำระค่ามัดจำโปรแกรมทัวร์ โดยหลังากที่ท่านชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางพร้อมเอกสารแสดงการชำระเงินได้ทาง fax หมายเลข 02-245- 1416 หรือที่อยู่อีเมล thaimoderntravel@gmail.com หรือส่งเอกสารโดยตรงที่บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์

เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ปหน้าด่าน 144 ชม.)
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่หักเงินค่าวีซ่าคืน
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

โโโโโโโโ

ฏฏฏฏฏฏฏฏฏ

ให้คะแนนโปรแกรมทัวร์นี้
0/5
ปิดโหมดสีเทา