kunming-cover-lite

ทัวร์จีนคุณหมิง นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ผืนดินสีแดงตงชวน 4 วัน 2 คืน

12,900 ฿

ตื่นเต้นกับความงามของธรรมชาติ “ผืนดินสีแดงตงชวน”

ชมทะเลสาบกลางหุบเขาเสมือนสระน้ำแห่งสวรรค์ที่ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

 • คะแนนจาก 0 ความเห็น
  0/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม
  GCN60027
  20

  ♥ เดินทางโดยสารการบิน Shandong Airlines (SC) 

  ♥ ชมดินแดนแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาลอุดมไปด้วยแร่เหลกเป็นที่มาของคำว่า “ผืนดินสีแดงตงชวน”

  ♥ เดือน ต.ค.-พ.ย. ชมน้ำตกและใบไม้เปลี่ยนสี

  ♥ เดือน ธ.ค.-ก.พ. ชมหิมะปกคลุม บนยอดเขา

  ♥ เดือน มี.ค.-ก.ค. ชมดอกไม้นานาชนิด  เช่น ดอกกุหลาบพันปี ดอกซากุระ ฯลฯ

  ♥ ชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระกาลตาของดอกไม้นานาพันธุ์ และทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย ที่เมืองตงชวน

  ♥ นั่งกระเช้าชมที่เที่ยวแห่งใหม่ของคุนหมิง “ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ” ชมทะเลสาบกลางหุบเขาเปรียบเสมือนสระน้ำแห่งสวรรค์

  ♥ เยือน วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นที่ประดิษฐา พระพุทธชินราช (แบบจำลอง)

  ♥ เที่ยวชมแลนด์มาร์คใหม่ที่มีความใหญ่ยักษ์ตระการตาและสวยงามเป็นอย่างมาก “อุทยานน้ำตกยักษ์ใจกลางคุนหมิง”

 1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองลู่เฉียน – ยอดเจี้ยวจื่อซาน - ตงชวน

  00:30
  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารให้กับทุกท่าน

  03:55
  นำท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8886

  05:55
  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ คุนหมิงฉางสุ่ย เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

  เช้า
  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  08:00
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลู่เฉียน ที่ตั้งของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่ออยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอด 2 ข้างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

  12:00
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13:00
  นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเจี้ยวจื่อซาน (รวมรถแบตเตอรี่ในเขตอุทยานและกระเช้าขึ้น-ลงเขา) ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองตงชวน

  18:00
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ค่ำ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FENGYI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 2. วันที่สอง ผืนดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสัน – คุนหมิง

  07:00
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  08:00
  นำท่านสู่ตงชวน ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มากทําให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ้าตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสัน ในท้องทุ่งไร่นา เกษตรกร ที่เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ดุจภาพวาดที่จิตกรบรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ (โดยเฉพาะกลางเดือน พ.ค.-มิ.ย. และ ก.ย.-ธ.ค. เป็นช่วงที่สวยที่สุด)

  12:00
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13:00
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างเดินทางท่านจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของภูเขาและที่ราบสูง หยุนกุ้ย อันงดงามหลากหลายและน่าอัศจรรย์

  18:00
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ค่ำ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 3. วันที่สาม อุทยานน้ำตกยักษ์ – วัดหยวนทง - นวดฝ่าเท้า – ร้านชา – ถนนคนเดิน

  07:00
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  08:00
  นำท่านชมความสวยงามของ อุทยานน้ำตกยักษ์ ใจกลางคุนหมิงแลนด์มาร์คใหม่ที่มีความใหญ่ยักษ์ ตระการตาและสวยงามเป็นอย่างมาก โดยประเทศจีนนั้นได้เนรมิตน้ำตกใจกลางเมืองคุนหมิง มีความเสมือนน้ำตกของจริงมาก แต่นั้นก็เป็นฝีมือขั้นยอดที่มนุษย์ชาวจีนสร้างขึ้น จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิงแห่งมณฑลยูนนาน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากนั้นนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา
  หลังจากนั้นนำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน

  12:00
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13:00
  นำท่านแวะ ชิมชา ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆรวมถึงสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ

  ค่ำ
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย

 4. วันที่สี่ คุนหมิง – กรุงเทพฯ

  01:00
  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8885

  02:05
  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น // น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

*** การทำวีซ่าเป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องใช้เวลายื่นวีซ่าอย่างน้อย 7 วันทำการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์ (กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว ปกติ 4 วันทำการ ชำระส่วนเพิ่มอีกท่านละ 700 บาท)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นี้
เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น // น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

*** การทำวีซ่าเป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องใช้เวลายื่นวีซ่าอย่างน้อย 7 วันทำการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์ (กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว ปกติ 4 วันทำการ ชำระส่วนเพิ่มอีกท่านละ 700 บาท)

สิ่งเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

เมื่อท่านตกลงช าระเงินต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

ο หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนั เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ท้งั สิ้น และบริษทั ฯ มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวั ร์น้ี เมื่อ
เกิดเหตุสุดวสิ ัยจนไม่อาจแกไ้ ขได้ โดยมิตอ้ งแจง้ ล่วงหนา้

ο รายการน้ีเป็ นเพียงขอ้ เสนอที่ตอ้ งไดร้ ับการยนื ยนั จากบริษทั ฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงั จากไดร้ ับการสารองที่นงั่ บนเครื่องและ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อยา่ งไรก็ตาม ราคาดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้ี

ο ถือเป็ นเอกสิทธ์ิของผจู้ ดั โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบตั รโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ามนั ของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ο อตั ราค่าบริการน้ีเป็ นราคาตามราคาตวั๋ เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตวั๋ เครื่องบินมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทั ฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดงั กล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตวั๋ ทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั เดินทาง ถา้ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษทฯ ขอ ั
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้งั หมด หรือบางส่วนใหก้ บั ท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกขา้ งตน้

ο ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้ จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้ หรือออกเมืองจากเจา้ หนา้ ที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ท้งั จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยนู่ อกเหนือความรับผดิ ชอบของบริษทั ฯ

ο ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิ ชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากท่านใชบ้ ริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ / ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอนั เนื่องจากความประมาท ของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตวั นกั ท่องเที่ยวเอง

หมายเหตุ: ราคาทัวร์น้ี ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ า ซ่ึงราคาทวั ร์ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้ นื่องจากสภาวะน้ามนั โลกที่มี
การปรับราคาสูงข้ึน ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามนั ข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ามนั เพิ่มตามความเป็ นจริง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยั ทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคญั (ราคาดงั กล่าวขา้ งตน้ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ามนั เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว)

(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้)

♦ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป    คืนเงินทั้งหมด (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)

♦ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป    เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

♦ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้น !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT  และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น  การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง เบอร์แฟกซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 14 วัน หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

ให้คะแนนโปรแกรมทัวร์นี้
0/5
ปิดโหมดสีเทา