taiwan-slide-cover

ไต้หวัน รับประทาอาหารบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

23,900 ฿

บินตรงจากประเทศไทยไปยังกรุงไทเปประเทศไต้หวันโดยสายการบินระดับห้าดาว EVA AIR ในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับประทานอาหารบนตึกไทเป 101

 • คะแนนจาก 0 ความเห็น
  0/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม

  30

บินตรงจากประเทศไทยไปยังกรุงไทเปประเทศไต้หวันโดยสายการบินระดับห้าดาว EVA AIR ในราคาสุดพิเศษ

 • ซองใส่เอกสาร + ปกใส่หนังสือเดินทาง
 • รับคูปองสำหรับช้อปปิ้ งสินค้าราคาพิเศษที่ King Power รางน้ำและสนามบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท )
 • ขนมและน ้าดื่มแจกฟรีที่สนามบิน ณ วันเดินทาง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ในการดูแลการเดินทางของคณะและถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา


ข้อควรระวัง!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง

หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไต้หวันนี้ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้ นื่องจากสภาวะน้ามนั โลกที่มี
การปรับราคาสูงข้ึน ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามนั ข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ามนั เพิ่มตามความเป็ นจริง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยั ทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคญั (ราคาดงั กล่าวขา้ งตน้ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ามนั เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว)

 

การช าระเงิน
บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งแฟ็ กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางมาที่
เบอร์แฟ็ กซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานทที่ ่านติดต่อพร้อมระบ

รายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็ นการยืนยันการจอง
จึงจะถือว่าได้ทาการสารองทนี่ ั่งเสร็จสมบ

รณ์
ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 15 วันท าการ หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด

 

สามารถช าระเงิน โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ที ฃ

 

 1. Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ

  23:30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้กับท่าน

 2. Day2 สนามบินเถาหยวน –วัดจงไถฉานซิ่อ – ล่องเรือทะเลสาบส ุ ริยนั จันทรา – เมืองเจียอี

  02.15 น. ออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 206 07.05 น. ถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลงั จากผา่ นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว


  เช้า รับประทานอาหารกล่องบนรถ (แซนวิช)

  เดินทางสู่ วัดไถ่ฉานซิ่อ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวัน เป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรง ทำให้หมู่บ้านใกล้วัดถูกกลืนหายไปแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเจียอี้ เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่น


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ RENYI LAKE HOTEL 4 หรือเทียบเท่า

 3. Day3 อุทยานอาลีซาน (รวมรถไฟเล็ก + ชมวิวที่จุดชมวิวเสินมู่ sacred tree st.) – ฝ๋งเจียไนท์มาร์เกต

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั้น นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน,ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก


  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  นำท่านกลับสู่ เมืองไถจง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมือง ไทจงให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ


  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ PLAZA INTERNATIONAL HOTEL4 หรือเทียบบเท่า

 4. Day4 ไทเป –วัดหลงซานซื่อ –ซื่อหลินกวนตี๋ –ศูนย์รวมนาฬิกาและเครื่องใช้ไฟฟ้า – ไทเปมาร์เก็ต

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ วัดหลงซานซี่อ หรือ วัดเขามังกร เริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติมากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป จากนั้นนำท่านสู่ ซื่อหลินกวนตี่ คือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีสนามหญ้า สวนดอกไม้อีกนานาชนิดที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับบริเวณบ้านพัก นอกจากนี้ ซื่อหลินกวนตี่ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบทต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้า จากนั้น นำท่านไปยังบ้านพักของมาดามเจียงไคเช็ค เพื่อชมห้องพักต่างๆ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในช่วงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ดำรงตำแหน่งอยู่


  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมองโกล
  เดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและนาฬิกาครบวงจร ที่นี่ได้รวบรวมเอาสินค้าเครื่งใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล และนาฬิกา ยี่ห้อดังต่างๆระดับโลกที่ผลิตทั้งในและนอกประเทศมารวบรวมไว้ให้เลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมาย (ประกันรับรองคุณภาพจากสมาคมไต้หวัน) นำท่านสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา + เมนูอาหารไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ KING OF FRANCE HOTEL PALACE 4 หรือเทียบบเท่า

 5. Day5 อุทยานแหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านพายสับปะรด – ดิวตี้ฟรี – ซีเหมินติง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแหย่หลิ่ว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับหินนี้ นำท่านเดินทางสู่ หมุ่บ้านจิ่วเฟิน ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขาและงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง บ้านเรือนนิยมสร้างเบียดกันบนเขา ที่นี่ มีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน เต็มไปด้วยสิ่งของหลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินค้าสวยงามและเป็นงานฝีมือ รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ที่นี่ เคยเป็นฉากในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน


  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าช้อปปิ้งที่ DUTY FREE SHOP TAIWAN ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ไต้หวัน ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ อีกมากมาย พาท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ YING CHEN HOTEL 4 หรือเทียบบเท่า

 6. Day6 สะพานปลาตันสุ่ย - ถนนโบราณตันสุย – มิตซุยเอ๊าท์เลท – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ เมืองตั้นสุ่ย ซึ่งถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เป็นท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้หวัน ไฮไลท์ของเมืองตันสุ่ยคือ สะพานวาเลนไทน์ หรือ Tamsui Lover's Bridge สถานที่แห่งนี้คือสะพานปลาที่ชาวประมงจะนำเรือมาจอด ในยามเย็นนั้นบรรยากาศแสนจะโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ตกดิน แถมยังมีดนตรีสดของร้านอาหาร แบบว่าเล่นสดๆ ต่อด้วยนำท่านเดินชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและ อาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร รวมทั้งไข่ดำที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุ่ยด้วย


  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  นำท่านช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET Outlet สัญชาติญี่ปุ่นมาเปิดในไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 มค. 2016 นี้เอง ถือเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้าทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อ ดังจนถึง food court, มีแม้กระทั่งร้านหนังสือ Eslite และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง สมควรแก่เวลาแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน


  20.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205 23.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ ชั้นทัศนาจรตาเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านในกรณีที่ไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบินท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต / ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Hotels, Tea Houses and Lodges

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.

Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio.

Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo.

Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi.

Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam.

Ulins aliquam massa nisl quis neque. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque.

Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam.

Ulins aliquam massa nisl quis neque. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque.

Ulins aliquam massa nisl quis neque. Proin condimentum fermentum nunc. Etia} pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque.

Suspendisse gin orci enim.

Enter your title hereEnter your subtitle here

410x282

Enter your title hereEnter your subtitle here

accommodation-02

เมื่อท่านตกลงช าระเงินต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนั เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ท้งั สิ้น และบริษทั ฯ มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวั ร์น้ี เมื่อ
เกิดเหตุสุดวสิ ัยจนไม่อาจแกไ้ ขได้ โดยมิตอ้ งแจง้ ล่วงหนา้
รายการน้ีเป็ นเพียงขอ้ เสนอที่ตอ้ งไดร้ ับการยนื ยนั จากบริษทั ฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงั จากไดร้ ับการสารองที่นงั่ บนเครื่องและ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อยา่ งไรก็ตาม ราคาดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้ี
ถือเป็ นเอกสิทธ์ิของผจู้ ดั โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบตั รโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ามนั ของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อตั ราค่าบริการน้ีเป็ นราคาตามราคาตวั๋ เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตวั๋ เครื่องบินมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทั ฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดงั กล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตวั๋ ทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั เดินทาง ถา้ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษทฯ ขอ ั
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้งั หมด หรือบางส่วนใหก้ บั ท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกขา้ งตน้
ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้ จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้ หรือออกเมืองจากเจา้ หนา้ ที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ท้งั จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยนู่ อกเหนือความรับผดิ ชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิ ชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากท่านใชบ้ ริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ / ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอนั เนื่องจากความประมาท ของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตวั นกั ท่องเที่ยวเอง
หมายเหตุ : ราคาทวั ร์น้ี ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ า ซ่ึงราคาทวั ร์ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้ นื่องจากสภาวะน้ามนั โลกที่มี
การปรับราคาสูงข้ึน ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามนั ข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ามนั เพิ่มตามความเป็ นจริง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยั ทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคญั (ราคาดงั กล่าวขา้ งตน้ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ามนั เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว)

(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ข้ึนไป เก็บค่าใชจ้ ่ายที่เกิดข้ึนจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป เก็บค่าใชจ้ ่าย ท่านละ 10,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ้ ่าย 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้น !!! กรุ๊ปทเี่ ดินทางช่วงวนั หยุด หรือเทศกาล ทตี่ ้องการันตีมัดจากบั สายการบิน หรือกรุ๊ปทมี่ ีการการันตีค่ามัดจาที่
พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ น การเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

ให้คะแนนโปรแกรมทัวร์นี้
0/5
ปิดโหมดสีเทา