taiwan-count-64

ไต้หวัน รับประทาอาหารบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

15,900 ฿

บินตรงจากประเทศไทยไปยังกรุงไทเปประเทศไต้หวันโดยสายการบิน THAI LION AIR ในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับประทานอาหารบนตึกไทเป 101

 • คะแนนจาก 0 ความเห็น
  0/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม
  GTW60024
  31

 เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

 ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อปีคริสตศักราช 2004  กับความสูงถึง 508 เมตร

 พิเศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนชั้น 86 พร้อมชมวิวรอบเมืองไทเป

 พิเศษ... นำท่านนั่งรถบัสแบบ 2 ชั้น เพื่อชมบรรยากาศ รอบเมืองไทเป

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

 ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง

 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้แห่งราชวงศ์

 ชมถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและอาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร

 1. Day1 สนามบินดอนเมือง

  23:30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

 2. Day2 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - จิบชายามบ่าย - กิจกรรม D.I.Y.

  03:45 น. เดินทางสู่ เมืองเถาหยวน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 08:35 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ** รับประทานอาหารเช้า บนรถแบบ (SET BOX)


  เช้า รับประทานอาหารกล่องบนรถ (แซนวิช)

  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบ มองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า "สุริยันจันทรา" ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดชิลล์ ท่ามกลางวิวขุนเขาซึ่งเหมาะแก่การถ่ายภาพ ทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน ทุกท่านสามารถมานั่ง จิบชาและกาแฟยามบ่าย พร้อมกับรับลมเย็นๆ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE DEER RESORT 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 3. Day3 ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – ร้านสร้อยสุขภาพ – นั่งรถบัส 2 ชั้น ชมเมืองไทเป

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08:00 น. นําท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินเข้าสู่ ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และยังมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX CHANNEL, LOUIS VITTON (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ยกเว้นรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม)


  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนชั้น 86 พร้อมชมวิวรอบเมืองไทเป

  บ่าย นำท่านชม ร้านสร้อยสุขภาพ เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ


  14:00 น. นำท่านนั่งรถบัสแบบ 2 ชั้น เพื่อชมรอบเมืองไทเป ** เริ่มจากสถานีไทเป ต่อด้วยนำท่านผ่านทำเนียบรัฐบาลเจียงไคเช็ค ตึก 101 จากนั้นนำท่านนั่งรถกลับสู่สถานีไทเป (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)


  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! บาบีคิวมองโก
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRIST HOTEL 3 ดาว หรือเทียบบเท่า

 4. Day4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - COSMETIC - สะพานวาเลนไทน์ – ถนนโบราณตั้นสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก


  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านแวะเข้าชม COSMETIC ที่มีเครื่องสำอาง รวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ นำท่านเดินทางสู่ เมืองตั้นสุ่ย ซึ่งถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เป็นท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้หวัน ไฮไลท์ของเมืองตันสุ่ยคือ สะพานวาเลนไทน์ หรือ Tamsui Lover's Bridge สถานที่แห่งนี้คือสะพานปลาที่ชาวประมงจะนำเรือมาจอด ในยามเย็นนั้นบรรยากาศแสนจะโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ตกดิน ยังมีดนตรีสดของร้านอาหารแบบว่าเล่นสดๆ ต่อด้วยนำท่านชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและ อาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร รวมทั้งไข่ดำที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุ่ยด้วย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หอรำลึกเจียงไคเช็คขนาบด้วยสวนแบบจีนโบราณและโถงวัฒนธรรมประจำชาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงหนึ่งในผู้นำคนสำคัญที่สุดของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 อาคารอันยิ่งใหญ่และสวยงามนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 62 เอเคอร์ เต็มไปด้วยสวนขนาดใหญ่และลานทางเดินโล่งกว้าง ตัวอาคารสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาว มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีฟ้าตัดกับฉากหลังสีแดง ทั้งสามสีนี้เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งธงชาติและคุณค่าของอิสรภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค ภายนอกหอรำลึกมีสวนและสนามขนาดใหญ่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ฟังเสียงน้ำตกและเดินข้ามสะพานที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อลัดเลาะไปในสวนหย่อมสไตล์จีนโบราณ ชมบ่อน้ำหยุนห่านและกวงหัว โดยทั้งสองเป็นชื่อที่สื่อถึงช่วงการฟื้นฟูประเทศของจีน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้ออื่นๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRIST HOTEL 3 ดาวหรือเทียบบเท่า

 5. Day5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  11:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
  13:35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านในกรณีที่ไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบินท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต / ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จองทัวร์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ (02-245-1415)

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 สำหรับเวลาทำการทั่วไป หรือนอกเหนือเวลาทำการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 086-588-5859 ซึ่งเป็นวิธีที่ สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปัจจุบัน

เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยโมเดิร์นทราเวล  โบรชัวร์  หรือจากสื่ออื่นๆ

โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายขายไทยโมเดิร์นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือ 086-588-5859 แล้วบอกชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการ หากมีโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันในขณะนั้น  ฝ่ายขายอาจจะสอบถาม โค้ดโปรแกรมทัวร์ จากท่านซึ่งมีระบุไว้ทั้งในเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

เมื่อฝ่ายขายตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมทัวร์เรียบร้อย ฝ่ายขายจะให้ข้อมูลการชำระค่ามัดจำโปรแกรมทัวร์ โดยหลังากที่ท่านชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางพร้อมเอกสารแสดงการชำระเงินได้ทาง fax หมายเลข 02-245- 1416 หรือที่อยู่อีเมล thaimoderntravel@gmail.com หรือส่งเอกสารโดยตรงที่บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์

เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน น้ำหนักไม่เกิน ท่านละ 15 กิโลกรัม
 8. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (น้ำหนักไม่เกิน ท่านละ15 กิโลกรัม)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 800 ดอลล่าร์ไต้หวันตลอดทริป
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ

เมื่อท่านตกลงช าระเงินต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนั เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ท้งั สิ้น และบริษทั ฯ มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวั ร์น้ี เมื่อ
เกิดเหตุสุดวสิ ัยจนไม่อาจแกไ้ ขได้ โดยมิตอ้ งแจง้ ล่วงหนา้
รายการน้ีเป็ นเพียงขอ้ เสนอที่ตอ้ งไดร้ ับการยนื ยนั จากบริษทั ฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงั จากไดร้ ับการสารองที่นงั่ บนเครื่องและ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อยา่ งไรก็ตาม ราคาดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้ี
ถือเป็ นเอกสิทธ์ิของผจู้ ดั โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบตั รโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ามนั ของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อตั ราค่าบริการน้ีเป็ นราคาตามราคาตวั๋ เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตวั๋ เครื่องบินมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทั ฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดงั กล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตวั๋ ทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั เดินทาง ถา้ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษทฯ ขอ ั
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้งั หมด หรือบางส่วนใหก้ บั ท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกขา้ งตน้
ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้ จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้ หรือออกเมืองจากเจา้ หนา้ ที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ท้งั จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยนู่ อกเหนือความรับผดิ ชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิ ชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากท่านใชบ้ ริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ / ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้งั สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอนั เนื่องจากความประมาท ของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตวั นกั ท่องเที่ยวเอง
หมายเหตุ : ราคาทวั ร์น้ี ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ า ซ่ึงราคาทวั ร์ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้ นื่องจากสภาวะน้ามนั โลกที่มี
การปรับราคาสูงข้ึน ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามนั ข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ามนั เพิ่มตามความเป็ นจริง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยั ทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคญั (ราคาดงั กล่าวขา้ งตน้ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม ท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ามนั เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว)

(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ข้ึนไป เก็บค่าใชจ้ ่ายที่เกิดข้ึนจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป เก็บค่าใชจ้ ่าย ท่านละ 10,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ้ ่าย 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้น !!! กรุ๊ปทเี่ ดินทางช่วงวนั หยุด หรือเทศกาล ทตี่ ้องการันตีมัดจากบั สายการบิน หรือกรุ๊ปทมี่ ีการการันตีค่ามัดจาที่
พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ น การเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

ให้คะแนนโปรแกรมทัวร์นี้
0/5
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ท่านละ) ห้องพักคู่ ราคา (เด็ก) เด็กมีเตียงส่วนตัว ราคา (พักเดี่ยว) ห้องพักเดี่ยว  
20 ธ.ค. 2017 - 24 ธ.ค. 2017
18,900 ฿
N/A
N/A
27 ธ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
18,900 ฿
N/A
N/A
28 ธ.ค. 2017 - 1 ม.ค. 2018
23,900 ฿
N/A
N/A
29 ธ.ค. 2017 - 2 ม.ค. 2018
24,900 ฿
N/A
N/A
30 ธ.ค. 2017 - 3 ม.ค. 2018
24,900 ฿
N/A
N/A

พิเศษ!!! รอบเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง เบอร์แฟกซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 14 วัน หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงจะไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้น !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่นEXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ปิดโหมดสีเทา