nanning-cover

หนานหนิง จิ้งซี น้ำตกเต๋อเทียน 5 วัน 4 คืน

27,900 ฿

เดินทางโดยสายการบิน China Southern Airlines ชมเมืองโบราณจิ๋วโจว สัมผัสละอองน้ำสองประเทศ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำหลงกง ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวแห่งชาติระดับ AAAA เหมิงสื่อเฉียนเหยียน

 • คะแนนจาก 1 ความเห็น
  5/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม
  GCN60012
  25

❄ มุ่งสู่งเมืองหนานหนิง เขตปกครองชนชาติจ้วง หรือที่รู้จักกันในชื่อเขตปกครองตนเองกว่างซี
❄ ชมเมืองโบราณจิ๋วโจว เมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าเจ็ดร้อยปี
❄ สัมผัสละอองน้ำตกเต๋อเทียน ซึ่งเป็นน้ำตกระหว่างชายแดนจีน-เวียดนาม และเป็นน้ำตกระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
❄ ย้ำเท้าสู่ถ้ำหลงกง ดินแดนมหัศจรรย์ใต้พื้นโลกที่งดงามติดอันดับอีกแห่งในประเทศจีน
❄ ล่องเรือไม่ไผ่ชมทัศนียภาพเหมิงสื่อเถียนเหยียน จุดชมวิวประจำชาติระดับ AAAA
❄ ตื่นตากับการแสดงชนเผ่าเผาะน้อย การแสดงที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

✪✪✪ พิเศษอาหาร!! เป็ดอบมะนาว หมูสามชั้นอบเผือกหิมะ หมูหอมปาหม่า ✪✪✪

 1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองหนานหนิง

  11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาเตอร์ U สายการบิน China Southern Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ทุกท่าน

  13.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ6100

  16.25 น. คณะเดินทางถึง เมืองหนานหนิง ประเทศจีน เขตปกครองชนชาติจ้วง หรือเขตปกครองตนเองกว่างซี มีเมืองหลวงคือนครหนานหนิง ซึ่งหนานหนิงอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า หนานหนิงตั้งอยู่ตรงกลางลุ่มน้ำหนานหนิง และ อยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำยงเจียง เมืองนี้มีชาวจ้วงอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้มีชื่อเรียกว่า กว่างซีจ้วง ปัจจุบันชาวจ้วงแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่มคือ กลุ่มจ้วงเหนือ และจ้วงใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TIAN YU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 2. วันที่สอง หนานหนิง – จิ้งซี – ถนนโบราณจิ๋วโจว – น้ำพุห่านฟ้าจิ้งซี

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ้งซี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองกวางสี มีประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง ที่อาศัยอยู่ในเขตจิ้งซี ในช่วงฤดูร้อนจะไม่ร้อน ฤดูหนาวจะไม่หนาว มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวมีจํานวนมาก ทิวทัศน์สวยเหมือนกุ้ยหลิน สภาพภูมิอากาศเหมือนคุนหมิง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตำบลจิ๋วโจว ชมถนนโบราณจิ๋วโจว ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดแห่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของเมืองจิ้งซี มีประวัติศาสตร์เจ็ดร้อยกว่าปี มีตํานานประเพณี พื้นบ้าน โบราณหลากหลาย มีรูปปั้นหินตะโกน และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดมังกร อนุสาวรีย์ท่านเจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รักและอื่นๆอีกมากมาย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านชม น้ำพุห่านฟ้าจิ้งซี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม หลิงเฉวียน (Lingquan) เป็น1 ใน 8 ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงของจิงซี มีประวัติศาสตร์กว่า 700 ร้อยปี และเป็น 1 ใน 3 ของน้ำพุที่มีชื่อเสียงที่สุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN XI HUA XI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 3. วันที่สาม จิ้งซี - น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถกอล์ฟ) - ชมน้ำตก - พรมแดนจีน เวียดนาม - ถ้ำหลงกง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน ซึ่งเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) และเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม เป็นลักษณะน้ำตกชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน้ำตกตาปาเกรียน) ความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกล ออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงโครมครึกกึกก้องของน้ำไหลอย่างชัดเจน น้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง อิสระทุกท่านชมน้ำตก ตามอัธยาศัย (รวมรถกอล์ฟ)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางขึ้นไปชมน้ำตก ชั้น 2 ซึ่งท่านจะได้สัมผัสไอละอองน้ำที่ชุ่มฉ่ำ ต่อด้วยเดินทางขึ้นไปด้านบนเพื่อชม หลักเขตแดน เสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม ซึ่งจะมีป้ายเล็กๆ เก่าแก่ และยาวนาน ส่วนข้างๆจะเป็นป้ายหลักเขตแดนใหม่ ที่สร้างขึ้นไว้ใช้งานให้มีความชัดเจนมากขึ้น และนอกจากนั้นยังมีตลาดนัดเล็กๆ ขายของกันอย่างมากมาย มีทั้งของจากฝั่งเวียดนามและฝั่งจากประเทศจีน ถือเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งในเขตชายแดนจีน-เวียดนามแห่งนี้ อิสระให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถ้ำหลงกง เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่งดงาม ตั้งอยู่เขตต้าซิน มณฑลกวางซี อยู่ในบริเวณน้ำตกเต๋อเทียนที่สวยที่สุดของจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดชายแดนจีนเวียดนาม ที่มีภูมิทัศน์ที่แปลกตา
  และมีถ้ำประกอบด้วยอุโมงค์ 7 ส่วน แสดงถึงธรรมชาติวัฒนธรรมมังกรจีนอันงดงาม

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MING SHI YI SHU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 4. วันที่สี่ เต๋อเทียน - ล่องเรือไม่ไผ่ - ชมการแสดงชนเผ่าเผาะน้อย - หนานหนิง - ถนนคนเดิน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่าน ล่องเรือไม่ไผ่ ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิว ระดับชาติ AAAA รัศมี 20 กิโลเมตรของอุทยาน มีภูเขาและน้ำตกที่สวยงามสวย พอๆ กับเมืองกุ้ยหลินก็ว่าได้ รอบชายฝั่งมีบ้านชาวนา สะพานไม้กระดานเดียว ทิวทัศน์ สวยงาม จากนั้นให้ทุกท่านได้ชม การแสดงชนเผ่าเผาะน้อย เรียนเชิญทุกท่านชมการแสดงตามอัธยาศัย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญ ของเขตบุกเบิกพัฒนาริมชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 โมงครึ่ง )

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื้อ และเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TIAN YU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 5. วันที่ห้า หนานหนิง – กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำทุกท่าน เดินทางกลับสู่ สนามบินหนานหนิง

  11.00 น. กลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ6099

  12.00 น.
  คณะถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น / น้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป) กรณีมีวีซ่าจีนแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่หักเงิน ค่าวีซ่าคืน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ
 • ค่าทิปพนักงานโรงแรมยกกระเป๋า
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
  ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นี้

ทำความรู้จักกับเมืองหนานหนิงและสถานที่ต่างๆในเส้นทางโปรแกรมทัวร์ก่อนการเดินทาง  รวมทั้งทำความรู้จักประเทศจีนและเตรียมพร้อมเพื่อออกย้ำเท้าไปยังดินแดนแห่งมังกรได้จากบทความเหล่านี้

นอกจากนี้ยังมีรีวิวการเดินทางที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ต่างๆมากมายที่ผ่านมายังเส้นทางท่องเที่ยวโปรแกรมเดินทางนี้

จองทัวร์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ (02-245-1415)

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 สำหรับเวลาทำการทั่วไป หรือนอกเหนือเวลาทำการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 086-588-5859 ซึ่งเป็นวิธีที่ สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปัจจุบัน

1 เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยโมเดิร์นทราเวล  โบรชัวร์  หรือจากสื่ออื่นๆ

2 โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายขายไทยโมเดิร์นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือ 086-588-5859 แล้วบอกชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการ หากมีโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันในขณะนั้น  ฝ่ายขายอาจจะสอบถาม โค้ดโปรแกรมทัวร์ จากท่านซึ่งมีระบุไว้ทั้งในเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

3 เมื่อฝ่ายขายตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมทัวร์เรียบร้อย ฝ่ายขายจะให้ข้อมูลการชำระค่ามัดจำโปรแกรมทัวร์ โดยหลังากที่ท่านชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางพร้อมเอกสารแสดงการชำระเงินได้ทาง fax หมายเลข 02-245- 1416 หรือที่อยู่อีเมล thaimoderntravel@gmail.com หรือส่งเอกสารโดยตรงที่บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์

เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป (วีซ่าท่องเที่ยว)

 • กรุณาส่งให้บริษัทฯล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์
 • การทำวีซ่าเป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องใช้เวลายื่นวีซ่าอย่างน้อย 7 วันทำการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ( สำเนาที่ชัดเจน )
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 7. กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น / น้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป) กรณีมีวีซ่าจีนแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่หักเงิน ค่าวีซ่าคืน
 9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ
 10. ค่าทิปพนักงานโรงแรมยกกระเป๋า
 11. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
  ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย

กรุณาส่งให้บริษัทฯล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์

การทำวีซ่าเป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องใช้เวลายื่นวีซ่าอย่างน้อย 7 วันทำการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์

 1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ( สำเนาที่ชัดเจน )
 2. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

กรณีที่มีการยกเลิก

(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป    คืนเงินทั้งหมด (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป    เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน       เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้น !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT  และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น  การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

จองทัวร์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ (02-245-1415)

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 สำหรับเวลาทำการทั่วไป หรือนอกเหนือเวลาทำการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 086-588-5859 ซึ่งเป็นวิธีที่ สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปัจจุบัน

 1.  เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยโมเดิร์นทราเวล  โบรชัวร์  หรือจากสื่ออื่นๆ
 2.  โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายขายไทยโมเดิร์นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือ 086-588-5859 แล้วบอกชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการ หากมีโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันในขณะนั้น  ฝ่ายขายอาจจะสอบถาม โค้ดโปรแกรมทัวร์ จากท่านซึ่งมีระบุไว้ทั้งในเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
 3.  เมื่อฝ่ายขายตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมทัวร์เรียบร้อย ฝ่ายขายจะให้ข้อมูลการชำระค่ามัดจำโปรแกรมทัวร์ โดยหลังากที่ท่านชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางพร้อมเอกสารแสดงการชำระเงินได้ทาง fax หมายเลข 02-245- 1416 หรือที่อยู่อีเมล thaimoderntravel@gmail.com หรือส่งเอกสารโดยตรงที่บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์
ให้คะแนนโปรแกรมทัวร์นี้
5/5
Sanjeev Jha
Reviewed On 02/05/2016
5/5

Nature, wilderness and adventures go hand in hand. To make the most of this tour, you should consider going on this trip with your friends or loved ones.

ปิดโหมดสีเทา