countdown2018alishan

Countdown@Taiwan2018 ตะลุยอาหลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา ช้อปสองย่านดัง 6 วัน 4 คืน

21,900 ฿

Free WIFI ON BUS / ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ / อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ตึกไทเป 101 / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาหารครบทุกมื้อ / ช้อปปิ้งสินค้าสุดมันส์ 2 ตลาดดัง ซีเหมินติง และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 • คะแนนจาก 0 ความเห็น
  0/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม
  GTW60026
  30

บินตรงจากประเทศไทยไปยังกรุงไทเปประเทศไต้หวันโดยสายการบิน Thai Lion Air ในราคาสุดพิเศษ พร้อมกับเส้นทางการท่องเที่ยวทัวร์ได้หวันที่พร้อมกับประสบการณ์การวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวมากกว่า 10 ปี ให้ทุกท่านได้มั่นใจกับประสบการณ์การท่องเที่ยวทัวร์ไต้หวันสูงสุด

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่หลายคนขนานความงามว่าเสมือนดั่งภาพวาดแห่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งดินแดนไต้หวัน
 • Free WIFI On BUS ตลอดทริป
 • เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ พร้อมชมเส้นทางธรรมชาติ ป่าสนพันปี
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชิง
 • ตามหาหินเศียรพระราชินีอันโด่งดังที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • เยี่ยมชมตึกไทเป 101 ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมาแล้ว พร้อมตื่นตากับการผสานความสมดุลในการออกแบบระหว่างหลักสถาปัตยกรรมและฮวงจุ้ยอย่างลงตัว
 • ช้อปปิ้งสองย่านสุดฮ็อตซีเหมินติง ชื่อหลินไนท์มาเก็ต และอื่นๆ แห่งประเทศไต้หวัน

 

 1. วันแรก สนามบินดอนเมือง

  23:30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากไทยโมเดิร์นทราเวลคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

 2. วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดแหวินอู่ – เมืองเจียอี้ ช้อปปิ้งเหวินฮว่าลู่ไนท์มาร์เก็ต

  03:45 เดินทางสู่ นครไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  08:35 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา

  รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX

  บริการ Free WIFI ออนบัส นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

  12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13:00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ยอี้ เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหวินฮว่าลู่ ไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองเจียอี้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  18:00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ค่ำ นำท่านเข้าสู่พักที่ SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 3. วันที่สาม เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซาน(รวมรถไฟเล็ก) – ร้านชา – ไทจง – ถนนคนเดินอี้จง

  07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  08:00 นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ นั่งรถไฟโบราณบนอุทยานอาลีซาน ซึ่งเป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขามีเหลือเพียงสามแห่งในโลกเท่านั้น (ในกรณีที่รถไฟปิดซ่อมแซมปรับปรุงไม่เปิดให้บริการจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถตู้แทน) นำท่านชมภายในอุทยานซึ่งยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี

  12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13:00 นำท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย

  18:00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ค่ำ นำท่านเข้าสู่พักที่ MOVING STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 4. วันที่สี่ ไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  08:00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรมากกว่าประมาณ 3 ล้านคน จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ

  12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13:00 นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน นำท่านแวะ ร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ทุกท่านได้เลือก ช้อปกันอย่างเต็มที่

  18:00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป จุดศูนย์รวมของวัยรุ่น และคนไทเปในไลฟ์ไตล์แบบกลางคืน มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง แฟชั่น และของกินหลากหลายชนิด

  ค่ำ นำท่านเข้าสู่พักที่ EASTERN HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า

  อิสระทุกท่านเพลิดเพลิน กับการแช่น้ำแร่ภายในโรงแรมที่พัก เรียนเชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

 5. วันที่ห้า ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

  07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  08:00 นำท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเต็มไปด้วยโขดหินและชะง่อนทราย ที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนกัดเซาะของลมและน้ำทะเลมาเป็นเวลานับล้านปีจนกลายเป็นโขดหินและชะง่อนทรายรูปร่างลักษณะต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, รูปเทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้, รังผึ้ง โดยเฉพาะหินเศียรราชินีที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

  12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล

  13:00 นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำท่านชม ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อปี ค.ศ.2004 มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม สามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) นำท่านผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี อาคารสวยสง่าสไตล์เรอเนซองส์ เป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี สร้างเมื่อครั้งถูกครอบครองโดยญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ.1895-1945 ซึ่งใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลในสมัยนั้น จวบจนกระทั่งปี ค.ศ.1919 สถานที่แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นทำเนียบบัญชาการสูงสุด ต่อมาถูกทำลายอย่างมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการบูรณะใหม่ในปีค.ศ.1946 และใช้เป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีเมื่อรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันเมื่อปี 1946 จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ ทุก ๆ ปีในช่วงวันชาติ สถานที่แห่งนี้ จะตกแต่งด้วยไฟอย่างสวยงาม

  18:00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

  ค่ำ นำท่านเข้าสู่พักที่ FIRST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 6. วันที่หก ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX

  ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

  11:00 ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  13:35 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จองทัวร์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ (02-245-1415)

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 สำหรับเวลาทำการทั่วไป หรือนอกเหนือเวลาทำการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 086-588-5859 ซึ่งเป็นวิธีที่ สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปัจจุบัน

1 เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยโมเดิร์นทราเวล  โบรชัวร์  หรือจากสื่ออื่นๆ

2 โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายขายไทยโมเดิร์นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือ 086-588-5859 แล้วบอกชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการ หากมีโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันในขณะนั้น  ฝ่ายขายอาจจะสอบถาม โค้ดโปรแกรมทัวร์ จากท่านซึ่งมีระบุไว้ทั้งในเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

3 เมื่อฝ่ายขายตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมทัวร์เรียบร้อย ฝ่ายขายจะให้ข้อมูลการชำระค่ามัดจำโปรแกรมทัวร์ โดยหลังากที่ท่านชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางพร้อมเอกสารแสดงการชำระเงินได้ทาง fax หมายเลข 02-245- 1416 หรือที่อยู่อีเมล thaimoderntravel@gmail.com หรือส่งเอกสารโดยตรงที่บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์

เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 8. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาทตลอดทริป
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ท่านละ) ห้องพักคู่ ราคา (เด็ก) เด็กมีเตียงส่วนตัว ราคา (พักเดี่ยว) ห้องพักเดี่ยว  
22 ธ.ค. 2017 - 27 ธ.ค. 2017
21,900 ฿
N/A
N/A
27 ธ.ค. 2017 - 1 ม.ค. 2018
23,900 ฿
N/A
N/A
28 ธ.ค. 2017 - 2 ม.ค. 2018
24,900 ฿
N/A
N/A
29 ธ.ค. 2017 - 3 ม.ค. 2018
24,900 ฿
N/A
N/A

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง เบอร์แฟกซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 14 วัน หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงจะไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้น !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่นEXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ปิดโหมดสีเทา