b4countdown2018sunmoon

YEAR END 2017@Taiwan มื้อเที่ยงสุดพิเศษบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

18,900 ฿

พิเศษ รอบเดินทาง 27 ธันวา – 31 ธันวา 60

ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 + ฟรี มื้อเที่ยงสุดพิเศษชั้น 86 ตึกไทเป 101 + นั่งบัส 2 ชั้นท่องเมืองไทเป + ถนนโบราณตั้นสุ่ย + อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น + ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • คะแนนจาก 0 ความเห็น
  0/5
 • โค้ดโปรแกรมทัวร์ จำนวนคนต่อกลุ่ม
  GTW60024
  30

 เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

 ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อปีคริสตศักราช 2004  กับความสูงถึง 508 เมตร

 พิเศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนชั้น 86 พร้อมชมวิวรอบเมืองไทเป

 พิเศษ... นำท่านนั่งรถบัสแบบ 2 ชั้น เพื่อชมบรรยากาศ รอบเมืองไทเป

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

 ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง

 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้แห่งราชวงศ์

 ชมถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและอาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร

 1. วันแรก สนามบินดอนเมือง

  23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ บ่าย นาท่านชม ร้านสร้อยสุขภาพ เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ 14.00 น. นาท่านนั่งรถบัสแบบ 2 ชั้น เพื่อชมรอบเมืองไทเป ** เริ่มจากสถานีไทเป ต่อด้วยนาท่านผ่านทาเนียบรัฐบาลเจียงไคเช็ค ตึก 101 จากนั้นนาท่านนั่งรถกลับสู่สถานีไทเป (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! บาบีคิวมองโก นาท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่ FRIST HOTEL *3 หรือระดับเทียบเท่า

 2. วันที่สอง สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - จิบชายามบ่าย - กิจกรรม D.I.Y.

  03.45 น.  เดินทางสู่ เมืองเถาหยวน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 08.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ** รับประทานอาหารเช้า บนรถแบบ (SET BOX) นาท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตัวทะเลสาบ มองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า "สุริยันจันทรา" ให้ท่านดื่มด่ากับบรรยากาศริมทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดชิลล์ ท่ามกลางวิวขุนเขาซึ่งเหมาะแก่การถ่ายภาพ ทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน ทุกท่านสามารถมานั่ง จิบชาและกาแฟยามบ่าย พร้อมกับรับลมเย็นๆ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 16.00 น. นาท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่ THE DEER RESORT *3 หรือระดับเทียบเท่า จากนั้นให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกสนานกับการทา กิจกรรม D.I.Y. ภายในโรงแรม ซึ่งแต่ละวัน กิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านรับประทานอาหารค่า ค่า  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังจากรับประทานอาหารค่าเรียบร้อยแล้วนาท่านกลับเข้าสู่ที่พักเรียนเชิญ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 3. วันที่สาม ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพ – นั่งรถบัส 2 ชั้น ชมเมืองไทเป

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 08.00 น. นาท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินเข้าสู่ ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และยังมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX CHANNEL, LOUIS VITTON (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนชั้น 86 พร้อมชมวิวรอบเมืองไทเป

 4. วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - COSMETIC - สะพานวาเลนไทน์ – ถนนโบราณตั้นสุ่ย อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นาท่านแวะเข้าชม COSMETIC ที่มีเครื่องสาอาง รวมถึงพวกยา น้ามัน ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ นาท่านเดินทางสู่ เมืองตั้นสุ่ย ซึ่งถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เป็นท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้หวัน ไฮไลท์ของเมืองตันสุ่ยคือ สะพานวาเลนไทน์ หรือ Tamsui Lover's Bridge สถานที่แห่งนี้คือสะพานปลาที่ชาวประมงจะนาเรือมาจอด ในยามเย็นนั้นบรรยากาศแสนจะโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ตกดิน ยังมีดนตรีสดของร้านอาหารแบบว่าเล่นสดๆ ต่อด้วยนาท่านชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้า โดยมีสินค้าและ อาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร รวมทั้งไข่ดาที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุ่ยด้วย จากนั้นนาท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หอราลึกเจียงไคเช็คขนาบด้วยสวนแบบจีนโบราณและโถงวัฒนธรรมประจาชาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงหนึ่งในผู้นาคนสาคัญที่สุดของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 อาคารอันยิ่งใหญ่และสวยงามนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 62 เอเคอร์ เต็มไปด้วยสวนขนาดใหญ่และลานทางเดินโล่งกว้าง ตัวอาคารสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาว มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีฟ้าตัดกับฉากหลังสีแดง ทั้งสามสีนี้เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งธงชาติและคุณค่าของอิสรภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค ภายนอกหอราลึกมีสวนและสนามขนาดใหญ่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ฟังเสียงน้าตกและเดินข้ามสะพานที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อลัดเลาะไปในสวนหย่อมสไตล์จีนโบราณ ชมบ่อน้าหยุนห่านและกวงหัว โดยทั้งสองเป็นชื่อที่สื่อถึงช่วงการฟื้นฟูประเทศของจีน จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้ออื่นๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก ค่า  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่ FRIST HOTEL *3 หรือระดับเทียบเท่า

 5. วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน 11.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 13.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านในกรณีที่ไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบินท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต / ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จองทัวร์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ (02-245-1415)

ท่านสามารถจองโปรแกรมทัวร์หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 สำหรับเวลาทำการทั่วไป หรือนอกเหนือเวลาทำการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 086-588-5859 ซึ่งเป็นวิธีที่ สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปัจจุบัน

เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยโมเดิร์นทราเวล  โบรชัวร์  หรือจากสื่ออื่นๆ

โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายขายไทยโมเดิร์นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-245-1415 หรือ 086-588-5859 แล้วบอกชื่อโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการ หากมีโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันในขณะนั้น  ฝ่ายขายอาจจะสอบถาม โค้ดโปรแกรมทัวร์ จากท่านซึ่งมีระบุไว้ทั้งในเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

เมื่อฝ่ายขายตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมทัวร์เรียบร้อย ฝ่ายขายจะให้ข้อมูลการชำระค่ามัดจำโปรแกรมทัวร์ โดยหลังากที่ท่านชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางพร้อมเอกสารแสดงการชำระเงินได้ทาง fax หมายเลข 02-245- 1416 หรือที่อยู่อีเมล thaimoderntravel@gmail.com หรือส่งเอกสารโดยตรงที่บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์

เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน น้ำหนักไม่เกิน ท่านละ 15 กิโลกรัม
 8. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์บริการที่ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์
 1. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (น้ำหนักไม่เกิน ท่านละ15 กิโลกรัม)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 800 ดอลล่าร์ไต้หวันตลอดทริป
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ท่านละ) ห้องพักคู่ ราคา (เด็ก) เด็กมีเตียงส่วนตัว ราคา (พักเดี่ยว) ห้องพักเดี่ยว  
27 ธ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
18,900 ฿
N/A
N/A
28 ธ.ค. 2017 - 1 ม.ค. 2018
23,900 ฿
N/A
N/A
29 ธ.ค. 2017 - 2 ม.ค. 2018
24,900 ฿
N/A
N/A

พิเศษ!!! รอบเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม ฟรี ค่าขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง เบอร์แฟกซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 14 วัน หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงจะไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้น !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่นEXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ปิดโหมดสีเทา