02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ (3วัน2คืน)

(0 รีวิว)
7,888
7,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

80

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

3 วัน 2 คืน
ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

 

หมายเหตุ***โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดี - จ.สระแก้ว - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - องค์เจ็ก องค์จอม

04.30 น.   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระให้กับทุกท่าน  

05.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย รถตู้ ปรับอากาศ

09.30 น.  เดินทางถึง อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านไทย-ด่านปอยเปต นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ (ระยะทาง 150 กม.ประมาณ 3 ชม.)  

เที่ยง   รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ณ โตนเลสาบหรือ ทะเลสาปโตนเล (ค่าทัวร์รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากมายกว่า 300 ชนิด ท่านจะได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมง ที่โตนเลสาบแห่งนี้จะมีโรงเรียนกลางน้ำ เป็นโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้เพื่อทำการสอนหนังสือและสอนภาษาให้กับเด็กๆ ในระแวกนี้และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้นลงของน้ำ นำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจ็ก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอมโดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจ็กและจอม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบ และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนา

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

 หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

หากพอมีเวลาท่านสามารถอิสระนั่งรถสามล้อเที่ยวชมเมืองเสียบเรียบยามค่ำคืน และชมตลาดไนท์ได้ตามอัธยาศัย

  ที่พัก : Kingdom angkor hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

วันที่ 2ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรม – เมืองนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเข้าชมปราสาทบันทายศรี ปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรี ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามและมีมนต์ขลัง หรือเรียกแบบเขมรว่าบันเตียไสร หมายถึงปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี (บันทายแปลว่าป้อม สรี แปลว่าผู้หญิง) เป็นปราสาทหินที่งดงามที่สุดของกัมพูชา สร้างด้วยหินทรายสีชมพูมีความปราณีตและเป็นฝีมือชั้นสูงหาชมยากสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง เชื่อว่าสร้างให้พระสนม นำท่านเดินทางสู่ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทตาพรหมถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซึ่งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้เหมือนเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมีเสน่ห์และความพิศวงด้วยรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้ยาวนานกว่า 400 ปี ปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากของหนังภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER อันโด่งดังด้วย

เที่ยง   รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม คำว่า ธม แปลว่าใหญ่ ดังนั้นนครธมจึงแปลว่านครอันกว้างใหญ่ เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เข้มแข็งและรุ่งเรืองสูงสุดของขอม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับกษัตริย์จะอยู่เพียงด้านบนพลับพลาจุดสูงสุด เชื่อกันว่าพระพักตร์ที่แกะสลักอยู่บนปราสาทบายนนั้น เป็นพระพักตร์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระองค์ได้สอดส่องดูแลอาณาประชาราษฎร์อย่างทั่วถึง นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด เป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่

เกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค์ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะหลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกำแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจากการแกะสลักไว้อย่างมากมาย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) (บุฟเฟต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)

ที่พัก : Kingdom angkor hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

วันที่ 3ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ด่านปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว – ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดี

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d’Angkor) เป็นศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน การแกะสลักไม้ รวมถึงมีการจำหน่ายของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อมากมาย

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านปอยเปรต ระหว่างทางให้ท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหิน งานแกะสลักหินเป็นงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ เป็นศิลปะที่วิจิตรบรรจงแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูง มีพัฒนาการต่อเนื่อง 

สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ด่านปอยเปต เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

เดินทางถึง ด่านปอยเปต-ด่านไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย สมควรแก่เวลานัดหมาย

เย็น    *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

16.00น.  นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

ราคานี้รวม

 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • กรณีพัก 3 ท่าน วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกกับทุกท่านในการผ่านด่านและไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทฯทำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

มัดจำท่านละ 3,500 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

                *  กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

                *  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคำทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

 • จำกัดสัมภาระจำนวน 1 ใบ/ท่าน (ขนาดไม่เกินขนาด 16 นิ้ว) หรือเป็นกระเป๋าสะพาย
 • ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น