02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เขางวงช้าง หยางซั่ว เขาหลูยี่ 6 วัน 5 คืน

(0 รีวิว)
13,990
13,990
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

37

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 5 คืน
กรกฎาคม 2567 - สิงหาคม 2567
VIETJET AIR (BKK)
VIETJET AIR (KWL)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเหลียงเจียงกุ้ยหลิน – เมืองกุ้ยหลิน

11.00 น.      คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Vietjet Air (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน.

14.15 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลินโดยสายการบิน Vietjet Air  (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3698  

18.00 น.     ถึง สนามบินเหลียงเจียง (GUILIN LIANGJIANG AIRPORT) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมง)  เข้าสู่ตัว เมืองกุ้ยหลิน นครระดับจังหวัดตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตอนใต้ของจีน มีทัศนียภาพที่สวยงามมายาวนาน คนจีนยกให้เป็นดัง เมืองสวรรค์บนพิภพ หรือ ซื่อไหว้เถาหยวน.

 ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

                  ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 2เมืองกุ้ยหลิน – สวนเจ็ดดาว+วัดซีเซีย+ถ้ำเจ็ดดาว+เขาอูฐ – ร้านหยก – เขางวงช้าง – เจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเข้าสู่ สวนเจ็ดดาว (Seven Star Park) “ชีซิงกงหยวน” อุทยานท่ามกลางหุบเขาเขียวขจี สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน มีพื้นที่ทั้งหมด 137 เฮกตาร์ อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เนินเขา 7 ลูก ที่เรียงกันเหมือนกลุ่มดาวหมีใหญ่ จึงได้ชื่อว่า “สวนเจ็ดดาว” 

                    นำท่านเข้าสู่ วัดซีเซี่ย ไปชมกำแพงประวัติศาสตร์ แล้วชมวัดเก่าสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันบูรณะใหม่ทั้งหมด (รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว) เสร็จแล้วนำท่านเข้าสู่ ถ้ำเจ็ดดาว (Seven Stars Cave) ที่ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยและเสาหินที่เกิดจากการหลอมละลายของหินปูนของที่นี่อีกด้วย 

                   นำท่านชม เขาอูฐ ที่มองแล้วมีลักษณะเหมือนอูฐหมอบตัวอยู่กลางป่า ในปี ค.ศ. ประธานาธิบดีบิลคลินตัน ได้มายืนอยู่หน้าเขาอูฐกล่าวคำปราศรัย เขาอูฐจึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก.  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                   นำท่านเข้าสู่ ร้านหยก ให้ท่านได้ชมหยกที่สวยงามและเลือกซื้อเลือกชมสินค้าอื่นๆ มากมาย เสร็จแล้วนำท่านเข้าชม เขางวงช้าง (Guilin Elephant Trunk Hill) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้นมาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

                   นำท่านชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (Golden And Silver Pagoda | Sun and Moon Pagodas) (ด้านนอก) เป็นสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของกุ้ยหลิน ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่สูงราว 40 เมตร เจดีย์ที่สร้างด้วยทองเหลือง โดยเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกเจดีย์หนึ่งที่อยู่คู่กันสร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน จุดชมวิวแห่งหนึ่งที่สวยงามภายในเมืองกุ้ยหลิน นำท่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก

                  ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3เมืองกุ้ยหลิน – ร้านผ้าไหม – เมืองหยางซั่ว – เขาวงพระจันทร์ – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถนนซีเจีย – OPTION SHOW “โชว์กลางน้ำหลิวซานเจีย”

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   เข้าสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้ฟังสรรพคุณของผ้าไหมจีนและชมสินค้าคุณภาพมากมาย.

                   สู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหิน มีแม่น้ำสายยาวพาดผ่าน มีเรื่องราวคู่กับประวัติศาสตร์ของจีนมามากกว่า 1,400 ปี จนมีคำกว่าวว่า “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                  ชมสิ่งมหัศจรรย์ในเมืองหยางชั่ว เขาวงพระจันทร์ (Moon Hill) ซึ่งมีความสูงมากกว่า 380 เมตร เนื่องจากมีรูขนาดใหญ่ทะลุบนยอดเขา คล้ายพระจันทร์ที่สว่างไสว สูงและสว่าง ผู้คนจึงเรียกว่ายอดเขาหมิงเยว่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าภูเขาพระจันทร์มีซุ้มประตูหินธรรมชาติขนาดใหญ่บนยอดเขาเชื่อมต่อกันทั้งสองด้าน ดูคล้ายพระจันทร์สว่างไสวลอยเด่นอยู่บนฟ้า

                  ขึ้นเรือแพ ณ ท่าเรือริมแม่น้ำหลีเจียง ชมความสวยงามที่แสนมหัศจรรย์ของแม่น้ำหลีเจียง ลงเรือแพเพื่อชมและถ่ายภาพในจุดที่สวยที่สุดบริเวณระเบียงภาพร้อยลี้แห่งเมืองหยางซั่ว (ใช้เวลานั่งเรือแพชมวิวราว 45 นาที) ช่วงนี้ท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำที่ถูกแต่งแต้มด้วยสายน้ำ ภูเขาหินรูปร่างประหลาด สมกับคำล่ำลือที่ว่าสายน้ำจากสรวงสวรรค์

                  นำท่านเข้าสู่ถนนคนเดินซีเจียหรือถนนฝรั่ง เป็นถนนคนเดินที่คึกคักและเต็มไปด้วยแสงสีในยามราตรี ในอดีตเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ที่นิยมมาเดินเที่ยวและดื่มเบียร์ในยามราตรี จนได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนฝรั่ง ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร บาร์เบียร์และคราคั่งด้วยนักท่องเที่ยวกลายเป็นถนนข้าวสารของเมืองหยางซั่ว อิสระช้อปปิ้งและอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.  

*** OPTION!! SHOW  โชว์กลางน้ำหลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กำกับการแสดงโดย จาง อี้ โหมว ใช้ธรรมชาติเป็นฉากทั้งสายน้ำ ขุนเขา ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต นำเรื่องราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรื่อง”หลิวซานเจี่ย” หรือ “เพลงรักชาวเรือ” มาดัดแปลงใส่เข้าไป เนื้อเรื่อง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงสาวชาวจ้วงผู้มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลง เสียงเพลงของเธอไพเพราะมากๆ ถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งเธอจึงใช้เสียงเพลงของเธอในการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของเขาและต่อสู้เพื่ออิสรภาพ (หมายเหตุ:โชว์ราคาท่านละ380หยวนสามารถจองและจ่ายเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ค่ะ)

ที่พัก YANGSHOU YIN XIANG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4เมืองหยางซั่ว – นั่งกระเช้าขึ้นเขาหลูยี่+ระเบียงกระจก – เมืองโบราณต้าซี(ศาลเจ้ากวนอู) – กุ้ยหลิน – **OPTION เมืองลับแล

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
              นำท่านเข้าสู่ เขาหลูยี่ หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่ว นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาหลูยี่ ถึงจุดชมวิวบนยอดเขาแล้ว ชมกับทัศนียภาพแบบ Panorama 360 องศา โอบล้อมด้วยขุนเขาหินปูนน้อยใหญ่ที่ตั้งเรียงรายกว่าพันลูก  { เดินสะพานเชือกข้ามหุบเขา และ เดินสะพานกระจกสุดหวาดเสียว { ถ่ายภาพที่จุดชมวิวบนยอดเขา ซึ่งผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขุนเขา และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ให้นักเดินทางรู้สึกราวกับว่าได้เข้าไปอยู่ในภาพวาดทิวทัศน์ของเมืองกุ้ยหลิน (รวมกระเช้า,สะพาน,ระเบียงกระจก)

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                 นำท่านเข้าสู่ เมืองโบราณต้าซี (The ancient city Daxu) ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำ เป็นหนึ่งใน “สี่เมืองที่ดีงาม” ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี บ้านเมืองโบราณยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีโรงเตี๊ยม โรงน้ำชา โรงจำนำ โรงย้อมผ้า และร้านค้าโบราณ ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ถือเป็นหนึ่งในสี่เมืองโบราณของมณฑลกวางสี นำท่านชม ศาลเจ้ากวนอูและเล่าปี่ ที่มีอายุหลายร้อยปีและองค์เทพเจ้าอื่นๆ กว่า 8,000 องค์ อิสระให้ท่านชมเมือง

                นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) อิสระให้ท่านพักผ่อนบนรถชมบรรยากาศสองข้างทางตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองกุ้ยหลิน

*** OPTION!! เมืองลับแล สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4AAAA  สัมผัสบรรยากาศความสวยงาม วิถีชีวิต บ้านเรือนแบบจีนโบราณ มีการรวมของหลายๆ ชนเผ่า เช่น ม้ง จ้วง หวา เย้า ที่จะมาแสดงศิลปะวัฒนะธรรม การละเล่น ร้องเต้น ให้ได้ชมและเข้าไปมีส่วนร่วม รวมทั้งมีของที่ระลึกให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้อีกด้วย (หมายเหตุ:เข้าชมเมืองลับแลราคาท่านละ200หยวนสามารถจองและจ่ายเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ค่ะ เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

                  ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5เมืองกุ้ยหลิน – ร้านยา – เมืองจำลองซ่ง – โชว์DREAM LIKE LIJIANG – หอเสี่ยวเหยา – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   เข้าสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้ชมสินค้าขึ้นชื่อของประเทศจีน บัวหิมะและสินค้าอื่นๆ มากมาย

                    นำท่านเข้าสู่  เมืองจำลองสมัยซ่ง หรือ ซ่งเฉิง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงาม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                    ชม โชว์สุดอลังการ DREAM LIKE LIJIANG SHOW เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ห์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับหลายปี เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวผ่านการเลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  (หมายเหตุ  กรณีที่ไม่สามารถดูโชว์ Dream like Lijiang Show เนื่องจาก สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิดหรือเหตุขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ จะจัดให้ดู ”โชว์มิราติค (Miratiq Show) เป็นการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ การแสดงใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ผสมผสานกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น” แทนค่ะ)

                    ชม  หอเสี่ยวเหยา หอสูงตระหง่านที่ให้กลิ่นอายความเก่าแก่  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง  ภายในมีการจัด แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆ  หากขึ้นไปชั้นสองแล้วมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาและ แม่น้ำพาดผ่าน  สวยงามจับใจ  พอตกกลางคืนที่นี่จะเปิดไฟสวยงามอลังการให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมบรรยากาศยามเย็น

                    อิสระท่านช้อปปิ้ง  ถนนคนเดินตงซีเซียง  หรือตลาดร้อยปีเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวกุ้ยหลินซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัวซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของกุ้ยหลินให้ท่านอิสระช้อปปิ้งและอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย.

ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 6เมืองกุ้ยหลิน – พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ต้นไทรพันปี – สนามบินกุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ ตั้งอยู่ในพื้นที่หลักของศูนย์อภิบาล Taohuawan เชิงกวีในเขต Xufeng เมืองกุ้ยหลินครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 เอเคอร์ มีพื้นที่ก่อสร้างรวมกว่า 16,000 ตารางเมตร ชมความสวยงามดอกไม้กุ้ยฮวา หรือดอกหอมหมื่นลี้ โดยหอมหมื่นลี้เป็นดอกไม้พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดทางบริเวณตอนกลาง ภาคใต้ และทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ชมความสวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                   ชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถือว่าเป็นประตูเมืองโบราณเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในกุ้ยหลินและยังมีต้นไทรพันปีที่มีขนาดใหญ่อยู่บริเวณเดียวกัน อิสระเดินชมและเก็บภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3699  

20.50 น.      ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ………….

***********************

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมัน

– ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1 ใบ

– ค่ารถรับส่งสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

– ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

x ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

x ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

x ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาทตลอดการเดินทาง

x ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

👇ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ได้ที่:👇
📞 Tel: 02-245-1415 (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
📱Hotline : 095-546-9655 , 063-916-5653 (คุณเอ๋)

📱080-432-9944 🧑‍🦰 เซลเปเป้

📱092-247-6291 👩‍🦰 เซลแอม
📱061-418-4023 👩‍🦰 เซลแวม
✅Line OA : @thaimoderntravel
Website : www.thaimoderntravel.co.th