02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เขา 2 เมืองโบราณ ไม่ลงร้านช้อป

(0 รีวิว)
32,900
32,900
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

29

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 5 คืน
ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567
THAI LION AIR (DMK)
THAI LION AIR (CSX)

ราคา รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับตามธรรมเนียม ท่านละ 1,600 บาท/ทริป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และการบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจีน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ฉางซา (ท่าอากาศยาน ฉางซา หวงฮัว) (SL934 : 09.40 - 13.35 น.) - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72

06.30 น.   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน ไลอ้อนแอร์(SL) (*รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

09.40 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว เมืองฉางซา ประเทศจีน โดย สายการบิน ไลอ้อนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL934 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที

13.35 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับสัมภาระ 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) จางเจียเจี้ย รู้จักกันในภาษาถู่เจียว่า Zhangx jif avlar เป็นนครระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยเขตหย่งติ้ง เขตอู่หลิงยฺเหวียน อำเภอฉือลี่ และอำเภอซางจื๋อ ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแสงสียามราตรีของ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย สร้างขึ้นโดยการนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน มีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของรีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

ที่พัก         HENMIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2เขาเทียนเหมินซาน (*กระเช้า+บันไดเลื่อน) - สะพานแก้ว จางเจียเจี้ย (*นั่งบอลลูน +ใส่แว่น VR 4 มิติ) - โชว์จิ้งจอกขาว

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              นำท่านเปิดประสบการณ์นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน (Tianmen Mountain) เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้าสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7 – 8 ท่าน ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขา ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขานับร้อยลูกสลับซับซ้อนกัน สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน

             นำท่านท้าทายความสูงหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้วเลียบหน้าผาลอยฟ้า (Glass Balcony) ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผา ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ซึ่งทุกท่านต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินบนระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความสะอาดของกระจก

            จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น ประวัติของโพรงถ้ำแห่งนี้ บันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263  เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขา (Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ภูเขาลูกนี้จึงถูกเรียกว่า เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์  ให้ท่านอิสระถ่ายภาพบรรยากาศและขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุ่งขึ้นสู่ภูเขาประตูสวรรค์ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถบริการของอุทยานฯ ลงเขาผ่าน เส้นทาง 99 โค้ง

ข้อสำคัญที่ผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ

            การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับการใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไป และทำให้เสียเวลาในการรอคิวนาน

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านชม สะพานกระจกจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie Glass Floor Bridge) นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต จากนั้นนำท่าน นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่น VR 4 มิติ สัมผัสบรรยากาศแบบ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ ท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นและหวาดเสียวในแกรนด์แคนยอนและสะพานกระจกมากยิ่งขึ้น

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านชมการแสดง โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา

** หมายเหตุ หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็น โชว์เสน่ห์เซียงซี หรือ โชว์ ROMANCE PARK โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ที่พัก       ZHENMIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า - สวนลอยฟ้า (*รวมรถกอล์ฟ ไป-กลับ) - เทียนจื่นซาน - สวนนายพลเฮ่อหลง - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - น้ำตกฝูหรงเจิ้น

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก ลัดเลาะตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา เขาฮาลีลูย่า ที่มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจของจางเจียเจี้ย ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานที่เต็มไปด้วย ผาสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ เขาเทียนจื่อซานก็ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่อง อวตาร (Avatar) อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า ในจางเจียเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง “อวตาร” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน

                    จากนั้นนำท่านสู่ สวนลอยฟ้า (*รวมรถกอล์ฟ ไป-กลับ) อีกหนึ่งสถานที่ไฮไลต์ของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย สวนลอยฟ้าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตของภูเขาเทียนจื่อ ในวนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ทุ่งนาลอยฟ้าที่อยู่บนยอดเขาสูงหว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หันหน้าไปทางหยวนเจียเจี้ย ที่อยู่อีกฝั่งของหุบเขา ทุกท่านจะได้มองเห็นวิวภูเขาที่แท่งสลับกันไปมา นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นลิฟท์แก้วไป่หลงจากอีกฝั่งได้อีกด้วย

              จากนั้นนำท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก เช่น เขาสวนสวรรค์ สาวน้อยโปรยดอกไม้ ฯลฯ  สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยกระเช้าลอยฟ้า เทียนจื่อซาน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกระเช้าที่สวยและหวาดเสียวที่สุดของจางเจียเจี้ย

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ พิเศษ เมนูปิ้งย่างเกาหลี

                นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  (Furong Town)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อยู่ในเขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียว เมืองเซียงซี มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 2,000 ปี ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน อีกทั้งเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์ เรื่อง Hibiscus Town ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก

ที่พัก      CHAXITAI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4เมืองฟ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (Fenghuang) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว เมืองโบราณฟ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) หรือ เมืองหงส์ เป็นเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง เป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิน จุดเด่น คือ กำแพงโบราณ ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง

          จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำสะพานโบราณ บ้านเรือนที่มีลักษณะก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลำ คอยร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มสีสันระหว่างการล่องเรือให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

             หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือ เหตุผลอื่นๆ ทางบริษัททัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม

              นำท่านชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณฟ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง โดยภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีทุ่งนาล้อมรอบ ซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณบนเขามีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม ถนนปูด้วยหินขาวและมีกำแพงโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ  นำท่านเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น บรรยากาศภายในเมืองถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟต่างๆ

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก      GUOBIN INTERNATIONAL HOTEL FENGHUANG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5เมืองฟ่งหวง – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU – CHANGSHA IFS x POP MART

เช้า         รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ( ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง)

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับตึก CHANGSHA IFS  ตึกที่สูงที่สุดในมณฑล อิสระช้อปปิ้ง ช็อป POP MART Art Toy ที่กำลังเป็นประแสมาแรงในขณะนี้

             นำท่านแวะ ตึก WENHEYOU แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิปกับบรรยากาศสุดวินเทจ ราวกับเกาะฮ่องกงในยุค 1980 ที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า ที่แข่งขันกันอวดสีสันด้วยป้ายร้านแสงนีออน สลับลดหลั่นกันไปตามชั้นต่างๆ นอกจากนั้นยังมีลิฟต์โบราณ ที่ไม่โบราณด้วยความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจีน จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    VIENNA HOTEL CHANGSHA YANGHU HANPU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6วัดไคฟู - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (SL935 : 14.35-16.30 น.)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                  นำท่านเดินทางสู่ วัดไคฟู เป็นวัดพุทธนิกายเซนเก่าแก่ ตั้งอยู่ในเขตไคฟู เมืองฉางชา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีอายุกว่า 1,300 ปี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมโบราณ ประติมากรรม และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถมาไหว้พระขอพร ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพุทธศาสนาได้

             สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว

14.35 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไลอ้อนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL935

16.30 น.   เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

 

การท่องเที่ยวเป็นกำไรของชีวิต โปรทำความเข้าใจ และเคารพวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ท่านได้ไปเยือน

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมบางอย่างอาจแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยโปรดคิดเสียว่า ท่านได้เดินทางมาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปรเปลี่ยนเป็นความสุข

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

ราคานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว หรือ หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,600 บาทต่อท่าน (ค่าทิปสำหรับเด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ COVID -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

🗶         แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ

🗶         แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ

🗶         แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 1. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 6. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 7. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 11. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 12. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
 13. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 14. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 15. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

** ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง **

👇ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ได้ที่:👇
📞 Tel: 02-245-1415 (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
📱Hotline : 095-546-9655 , 063-916-5653 (คุณเอ๋)

📱080-432-9944 🧑‍🦰 เซลเปเป้

📱092-247-6291 👩‍🦰 เซลแอม
📱061-418-4023 👩‍🦰 เซลแวม
✅Line OA : @thaimoderntravel
Website : www.thaimoderntravel.co.th