02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซีนกู่ 5 วัน 4 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา)

(0 รีวิว)
23,900
23,900
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

33

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 4 คืน
กรกฎาคม 2567 - ตุลาคม 2567
VIETJET AIR (BKK)
VIETJET AIR (CSX)

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงหัว

16.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท Vietjet Air (VZ) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแจกเอกสารลงทะเบียนติดแท็กกระเป๋า บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

19.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองฉางซา ประเทศจีน เที่ยวบิน VZ3604 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

(น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงหัว (บริการอาหาร Set Box ที่สนามบิน) นำท่านเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก    YISHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2เมืองฉางซา • เมืองหนานชาง • หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) • บ้านเก่าขุนนางป่าต้าซาน • หมู่บ้านจำลอง Luzern (แวะถ่ายรูปหน้าหมู่บ้าน) • ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” นำท่านเดินทางจากเมืองฉางซาสู่ เมืองหนานชาง

เมืองหนานชาง เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของมณฑลเจียงซีสาธารณรัฐประชาชนจีน หนานชางตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑล และตั้งอยู่บนที่ราบทะเลสาบผัวหยางอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับภูเขาจิ๋วหลิ่ง ทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบผัวหยางเนื่องจากมีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างจีนตะวันออกและจีนตอนใต้ที่เจริญรุ่งเรืองจึงกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางที่สำคัญในจีนตอนใต้ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

              จากนั้นนำท่านชม หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (Tengwang Pavilion) หอโบราณริมฝั่งแม่น้ำกั้นเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครหนานชาง มณฑลเจียงซีประเทศจีน หอเถิงหวัง (เจดีย์เถิงหวัง) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 653 ในสมัยราชวงศ์ถังเพื่อใช้เป็นหอระวังภัยจากเพลิงไหม้และจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือน หอเถิงหวังเป็นหนึ่งใน “สามหอแดนกังหนำ สี่หอคอยที่ย่ิงใหญ่และสิบอาคารประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน” แม้จะเคยถูกทำลายหลายครั้งแต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ซึ่งทุกครั้งที่มีการสร้างจะขยายขนาดของหอให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ หอเถิงหวังในปัจจุบัน สร้างในปี 1989 อาคารมีความสูง 57.5 เมตร รวมทั้งหมด 9 ชั้น โดยมองจากด้านนอกจะเห็นเพียง 3 ชั้น เข้าไปด้านในจะพบอีก 4 ชั้น และยังมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน ทุกตารางนิ้วของหอถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจง ส่วนด้านทิศเหนือและใต้มีหอขนาดเล็กลงมาตั้งอยู่ฝั่งละหลัง

            จากนั้นนำท่านแวะชม บ้านเก่าขุนนางป่าต้าซาน บ้านเก่าขุนนางในสมัยก่อน ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ มีทั้งสวนสระน้ำ เป็นสัวนตัวและยังมีกำแพงล้อมรอบ ให้ทุกท่านเดินชมบรรยากาศภายในตามอัธยาศัย

            จากนั้นแวะชมถ่ายรูป หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น (Luzern) ภายในมีตึกที่สวยงามแตกต่างกันไปโดยจำลองจากการผสมผสานความเป็นยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว แต่ละช่วงตึกของเมืองนำเสนอรูปแบบที่ หรูหรา และโดดเด่น แตกต่างกันกันไป ให้ทุกท่านถ่ายรูปและชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

           จากนั้นนำท่านเดินชมบรรยากาศที่ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong) ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่สะท้อนประวัติศาสตร์การค้าประเพณีพื้นบ้าน วิถีชีวิตบนท้องถนน และ สถาปัตยกรรมโบราณของนครหนานชางได้อย่างเด่นชัดที่สุด ร้านค้า ร้านอาหาร มากมายตลอดสองข้างทาง

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    NANCHANG RONGCHUANG MEIJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3เมืองอู้หยวน • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง สะพานกระจก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) • ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอู้หยวน “เมืองชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน” เมืองอู้หยวนมีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตสบายๆริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องเมืองอู่หยวนให้ยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิง สะพานกระจก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) ตั้งอยู่ ณ มณฑลเจียงซี ประเทศจีน หมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี เดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้านที่แทบเกือบจะถูกทิ้งร้าง แต่หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยที่เป็นชาวบ้านเองที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน แต่อย่างไรก็ดีแม้จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้เพียงใด หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และผู้คน ไม่มีเปลี่ยนแปลง ซึ่งนั่นทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ว่าใครก็อยากเดินทางไปสักครั้งในชีวิต หมู่บ้านแห่งนี้หากมองจากมุมสูง จะเห็นไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน ทัศนียภาพของเส้นทางที่คดเคี้ยวตัดกับต้นไม้สีสดใสบนยอดเขา และนาขั้นบันไดที่ไกลสุดลูกหูลูกตา

ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปีนาขั้นบันได จะถูกปกคลุมด้วยดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นภาพมองจากมุมสูงที่สวยงาม

และเดินไปจากหมู่บ้านอีกประมาณไม่ไกลมากนัก นำท่านพบกัยความหวาดเสียว และความสวยงามของ สะพานกระจก ด้วยความสูง และใส ของกระจก ทำให้ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีหมอกปกคลุมพื้นเบื้องล่าง ยิ่งทำให้สะพานกระจกแห่งนี้ สร้างความหวาดเสียวได้เป็นอย่างมาก

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

            จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจวยามค่ำคืน พร้อมชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่นี่มีการจัดแสดงแสงสีสุดอลัง ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว ภายใน Fairy Land แห่งนี้ มีร้านค้า ร้านอาหาร มากมายให้ท่านได้เดินเล่น และจุดถ่ายรูปอีกมากมายหลายจุด พร้อมชมโชว์และแสงสีเสียงสุดอลังการ

โชว์จะหยุดแสดงช่วงหน้าหนาว ประมาณช่วงเดือน ธันวาคม -กุมภาพันธ์ ของทุกปี (แจ้งวันปิดอีกทีก่อนเดินทาง)

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    SHANGRAO JIANGNAN HAOTING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4เมืองซ่างเหรา • อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ท้องฟ้ากระจก ชมภูเขาหินรูปต่างๆ • หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ** ชมบรรยากาศแสงสียามค่ำคืน **

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองเทคโนโลยีสำคัญแห่งหนึ่ง และเป็นเมืองเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของมณฑลเจียงซีเป็นฐานการผลิตเลนส์ทางทัศนศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่างเหราเป็นเมืองที่ภูมิประเทศนั้นถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสามด้าน ได้แก่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และใต้ส่วนทิศตะวันตกนั้น เป็นทะเลสาบโผหยาง ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สดุในประเทศจีน ซ่างเหรา เป็นหนึ่งในสี่เมืองสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคในมณฑลเจียงซีติดหนึ่งในเมืองที่มีความสุขมากที่สุดในจีน และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของเมืองจีน

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  ขึ้นสู่ อุทยานภูเขาหลิงซาน หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดมองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆมากมาย ผู้คนนิยมขึ้นไปกางเตนท์นอนชมบรรยากาศบนยอดเขาแห่งนี้ (ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 20 นาทีในกระเช้านั่งได้ประมาณ 4-6 คน) เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา นำท่านชมไฮไลท์แรก นั่นก็คือ ท้องฟ้ากระจก เป็นกระจกผืนใหญ่ที่ปูพื้นไว้ ให้ท่านถ่ายรูปสะท้อนเงา สุดเก๋ ออกแบบท่าทางให้สนุกสนานเพลิดเพลิน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไฮไลท์สำคัญของทริปนี้ นั่นก็คือ หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่(Wangxian Valley) หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านวั้งเซียน เมืองซ่างเหรามณฑลเจียงซีซึ่งเป็นจุดผสมผสานขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของชาวก้าน (ชาวก้านเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว4A ในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้และทุ่งนาเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆ ห่างหายไปมาปรับให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว พื้นที่โครงการของจุดชมวิวอยู่ที่ประมาณ 6.1 ตารางกิโลเมตร การลงทุนรวมของโครงการอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านหยวนเดิมทีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ยกเว้นคนในท้องถิ่นเท่านั้น จนกระทั่งในปี2011 ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ซึ่งเป็น อีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทริปนี้เราให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของหุบเขาเทวดาแห่งนี้ ตั้งแต่กลางวัน จนถึงชมแสงสียามค่ำคืนของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม ท่านใดที่เดินไหว สามารถเดินขึ้นชม บ้านหรือ โรงแรมที่สร้างติดริมหน้าผา หรือท่านใดไม่อยากเดินขึ้นด้านบนหน้าผา สามารถเดินเล่นในหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    SHANGRAO JIANGNAN HAOTING HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5เมืองฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง) • วัดไคฟู • สนามบินฉางซา • สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไคฟู ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตั้งอยู่บริเวณถนน Kaifusi สันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซน ด้านหน้าเป็นประตูสูงใหญ่ สไตล์จีน ส่วนด้านในจะเป็นอาคารต่าง ๆ พร้อมด้วยสวนสวยสีเขียวขจี มีสระน้ำสร้างความสดชื่น ภายในวัดจะเงียบสงบ น่าไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสุด ๆ

            นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินฮวงซิงลู่ หรือ หวงซิงลู่ (Huangxing Road Walking Street) เป็นถนนคนเดินและตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน เป็นถนนคนเดินและตลาดแบบสมัยใหม่ มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อจีนชื่อดัง เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง เครื่องประดับ และสินค้าราคาถูกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกจากงานฝีมือ

โดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะตื่นตาตื่นใจกับร้านจำหน่ายอาหารและของกินพื้นเมือง เช่น หม่าล่า

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์สุกี้หม่าล่า บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ3605 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

03.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

👇ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ได้ที่:👇
📞 Tel: 02-245-1415 (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
📱Hotline : 095-546-9655 , 063-916-5653 (คุณเอ๋)

📱080-432-9944 🧑‍🦰 เซลเปเป้

📱092-247-6291 👩‍🦰 เซลแอม
📱061-418-4023 👩‍🦰 เซลแวม
✅Line OA : @thaimoderntravel
Website : www.thaimoderntravel.co.th