02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานปี้ผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว (5วัน4คืน)

(0 รีวิว)
15,888
15,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

59

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม 2567 - มิถุนายน 2567
BKK
TFU

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

 

FLIGHT:                                                                           

DEPARTURE :    MU5036  BKK-TFU  19.35-23.55                                

RETURN         :    MU5035  TFU-BKK  15.35-18.15

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – นครเฉิงตู

16.00 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

China Eastern Airlines (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

19.35 น.    นำท่านเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU5036

(บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

23.55 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

                   ที่พัก : HANGCHEN INTERNATIONAL HOTEL 5* หรือระดับใกล้เคียงกัน

                    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)           

วันที่ 2เฉิงตู - อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถกอล์ฟ) – เข้าสู่ที่พัก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่1) 

                   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (Bipenggou National Nature Reserve) เมืองเม่าเสี้ยน

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่2)

                   จากนั้นนำท่าน ชมอุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (Bipenggou National Nature Reserve) (ค่าทัวร์รวมรถอุทยาน + รถกอล์ฟ) ตั้งอยู่ที่เมืองเม่าเสี้ยน พื้นที่ของอุทยานกว้างขวางครอบคลุมถึง 600 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลายภายในอุทยาน ภายในยังมีทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ซึ่งไหลมาจากภูเขา หิมะที่สูงใหญ่ด้านบน หากอากาศดีฟ้าเปิด ท่านจะมองเห็นภูเขาหิมะที่ตั้งตระหง่านอยู่หลายลูกและยังได้เห็นภูเขากลาเซียร์ และหิมะที่ปกคลุม เป็นภาพความงดงามตระการตาที่หาดูได้ยาก

                   จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

เย็น          รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่3)

ที่พัก : YUE SHAN HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – ร้านยา - นครเฉิง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4) 

เดินทางสู่ ภูเขาสี่ดรุณี  มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลป์ในยุโรป ยอดเขาสูงชัน ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี ประกอบด้วยยอดเขา 4 ลูก เป็นภูเขาที่ตั้งเรียงรายต่อกัน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ต้ากูเหนียงซาน (พี่สาวคนโต) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 6,250 เมตร และลดหลั่นลงมา เออร์กูเหนียงซาน (พี่สาวคนรอง)  ซานกูเหนียงซาน (พี่สาวคนกลาง) และ ซื่อกูเหนียงซาน (น้องสาวคนสุดท้อง) ภูเขาทั้งสี่ลูกเรียกตามภาษาทิเบต ให้ท่านชมความงาม หุบเขาซวงเฉียวโกว (ค่าทัวร์รวมรถอุทยาน) ธารน้ำมีความยาว 35 กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก หุบเขาหยิน
หยางที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ในส่วนที่ลึกที่สุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง นําท่านย้อนกลับมาชมทะเลสาป ส่วนที่สาม นําท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาว มีลำธารใสและต้นสนสลับด้วยต้นไม้หลายสี ฝูงจามรีให้เห็นตลอดเส้นทาง

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่5)

จากนั้นนำท่านสู่ร้านยา และศูนย์แพทย์แผนโบราณจีนเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่ รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครเฉิงตู เพื่อเข้าสู่ที่พัก

เย็น            รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่6)

ที่พัก : HANGCHEN INTERNATIONAL HOTEL 5* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4นครเฉิงตู - หมอนโอโซน – วัดเหวินซู - ซอยกว้างซอยแคบ – ร้านหยก – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ – ถนนคนเดิน ซุนซี – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่7) 

นำท่านแวะชมร้านหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู ซึ่งเป็นวัดพุทธซึ่งเป็นเป็นศูนย์กลาง ของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเส  ฉวน บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง เดิมทีเรียกว่า วัดซินเซียง ตามตำนานเล่าว่ามีผู้เห็น พระอรหันต์ ซีตู้ ปรากฏกายในเปลวเพลิง ผู้คนจึงกล่าวขานกันว่า พระอรหันต์ ซีตู้คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั้นมา ภายในอารามเหวินชูแห่งนี้ ยังเก็บรวบรวมภาพเขียนและงานศิลปะเก่าแก่

จากหลากหลายราชวงศ์ บริเวณรอบวัดยังมีร่มรื่นของธรรมชาติให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชม พาท่านสู่ซอยกว้างซอยแคบ หรือซอยควานจ๋าย เป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตล์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเป็นถนนคนเดินขายของ ของกิน ของที่ระลึก โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ถนนแบ่งเป็นสองสาย มีทั้งซอยกว้างและซอยแคบ ให้ท่านได้เดินเล่นเพลิดเพลินหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่8)

                   นำท่านชมสินค้าร้านหยก มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองจะร่ำรวย มีแต่โชคลาภ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยกอื่นๆ เช่น ของตกแต่งบ้านหรือเครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือ วัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันนี้ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีทั้งสินค้ายี่ห้อดัง สินค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร  นำท่านไปช้อบปิ้งต่อที่ ถนนคนเดินชุนซี บนถนน “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่” ที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดังตั้งเรียงรายและโรงแรมนานาชาติมากมาย ถนนคนเดินที่กว้างใหญ่และเป็นถนนคนเดินที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเฉิงตู มีสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา ของกิน ของฝากให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นให้ท่านเช็คอินที่ แพนด้ายักษ์ปีนตึก เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึกมาทักทายผู้คนที่อยู่ด้านบนตก เป็นประติมากรรมแพนด้าขนาดใหญ่ยักษ์ที่ถูกแขวนอยู่ด้านบนของอาคาร IFS ในย่านใจกลางนครเฉิงตู ให้ทุกท่านถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เย็น           รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่9) 

               จากนั้นนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (Bian Lian) ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาทีร่วมกับการแสดงดนตรีหรือการแสดงละคร โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นและลุ้นตาม (ค่าทัวร์รวมชมโชว์)

ที่พัก : HANGCHEN INTERNATIONAL HOTEL 5* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5ถนนโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่10) 

                   นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนของนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ถนนมีความยาวประมาณ 550 เมตร สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนยังคงความเก่าแก่ และมีการตกแต่งด้วยโคมแดงทำให้บรรยากาศเหมือนเดินในหมู่บ้านหนังจีนสมัยก่อน มีร้านอาหารให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง และร้านค้าขายของฝากตามทาง เช่น รูปปั้น เรื่องสามก๊ก องค์โพธิสัตว์ องค์เทพ องค์เซียนตามนักษัตรปีเกิด รวมปถึงตุ๊กตาเปลี่ยนหน้ากากที่เป็นโชว์ชื่อดังของเมืองนี้

เที่ยง             อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

15.35 น.     เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU5035

(บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

18.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*******************************************

 

หมายเหตุ*

โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

การเที่ยวชมบริเวณเขตพื้นที่ราบสูง ซึ่งมีอากาศเบาบางมีความกดอากาศต่ำ มีผลทำให้ร่างกายรับออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ อาจส่งผลให้เกิดอาการแพ้พื้นที่สูงได้ ข้อเสนอแนะ อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ควรซื้อประกันสุขภาพที่คุ้มครองเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจพบแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเดินทาง หากไม่ได้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ หลายกรณีมีอันตรายถึงชีวิต

 

**ประกันการเดินทางของบริษัท จัดทำให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพและโรคประจำตัว หากผู้เดินทางต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ หัวหน้าทัวร์ก่อนการเดินทาง

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • วีซ่าแบบกรุ๊ป (กรณีมีการยกเลิกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทฯ )

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทฯ กำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ