02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน Miracle China เซี่ยงไฮ้ หางโจว ซูโจว อู๋ซี (6 วัน 4 คืน)

(0 รีวิว)
19,888
19,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

59

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 4 คืน
มกราคม 2567 - มีนาคม 2567
BKK
PVG

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

 

***โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22.30 น.  พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน           

 

                      

วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) – เมืองซูโจว – วัดฉงหยวน – เมืองอู๋ซี - สวนเนียนฮวาวาน - ร้านไข่มุก

01.40 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AIR CHINA (CA)  เที่ยวบินที่ CA806 (บริการอาหารบนเครื่อง)

07.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินสู่ เมืองซูโจว (Suzhou) เมืองที่เต็มไปด้วยสวนสวยสลับคั่นด้วยคลอง ได้รับการขนานว่าเป็น “เวนิสของตะวันออก” เพราะเต็มไปด้วยคลองและทะเลสาบที่เชื่อมถนนของเมืองเข้าไว้ด้วยกัน จากนั้นนำท่านเดินสู่วัดฉงหยวน (Chongyuan Temple) เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1500 ปี อยู่กลางทะเลสาบหยางเฉิน มีเนื้อที่ภายในถึง 2,400 ตารางเมตร เป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ วิหารชั้นนอกซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและ วิหารเหนือน้ำที่นี่ถือเป็นไฮไลท์ของวัดฉงหยวน ภายในวิหารกลางน้ำประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสำริดปิดทองสูง 33 เมตร น้ำหนัก 88 ตัน ที่มีความงดงามมาก ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืน ที่อยู่ในตำหนักที่สูงที่สุดในจีน

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (Wuxi) เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่ามีทะเลสาบไท่หูพาดผ่าน เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนา จึงถูกขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองต้นกำเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีน และยังเป็นบ้านเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 20 ที่มีส่วนสร้างเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกด้วย นำท่านชมสวนเนียนฮวาวาน ตั้งอยู่ตำบลเล็กๆ บนภูเขาหลิงซาน อยู่บริเวณด้านตะวันตกของพระพุทธรูปใหญ่หลิงซาน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การตกแต่งสวนเป็นแบบโบราณ มีทิวทัศน์อันงดงามของสะพาน น้ำไหล และสวนป่า มีระบบนิเวศที่ดีและมีอากาศบริสุทธิ์ พื้นที่บางส่วนยังมีร้านขายสินค้าพื้นเมืองวางจำหน่าย

จากนั้นนำท่านสู่ ร้านไข่มุก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เครื่องประดับจากไข่มุก เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ตุ้มหู หรือครีมไข่มุกบำรุงผิว ผงไข่มุก จากไข่มุกน้ำจืดที่เลี้ยงในทะเลสาบ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)

ที่พัก : Wuxi Xiexin hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3ร้านยาสมุนไพร – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝ่างเจีย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

พาท่านแวะชมร้านยาสมุนไพร ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน นำท่านเดินทางสู่ เมืองหางโจว (Hangzhou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล เจ้อเจียง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญในระดับประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูง จนได้รับฉายาว่าเป็น ‘Silicon Valley’ ของจีน จากนั้นนำท่านล่องเรือ ชมความงามทะเลสาบซีหู (Xihu Lake) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหางโจว เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่รอบด้านไปด้วยภูเขา 3 ลูก มีน้ำที่ใสดังกระจก เป็นที่ดึงดูดให้ทุกท่านต้องหลงใหลกับความงดงามเมื่อได้มาสัมผัสและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (ค่าทัวร์รวมค่าล่องเรือ)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

พาท่านเลือกซื้อใบชาที่ร้านใบชา เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศจีน ว่ารสชาติและความพิถีพิถันในขั้นตอนการดูแลและการคัดสรรใบชาที่ดีมีคุณภาพ และมีชาหลากหลายสายพันธุ์ ให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนรู้ใจ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝ่างเจีย (Hefang Old Street) ถนนคนเดินที่เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ภายใต้บรรยากาศของปลายราชวงศ์ชิงต้นสาธารณรัฐจีน มีความยาว 1,800 เมตร เป็นที่ตั้งของร้านดัง 4 ร้าน ได้แก่ ร้านแป้งผัดหน้าข่งเฟิ่งชุน ร้านยาเส้นมี่ต้าชาง ร้านแฮมว่านหลง ร้านหมวกจางอวิ่นเซิง ที่มาของดัง 5 อย่างของหังโจว ได้แก่ แป้งเสริมสวย พัด บุหรี่ กรรไกรและงานปักหังโจว

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่5)

ที่พัก : Holiday inn express  hotel  Hangzhou 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4ร้านหยก – นครเซี่ยงไฮ้ – เทียนอันเชียนซู่ - ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว - ร้านกาแฟ STARBUCKRESERVE ROASTERY – ถนนนานกิง

เช้า  ประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่6) 

นำท่านสู่ ร้านหยก เลือกซื้อหยกซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เชื่อว่าเป็นเครื่องประดับนำโชคเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง และช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรืออันตราย ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจีน

นำท่านเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณปากแม่น้ำแยงซีและอ่าวหางโจว เซียงไฮ้ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเจริญที่สุดของจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นนำท่านสู่ เทียนอันเชียนซู่ (Tian An 1,000 Trees) หรือเรียกว่า อาคารพันต้นไม้ ชมความอลังการของอาคารพานิชย์ที่ประดับตกแต่งด้วยต้นไม้มากกว่า 1,000 ต้น และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ โดยคาดว่าต้นไม้ 1,000 ต้นเหล่านี้ จะสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันต่อปี ด้านในของอาคารมีทั้งส่วนของที่พักอาศัย ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรีศิลปะ อาหารสำนักงานและห้างสรรพสินค้า

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่7)

นำท่านสู่ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว(Chen Wang Miao) ตลาดที่เก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ มีสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่ยังคงความงดงามเอาไว้ ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง ร้านอาหารขึ้นชื่อ รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเช็คอินกับร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหาร) มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวัน สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า เมื่อส่องโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการส่องโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ นำท่านสู่ถนนนานกิง (Nanjing Road) ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ให้ทุกท่านให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น  อิสระอาหาเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

ที่พัก : Holiday inn express  hotel  Shanghai  4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!! หรือ เลือกซื้อ Option Tour

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

           อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!!

    ** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วันก่อนเดินทาง **

โปรแกรมแนะนำ       
OPTION A. บัตร เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND)

ราคาท่านละ 3,500 บาท (ราคาเฉพาะค่าบัตร) *(ไม่มีไกด์)         

**สำหรับพีเรียดที่ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ราคาท่านละ 3,900 บาท (ราคาเฉพาะค่าบัตร) *(ไม่มีไกด์)     

*โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ*

เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย์แลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี่ย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใช้เวลาสร้างร่วม 5 ปี ใช้งบประมาณสร้างราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน ดังนี้

1.โซนDISNEY TOWN โซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย

2.โซนMickey Avenue โซนขายของที่ระลึกและร้านอาหาร และจะมีส่วนที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ อีกทั้งยังมีตัวละครแสนน่ารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้ถ่านรูป

3.โซน ADVENTURE ISLE ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ CASMP DISCOVERY พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกันเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไว้ด้วยความปริศนาและลึกลับ ลงเรือเข้าสู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถ้ำปริศนาเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์ เป็นเครื่องเล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคตเพื่อสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนต์ไฮเทค ซึ่งถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่ห้ามพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADER ตัวเป็นๆ

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเล่น FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT

6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครื่องเล่นแนว 4D

7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ตั้งของปราสาทดิสนี่ย์ ที่มีชื่อว่า ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาจากตัวการ์ตูนชื่อดัง อาทิ สโนไวท์ ซินเดอเรล่า มิกกี้เมาส์ หมีพูห์ และโซนกิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE    เรื่องราวการผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย์ พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่องเล่นไฮไลท์คือ SEVEN DWARFS MINE TRAIN

OPTION B. เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ + ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ + บุฟเฟ่ต์ซีฟูด

ราคาพิเศษ!! สำหรับท่านที่สนใจซื้อและชำระ ค่า OPTION พร้อมกับค่าทัวร์

เพียง ราคาท่านละ 2,500 บาท             

(ราคารวมค่าขึ้นตึก ค่าเข้าชม+รถรับ-ส่ง) *(ขั้นต่ำ 8 ท่าน มีไกด์)

เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  (SHANGHAI TOWER) ให้ท่านขึ้นตึกชั้น 118 ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ให้ท่านชมวิวเซี่ยงไฮ้แบบ 360 องศา จากจุดชมวิวมุมสูง และให้ท่านเพลิดเพลินกับห้องนิทรรศการต่างๆ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสถาปัตยกรรมของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์

ä รับประทานอาหารเที่ยง บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด (เฉพาะในกรณีเลือกซื้อ OPTION B)

นำท่านเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวย่านซินเทียนตี้ ย่านฮิปของเซี่ยงไฮ้ เป็นย่านที่อยู่อาศัยยุคเก่าของชาวเซี่ยงไฮ้ บ้านเรือนประตูหินสวยงาม สถาปัตยกรรมเป็นลูกผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออก ภายในย่านนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารเก๋ๆ มากมายที่ขายทั้งอาหารจีนและอาหารชาติอื่นๆ และยังมีโต๊ะนั่งทานด้านนอกเหมือนกับร้านอาหารในยุโรป ร้านแบรนด์เนมต่างๆ และยังมีร้านค้าต่างๆ อาทิ เครื่องประดับ กระเป๋า หลากหลายประเภท หลากหลายสไตล์ ครบครัน

*** อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาของทุกท่าน

ที่พัก : Holiday inn express  hotel  Shanghai  4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 6ร้านผ้าไหม – วัดพระหยกขาว - Florentia Village Outlet Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

พาทุกท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า เป็นต้น นำท่านไหว้พระวัดพระหยกขาว (JADE BUDDHA TEMPLE) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนราและมรกต องค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวาวัดพระหยกขาว

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง Florentia Village Outlet Mall เอาท์เล็ทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกของอิตาลี โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อาคารกลางแจ้งที่มีจัตุรัสที่น่าประทับใจ และร้านค้าที่สวยงาม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ทั้งแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า ทั้งสำหรับคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง รวมไปถึงเครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย

สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน

21.20 น.   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย AIR CHINA (CA)  เที่ยวบินที่ CA805 (บริการอาหารบนเครื่อง)

00.40+1 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

ราคา (พัก 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยว

ราคาไม่รวมตั๋ว

23 – 28 มี.ค. 66

52,900.-

+10,900.-

37,900.-

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 66

53,900.-

+10,900.-

38,900.-

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 66

55,900.-

+10,900.-

40,900.-

04 – 09 เม.ย. 66

58,900.-

+10,900.-

43,900.-

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • วีซ่าแบบกรุ๊ป
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR CHINA (CA) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท/ท่าน
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ