02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง (5วัน4คืน)

(0 รีวิว)
16,888
16,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

73

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 4 คืน
พฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2567
BKK
NNG

 

FLIGHT:

DEPARTURE:    CZ8428 BKK-NNG 13.00-16.20

RETURN       :     CZ8427 NNG-BKK 10.40-12.00

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้นทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหนานนิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน

10.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

                      China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติด แท็กกระเป๋า

 13.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานนิง โดย China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ8428

 16.20 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานหนานนิง นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

    (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เย็น                รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)  

นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที )

เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ

     ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน                   

    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2เมืองกุ้ยหลิน – เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ร้านหยก – ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง (ครึ่งสาย) – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่ง - เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านชมเขางวงช้าง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้นมาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง จากนั้นชมและถ่ายรูปกับเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอกไม่ได้ขึ้นบนเจดีย์) เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นเจดีย์ริมทะเลสาบคู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน บริเวณรอบๆ ทะเลสาบวิวทิวทัศน์สวยงามว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน

นำท่านสู่ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวลช่วยส่งเสริมบารมี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3)

นำท่านล่องแพชมแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำลี่เจียง ที่มีลักษณะรูปร่างงดงาม และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียงรวมกับเหล่าทิวเขา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่สวยใสที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำหลีเจียง เป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบเงียบที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าท้องถิ่นของจีน และสินค้าอื่นๆ วางขายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามต้องการเลือกซื้อ Option  โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” 

ราคาท่านละ 380 หยวน

*โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ*

            โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว จางอี้โหมวใช้ธรรมชาติเป็นฉากทั้งสายน้ำ ขุนเขา นำเรื่องราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรื่อง”หลิวซานเจี่ย” หรือ “เพลงรักชาวเรือ” มาดัดแปลงใส่เข้าไป เนื้อเรื่อง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย นางเอกนักสู้ สาวงามชาวจ้วงสมัยราชวงศ์ถังที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงจนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ ทั่วไป โดยฉากการแสดงคือแม่น้ำหลีเจียง และขุนเขาที่เมืองหยางซั่วสวยงามอลังการ

 เย็น              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  

      ที่พัก : YANG SHUO XI JIE KOU HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

      (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง - เมืองกุ้ยหลิน - เมืองโบราณต้าซี - ร้านยาบัวหิมะ - Dream like Lijiang Show

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

นำท่านเที่ยวชมเขาเซียงกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ท่านจะได้ชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆ ลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถือว่าเป็นจุดนิยมอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ

นำท่านเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)

 นำท่านสู่เมืองโบราณต้าซี เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แบบย้อนยุค มีศาลเจ้ากวนอูอายุหลายร้อยปี แหล่งรวมรูปปั้นเทพกวนอู และองค์เทพเจ้าอื่นๆ กว่า 8000 องค์ บ้านเมืองโบราณยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง อายุกว่า 400 ปี มีโรงเตี๊ยม โรงน้ำชา โรงจำนำ โรงย้อมผ้า และร้านค้าโบราณ ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ถือเป็นหนึ่งในสี่เมืองโบราณของ “มณฑลกวางสี” จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้านร้านบัวหิมะ พาทุกท่านชม Dream like Lijiang Show เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ห์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับหลายปี เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวผ่านการเลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

 เย็น           รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)

 ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง

วันที่ 4สวนเจ็ดดาว - เขาอูฐ - วัดซีเสีย – ถ้ำเจ็ดดาว - ร้านผ้าไหม – อาคารเซียวหยาว - ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองหนานหนิง

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

นำท่านชมสวนเจ็ดดาว สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด โดยไฮไลท์จะอยู่ที่กลางใจสวน โดยมีสัญลักษณ์ของฮ่องเต้ สมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ที่แสดงถึงพลังอำนาจของฮ่องเต้ตั้งอยู่เป็นสง่า ส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นรูปวาดเฉลิมฉลองเกาะฮ่องกงที่ได้กลับคืนสู่ประเทศจีนในปี ค.ศ. 1977 ยาวประมาณ 100 เมตร มีความสวยงานเป็นไฮไลท์ของสวนเจ็ดดาวแห่งนี้  ให้ท่านชม เขาอูฐ ภูเขารูปร่างคล้ายหลังอูฐนี้เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลก เดิมเรียกเขาจอกสุรา ซึ่งปัจจุบัน ทางตอนใต้บนหน้าผายังมีคำอักษรจีนสลักอยู่ นำท่านชม วัดซีเสีย ในเมืองกุ้ยหลิน วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีทางเดินคดเคี้ยว มีสระบัวสีขาว พระพุทธรูปศิลปะราชวงศ์ถังอันงดงาม งานแกะสลักไม้ตงหยางอันล้ำค่า และเจ้าแม่กวนอิมหินอ่อนสีขาวอันงดงาม จากนั้นนำท่านชมความงามของถ้ำเจ็ดดาว ที่ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยและเสาหินที่เกิดจากการหลอมละลายของหินปูน เป็นสถานที่มีความสงางามและวิเศษไม่สิ้นสุด

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่9)

จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาทิ ชุดผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไหม

นำท่านชมอาคารเซียวหยาว ตึกนี้ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นตึกที่สูงตระหง่าและงดงามมาก มองลงไปจากตัวตึกท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาและแม่น้ำที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน ตอนกลางคืนที่ตึกนี้ยังคงเปิดไฟสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี เป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวกุ้ยหลินซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของกุ้ยหลิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)

                     เดินทางกลับสู่เมืองหนานหนิง โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เขตปกครองชนชาติจ้วหรือเขตปกครองตนเองกว่างซี เมืองหลวงนครหนานหนานหนิง

ที่พัก : NANNING UNIVEESAL INTERNATIONAL HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5ท่าอากาศยานหนานหนิง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 

                   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานหนิง ประเทศจีน                                             

10.40 น.    เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที CZ8427

12.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*******************************************

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้นทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องเตรียม

►หน้าพาสปอร์ตที่มีตราประทับการเดินทางย้อนหลัง 3 ปี สำหรับเล่มปัจจุบัน

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 300 หยวน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป – กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง – ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ