02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีนParadise ย่าติง คุนหมิง ลี่เจียง แชงการีล่า 8วัน7คืน

(0 รีวิว)
37,888
37,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

149

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

8 วัน 7 คืน
10 - 17 ตุลาคม 2566 , 21 - 28 ตุลาคม 2566
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย

 

***ราคานี้รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว (ส่งไฟล์รูปถ่าย และ ถ่ายหน้าpassport มาเท่านั้น)***

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย - คุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง

07.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Kunming Airlines (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า

10.40น.       นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Kunming Airlines (KY) เที่ยวบินที่ KY8370

14.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร(เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

                     คุนหมิง เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

                     นำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ด้วยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น               รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่1)

ที่พัก :           Lucky Dragon HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง -นั่งรถบัสสู่แชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรีล่า + วัดต้าฝอซื่อ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) 

                      นำท่านชมสระมังกรดำหรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากเมืองลี่เจียงเก่า 1 กิโลเมตร และยูเนสโก้ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ตำนานเล่าขานว่า เคยมีมังกรมาปรากฎใต้น้ำบ้าง บ้างก็บอกผุดขึ้นมาบ้าง โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต 

                     จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณลี่เจียง ด้วยความสวยงามของเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1977 เพราะมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนและมีสะพานเล็กๆ ไว้ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน จึงได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก”

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3)

                      จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสสู่เมืองแชงกรีล่า นำท่านเดินทางสู่แชงกรีล่า (Shangri-La) เดิมมีชื่อว่า จงเตี้ยน (Zhongdian) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานหมายถึงอาณาจักรแห่งทุ่งหญ้า จึงทำให้รัฐบาลจีนเปลี่ยนชื่อเป็น “แชงกรีล่า”  

                      นำท่านสู่วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

                      จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบราณแชงกรีล่า อยู่ในเมืองแชงกรีล่าบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยว รู้ความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็กๆ และนำท่านชมวัดต้าฝอซื่อ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพราะมีสถาปัตยกรรมวิหารไม้ศิลปะ และที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารไม้ครอบพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย ไม่พลาดที่ท่านจะถ่ายภาพเก็บความประทับใจไว้

เย็น               รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4)

                     ที่พัก : Moonlight HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3แชงกรีล่า - ย่าติง - ผ่านชมทุ่งหญ้า + หมู่บ้านทิเบต + วิวภูเขาหิมะ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) 

                     นำทุกท่านออกเดินทางสู่ย่าติง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เดินทางผ่านไปยังเมืองต่างๆ ของมณฑลยูนนาน เพิ่มระดับความสูงของพื้นที่ขึ้นไปทีละนิดเพื่อปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับพื้นที่สูง ภาวะออกซิเจนจะเริ่มเบาบางลงกว่าพื้นที่ราบ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาการป่วยสำหรับบางคนได้ เป็นการทดสอบสภาพร่างกายเบื้องต้น หากไม่มีอาการใดๆ ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเดินทางไปยัง “ย่าติง”

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)

                      นำท่านชมวิวระหว่างทางและผ่านชมทุ่งหญ้า หุบเขา ภูเขาหิมะ รวมถึงหมู่บ้านทิเบต ท่านจะได้เห็นดอกไม้ป่า นาข้าวสีเขียวเหลือง ป่าสนสวยๆ ไปตลอดทาง

เย็น               รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่7)

ที่พัก :           Ramada Encore 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4อุทยานย่าติง ครั้งที่ 1 – ทะเลสาบไข่มุก - วัดชงกู่

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8) 

                       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานย่าติง (ครั้งที่ 1) นำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยาน จากนั้นเดินเท้าสู่ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 5,958 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนใบสีเหลืองทอง ดื่มดำกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เพลิดเพลินไปกับสีสันของใบไม้ที่ผลัดใบเปลี่ยนเป็น สีส้ม สีแดง และสีเหลือง ตัดกับแนวภูเขาหิมะได้อย่างสวยงามลงตัว หากโชคดีท้องฟ้าแจ่มใสก็จะได้เห็นเงาสะท้อนภาพยอดเขาสีขาวโพลนบนผืนน้ำที่ใสราวกับท้องกระจก

เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) (บริการแบบ Set Box)

                       นำท่านชมวัดชงกู่ วัดทิเบตเก่าแก่อายุ 700 ปี ในเขตอุทยานแห่งชาติย่าติง ตั้งอยู่โดดเด่นอยู่บริเวณเชิงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ บริเวณรอบๆ ประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีปลิวไสวสวยงามลู่ไปตามสายลม ด้านหน้าของวัดจะมีกองหินและริ้วธงมนตราที่ชาวทิเบตนำมาวางไว้เพื่อบูชา ส่วนภายในวัด อาคารต่างๆ จะถูกตกแต่งตามความเชื่อและศิลปะของชาวทิเบต

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่10)

ที่พัก :             Ramada Encore 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5อุทยานย่าติง ครั้งที่ 2 – ทุ่งหญ้าลั่วหยง + ชมวิวยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ 3 ยอดเขา - แชงกรีล่า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่11) 

                      นำท่านเดินทางสู่ อุทยานย่าติง (ครั้งที่ 2) เปลี่ยนเป็นรถอุทยาน และนำท่านชม ทุ่งหญ้าลั่วหยง (ระดับความสูง 4,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจำอันงดงาม ณ ดินแดนที่อัศจรรย์แห่งนี้ตรงจุดนี้ เป็นจุดที่สามารถชมภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง และได้รับสมญานามว่า “THE LAST SHANGRI-LA” ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ประกอบไปด้วย เซียนหน่ายยื่อ คือ พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา,เซี่ยโยโตเจีย คือเซียนเทวดาผู้สูงส่งและยานม่ายหยง คือองค์ทิพย์เทพพิทักษ์ นำท่านชมทะเลสาบน้ำนม  1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าติงกับสีฟ้าน้ำนม โดยเป็นทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาสูงระดับ 4,500 เมตร ชมทะเลสาบ 5 สี ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขา Xian nai ri รอบๆ ทะเลสาบจะมีกองหินสวดมนต์ และประดับด้วยธงอธิษฐานหลากสีของชาวทิเบต

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) (บริการแบบ Set Box)

                     นำท่านออกจากอุทยาน เพื่อเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยนหรือแชงกรีล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

เย็น               รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่13)

ที่พัก :           Moonlight HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 6แชงกรีล่า - เมืองลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่14)  

                     นำท่านออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านสู่ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยา นวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน  

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่15)

                     นำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง ด้วยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น              รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่16)

ที่พัก :          LONG WAY HOTEL 4*หรือระดับใกล้เคียงกัน                                                                    

วันที่ 7คุนหมิง - วัดหยวนทง – สวนน้ำตก - ร้านหยก – ตำหนักทองจินเตี้ยน -ร้านผ้าไหม- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่17) 

                  นำทุกท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนาน  ประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน

                  นำท่านชมสวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็น น้ำตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก เพื่อเป็นที่ผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุต จากแม่น้ำ Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สำคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ำตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี ใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท

                  นำทุกท่านแวะชมร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า สมควรแก่เวลา

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่18)

                  นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยน ตำหนักแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน สาเหตุที่ทำให้ตำหนักแห่งนี้ถูกเรียกว่า ตำหนักทอง’ เนื่องจากถูกสร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง มีน้ำหนักกว่า 380 ตัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดองจีน ที่สำคัญยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทั้งอดีตและในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้ขอพรในด้านสุขภาพ และการเงิน และให้ท่านได้เลือกชมผ้าไหมจีน มีสินค้าผ้าไหมให้ท่านเลือกชมมากมาย เป็นของฝากให้กับคนที่รู้ใจ

                  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี และเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย อิสระช้อปปิ้งมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชมมากมาย

เย็น           รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่19)

                 ที่พัก : LONG WAY HOTEL 4*หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง                                                             

วันที่ 8ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่20) (บริการแบบ Set Box)

                          นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน

08.15 น.           เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Kunming Airlines (KY) เที่ยวบินที่ KY8369

10.20 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

วันเดินทาง

ราคา (พัก 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยว

ราคาไม่รวมตั๋ว

23 – 28 มี.ค. 66

52,900.-

+10,900.-

37,900.-

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 66

53,900.-

+10,900.-

38,900.-

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 66

55,900.-

+10,900.-

40,900.-

04 – 09 เม.ย. 66

58,900.-

+10,900.-

43,900.-

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Kunming Airlines (KY) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 4. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 7. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500  บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ