02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

(0 รีวิว)
67,888
67,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

43

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

7 วัน 4 คืน
กันยายน - ตุลาคม 2567
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร

วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก – รัฐสภาออสเตรีย – ถนน Karntner Strasse

03.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK371
06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ EK127
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 21 กม. / 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ รายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก

นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุง
เวียนนา ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก รัฐสภาออสเตรีย (Austrian Parliament) เป็นรัฐสภาระบบสองสภา ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ (National Council) และสภาแห่งสหพันธ์ (Federal Council) ในบางครั้งทั้งสองสภามีการประชุมร่วมกัน เรียกว่า “สมัชชาแห่งสหพันธ์” โดยรัฐสภามีที่ประชุมที่กรุงเวียนนา จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse
ถนนช้อปปิ้งหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป เชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆ แล้ว ยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆ ในกรุงเวียนนา


เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
ที่พัก : Arion Cityhotel Vienna หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ 3กรุงเวียนนา - หมู่บ้านฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก - เมืองอินส์บรูค

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมที่ เมืองฮัลส์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 290 กม./ 4.30 ชม.) เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน
ริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก อีกทั้งบรรยากาศและความเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจให้ท่านอิสระ
เดินถ่ายถาพเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) เมนูพิเศษ ปลาเทราต์ย่างท่านละ 1 ตัว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 226 ก.ม. / 3.30ชม.) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาสูง
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก : Gartenhotel Maria Theresia หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4เมืองอินส์บรูค – เสาเซนต์แอนน์ – หลังคาทองคำ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองฟุสเซน – เมืองเคมพ์เทิน - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ แอชวิลล์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)


นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เมืองที่มีจุดเด่นอยู่ที่ตัวอาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดที่ตั้งอยู่เรียงราย เสาเซนต์แอนน์ (Annasäule) เสาหินอ่อนสูงด้านบนเสามีรูปปั้นของพระแม่มารี สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการรุกรานของสเปน ด้านหลังจะเป็นวิวเทือกเขาแอลป์ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมาก หลังคาทองคำ (Golden Roof) สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันหลังคาทองคำกลายเป็นสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (ระยะทาง 155 ก.ม. / 2.30 ชม.)
ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าปราสาทซึ่งเป็นปราสาทที่งดงามและสวยดั่งเทพนิยายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่
ท่ามกลางทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) เมนูพิเศษ! ขาหมูเยอรมัน


นำท่านเที่ยวชม เมืองฟุสเซน (Fussen) ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของตัวตึกรามบ้านช่องเพราะทั้งเมืองจะมีหลากสีสันเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆ ทั้งเมืองจนได้รับสมญานามว่า City of candy
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมพ์เทิน (Kempten) (ระยะทาง 46 กม./ 1 ชั่วโมง) เป็นชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ แอชวิลล์ (Basilica of Saint Lawrence) สร้างเสร็จในปี 1909 และเป็นหนึ่งในสมบัติทางสถาปัตยกรรมและจุดยึดทางจิตวิญญาณของแอชวิลล์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
ที่พัก: bigBOX ALLGAEU Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5เมืองฟุสเซน - เมืองซุก - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 265 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และยังเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ที่มีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ


เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 32 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย ทะเลสาบและขุนเขา นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz แหล่งช้อปปิ้งหลัก มีร้านค้ามากมาย ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
ที่พัก : Holiday Inn Express Luzern-Kriens หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 6 เมืองลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ท่าเรือวิทซ์นาว - ต่อรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาริกิ - ยอดเขาริกิ – นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาริกิ - นั่งกระเช้าต่อไปยังสถานี Weggis - เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster – สะพานคีย์เควบรึคเคอ - ช้อปปิ้ง Paradeplatz - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)

นำท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (LUCERNE LAKE CRUISE) หรือ ทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ นั่งเรือจากท่าเรือลู
เซิร์น สู่ ท่าเรือวิทซ์นาว (Vitzau) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งบ้านเรือนสไตล์สวิสชาเล่ต์
พร้อมฉากหลังเทือกเขาแอลป์ ที่แสนโรแมนติก (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)

เดินทางถึงท่าเรือวิทซ์นาว (Vitzau) จากนั้นต่อรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ระหว่างทางจะสามารถ
มองเห็นทะเลสาบในลักษณะเอียงๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 32 นาที) ถึงสถานีปลายทาง Rigi Kulm เขาริกิ
หนึ่งจุดชมวิว ที่ได้รับการยกย่องเป็น ราชินีแห่งขุนเขา เพราะสามารถมองเห็นยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ และวิว
ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบซุก ได้แบบพาโนรามา 360 องศา ที่ระดับความสูง 1,797 เมตร อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) (ภัตรคารบนเขาริกิ)


ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) สู่สถานี Rigi Kaltbad (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) นั่งกระเช้าต่อไปยังสถานี Weggis (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สุดอลังการ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 51 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งของประเทศ เป็นเมืองเก่าเต็มไปด้วยอาคารยุคกลางและพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster) ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค กับยอดปลายแหลมสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และอีกฟากเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส สะพานคีย์เควบรึคเคอ (Quaibrücke Bridge) ตั้งอยู่ที่บริเวณน้ำไหลของทะเลสาบซูริกและเชื่อมต่อBürkliplatzกับBellevueplatz จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง Paradeplatz จัตุรัสกลางเมืองที่คึกคัก มีร้านขายเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์ ร้านขนมหวานชื่อดังระดับโลก ร้านอาหาร และอาคารเก่าแก่

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (ระยะทาง 10 ก.ม. / 30 นาที)
22.15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK086

วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK372
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทองถิ่น ณ เวลานั้น
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 35,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,900 บาท (40,900)

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำเงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้น
จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า หรืออื่นๆ)
ยกเลิกการเดินทาง 25-45 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม
2. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
5. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านพิจารณา
• ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ท่านจะเสียค่าตั๋วตามจริง
• ค่าห้องโรงแรมที่พัก ตามกฎท่านจะต้องโดนค่าห้องหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะยึดค่าห้อง ในทันที
• ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
6. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง
หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

👇ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ได้ที่:👇
📞 Tel: 02-245-1415 (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
📱Hotline : 095-546-9655 , 063-916-5653 (คุณเอ๋)

📱080-432-9944 🧑‍🦰 เซลเปเป้

📱092-247-6291 👩‍🦰 เซลแอม
📱061-418-4023 👩‍🦰 เซลแวม
✅Line OA @thaimoderntravel
Website : www.thaimoderntravel.co.th