02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ไต้หวัน (5 วัน 4 คืน) COUNTDOWN AT TAIWAN

(0 รีวิว)
33,888
33,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

137

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 4 คืน
29 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567
สนามบินดอนเมือง

 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านฮิโนกิ – เจียอี่ไนซ์มาเก็ต

07.00 น.            พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 7 บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (THAI  LION AIR) (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.00 น.            ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (THAI  LION AIR) (SL) เที่ยวบิน…….

14.50 น.            เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวปั้นไต้หวันและชานม

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านฮิโนกิ (HINOKI VILLAGE) ที่ประกอบไปด้วยอาคารบ้านไม้สไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม 28 หลัง ที่สร้างด้วยไม้ฮิโนกิ (ไม้สนไซเปรส) เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีการปรับปรุงบำรุงรักษาตลอด อาคารสถาปัตยกรรมและการจัดตกแต่งสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบย้อนยุค ร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนในไต้หวัน เจียอี่ไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินเป็นหนึ่งในถนนที่น่าสนใจ มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า ที่ทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ที่นี่ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืน

เย็น                     อิสระอาหารเย็น ณ เจียอี่ ไนท์มาเก็ต

ที่พัก                   เข้าสู่โรงแรมที่พัก EDB HOTEL หรือเทียบเท่า (3*)

วันที่ 2ป่าสนเขาอาลีซาน – รถไฟอาลีซาน – ชิมชาอาลีซาน – ไทจง - ฟงเจียไนท์มาเก็ต

เช้า                     บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เขาอาลีซานมีความสูง 2,700 เมตรจากระดับนำทะเล เป็นแหล่งผลิตชาอู่หลงที่มีคุณภาพสูงจนมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อุทยานแห่งชาติอาลีซานมีวิวทิวทัศน์สวยงาม นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่น่าเที่ยวที่สุดในไต้หวัน

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟอาลีซาน รถไฟโบราณสีแดงของ ALISHAN FOREST RAILWAY ที่วิ่งแล่นผ่านป่าเขาอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเมเปิ้ล และซากุระสีชมพูที่บานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวยงามและร่มรื่นมาก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและดื่มด่ำกับธรรมชาติตลอดทาง

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีนท้องถิ่น

หลังจากนั้นพาทุกท่าน ชิมชาอาลี่ซาน และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆเพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ที่อาลีซานและเลือกซื้อชาต่างๆที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (TAICHUNG) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน เมืองนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของไต้หวัน  และนำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดฟงเจียไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช็อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ

เย็น                    อิสระ อาหารเย็น ณ ฟงเจีย ไนท์มาเก็ต

ที่พัก                  เข้าสู่โรงแรมที่พัก CHARMING CITY HOTEL หรือเทียบเท่า (3*)

วันที่ 3หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง-ร้านพายสัปะรด - ไทเป 101 (ชมพลุด้านนอกตึก)

เช้า                    บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง (RAINBOW VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวันซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไปแต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

และนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตรมีความยาว 33 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ปลาประธานาธิบดี

เมนู ปลาประธานาธิบดี จะคล้ายกับปลานึ่งซีอิ๊วส่วนปลาที่ใช้ก็เป็นปลาสายพันธุ์หนึ่งที่ท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็กของไต้หวันชอบทานมากๆ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อนั่นเองค่ะ และถือเป็นเมนูเด็ดของทะเลสาบสุริยันจันทราอีกด้วยค่ะ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE) สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่ ตั้งอยู่ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปราถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพร องค์เทพในวัดแห่งนี้ **การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

นำท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนจาง หรือ วัดพระถังซำจั๋ง (XUANZANG TEMPLE) นมัสการอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965

เดินทางสู่ เมืองไทเป แวะ ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี้ได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

เย็น                    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารจีนท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ตึกไทเป101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด101 ชั้นและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้นชั้น1-5จะเป็นห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารชั้นนำเช่นDIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA , ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯและภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกโดยขึ้นลิฟต์จากชั้น5ไปยังชั้น88โดยใช้เวลาเพียง37วินาทีเท่านั้นหมายเหตุ **โปรแกรมเคาท์ดาวน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานตามความเหมาะสม

ที่พัก                  เข้าสู่โรงแรมที่พัก CHONGYU HOTEL หรือเทียบเท่า (3*)

วันที่ 4อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-สือเฟิ่น (ปล่อยโคมลอย 4 ท่าน/1 โคม)-ซีเหมินติง-โรงแรมน้ำแร่

เช้า                        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (YEHLIU GEOPARK) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  (JIUFEN)  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน ซีฟู๊ด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี (PINGXI LINE) เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the Apple of My Eye” ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญของหนังสถานีสื่อเฟิ่นสถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าโคมกระดาษ 1 โคม ต่อ 4 ท่าน) ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านซีเหมินติง (XIMENDING) ให้ทุกท่านได้เดินเล่นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงของไทเป มีฉายาว่า ฮาราจุกุแห่งไทเป เป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังและเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองไทเป

เย็น                       อิสระ อาหารเย็น ย่านซีเหมิงติง

ที่พัก                     เข้าสู่โรงแรมที่พัก NEW TAIPEI HOTEL SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า (3*)

วันที่ 5ร้านเครื่องสำอาง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-มิสสุยเอ้าเล็ต-สนามบิน

เช้า                         บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (LONGSHAN TEMPLE) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเปเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรักจนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวันทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูเสี่ยวหลงเปา

นำทุกท่านเดินทางไป ช็อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK เป็นศูนย์รวม OUTLET ขนาดใหญ่ทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ IN MALL และ OUT MALL แนะนำให้ดู DIRECTORY ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ มีร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากอีกด้วย

17.00 น.               ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.50 น.               ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (THAI LION AIR) (SL) เที่ยวบินที่ ….

23.50 น.               เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะทางอากาศ, การเมือง,สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ ***