02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ENGLAND WALES (7 DAYS 5 NIGHT)

(0 รีวิว)
64,988
64,988
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

81

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

7 วัน 5 คืน
กันยายน 2565 - ธันวาคม 2565
BKK
LHR

 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงมัสกัต – ลอนดอน

06.00              คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

09.10              ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818 สู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.15               เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)  

14.20              ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เที่ยวบิน WY101

                     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.10              เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน

                     (เวลาท้องถิ่นในอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) 

                        นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Crown Plaza London Heathorw หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 2ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟ (เวลส์)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ1)

เช้าอันสดใสนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตทุ่งหญ้า ซอลส์เบอรี่ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร (114 กม.) นำท่านเข้าชม สโตนเฮ้นจ์ (STONE HENGE)  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก Seven Wonders of The World เสาหินโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลือกันว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อว่าหินก้อนมหึมาเหล่านั้นถูกนำมาเรียงกันได้อย่างไรโดยสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรง มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง และวางเรียงในลักษณะที่ต่างกัน ทั้งวางนอน วางพาดกัน และวางตั้งขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาลอายุกว่า 5,000ปี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง บาธ (BATH) (55 กม.)  ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำเอวอน (Avon) จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแห่งน้ำแร่และน้ำพุร้อน ผู้คนจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปนิยมข้ามน้ำข้ามทะเลไปพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนที่เมืองนี้มานาน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือราว 2,000 ปีแล้ว รวมถึงราชวงศ์ของอังกฤษเองก็ใช้เมืองบาธเป็นเมืองพักผ่อนของราชวงศ์ ต่อเนื่องหลายร้อยปี  นำท่านชม ROYAL CRESCENT ทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์เสี้ยว รูปแบบสถาปัตยกรรมจอร์เจียน (Georgian) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ความยาวประมาณ 152.5 เมตร ออกแบบโดย John Wood และสร้างขึ้นในช่วงปี 176-1774 นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Bath Abbey” เป็นโบสถ์ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 7 ต่อมาได้มีการปรับปรุงในศตวรรษที่ 10 และปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 16 โดย Sir George Gilbert Scott ซึ่งโบสถ์ของที่นี่ ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ BATH STREET อาคารเก่าแก่ในยุคกลาง ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987 เพลิดเพลินกับร้านค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร และร้านขายสินค้าที่ระลึกต่างๆ บรรยากาศที่สวยงามน่าประทับใจ

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ2)

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ช่องแคบบริสตอลสู่ ประเทศเวลส์ (WALES) เครือจักรภพอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์ดิฟฟ์ (CARDIFF ) (85 กม.) เป็นเมืองหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในยุโรป และได้รับการพัฒนาชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การพัฒนาที่หลากหลายด้านทำให้คาร์ดิฟฟ์ได้รับความนิยมระดับโลกเกี่ยวกับศูนย์ความบันเทิงและการกีฬา นำท่านชมภายนอกของ สนามมิลลิเนียม MILLENNIUM STADIUM  ซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศเวลส์ และ เป็นสนามเหย้าของรักบี้ยูเนียนและทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลส์ด้วย เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเอฟเอคัพ รอบชิงชนะเลิศ ถึง 6 ครั้ง อีกทั้งยังใช้ในการจัดงานขนาดใหญ่อีกมากมายทั้งคอนเสิร์ต และกิจกรรมระดับโลกต่างๆมากมาย

ท่านชมภายนอกของ ปราสาทคาร์ดิฟ CARDIFF CASTLE ปราสาทคาร์ดิฟฟ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นป้อมปราการของโรมัน โดยปราสาทคาร์ดิฟฟ์มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเข้ามาครอบครองดินแดนอังกฤษ ชาวโรมันได้สร้างกำแพงและป้อมปราการเอาไว้สำหรับป้องกันศัตรู ภายหลังเรื่อยมาก็มีตระกูลขุนนางและผู้มั่งคั่งอีกหลายตระกูลที่เข้าครอบครองปราสาทนี้ ซึ่งก็มีการปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง จนถึงช่วงที่คาร์ดิฟฟ์รุ่งเรืองสูงสุด ราวศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นตระกูลบุท (Bute) ได้ยกปราสาทคาร์ดิฟฟ์ให้เป็นสมบัติของเมืองคาร์ดิฟฟ์ ตั้งแต่ ค.ศ.1947 ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของแคว้นเวลส์

ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ3)

                        นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 3คาร์ดิฟฟ์ - ไบบิวรี่ – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ –สแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน – เชสเตอร์

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ4)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ BIBURY(ระยะทาง130ก.ม.) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN ENGLAND นำท่านเดินเล่นและถ่ายภาพกับหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นกระท่อม ประกอบกับแม่น้ำไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านที่ไม่ว่าจะเดินหลงไปทางไหนก็ได้รูปถ่ายสวยๆแน่นอน นำท่านเดินทางต่อไปที่ BOURTON ON THE WATER (ระยะทาง20 ก.ม.)   ซึ่งเป็นอีก

หมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ตัวอาคารปลูกสร้างด้วยหินคอตส์โวลด์ หินสีน้ำผึ้งเป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาคนี้ ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำวินรัชไหลผ่านกลางเมือง และยังมีเจ้าเป็ดน้อยหัวเขียวเวียนว่ายอยู่เต็มแม่น้ำ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ5)

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน STRATFORD UPON AVON (ระยะทาง40ก.ม.) เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองยอดนิยมในการมาเยือนของนักท่องเที่ยว เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของกวีเอกของโลก วิลเลี่ยม เชกสเปียร์ (William Shakespeare) ผู้ซึ่งประพันธ์นิยายหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นที่คนไทยเรารู้จักดีคือ “โรมีโอและจูเลียต” ประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละกว่า 5 ล้านคนเลยทีเดียว ชมบ้านเรือนสไตล์ TIMBER FRAME HOUSES บนถนนคนเดินของเมือง (HENLEY STREET) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ Chester  (ระยะทาง184ก.ม.)  เมืองเก่าแก่ที่อยู่ใกล้กับพรมแดนประเทศเวลส์  สถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ ที่ตกแต่งบ้านเรือนเป็นโทนสีขาวดำได้อย่างสวยงามตลอดพื้นที่ในย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่และสภาปัตยกรรมสวยๆมากมาย ชม มหาวิหารเมืองเชสเตอร์ Chester Cathedral โบสถ์โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ที่ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงามอลังการมากๆกับนาฬิกา Eastgate Clock ที่เป็นนาฬิกาที่ว่ากันว่าสวยที่สุดเป็นอันดับสองของอังกฤษรองจากหอนาฬิกา Big Ben

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ6)

                        นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Chester Abbots Well Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว)

 

วันที่ 4ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – โคเวนทรี

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ7)นำท่านเดินทางสู่เมือง ลิเวอร์พูล Liverpool ในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูสำคัญของประเทศสู่ทวีปอเมริกาและแอฟริกา เมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในอดีตของประเทศอังกฤษ ถิ่นกำเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง THE BEATLES อาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามตระการตา และเป็นถิ่นกำเนิดของสโมสรฟุตบอลชั้นนำของโลกอย่างทีมลิเวอร์พูล นำท่านชมความสวยงามของเมืองลิเวอร์พูล เริ่มจาก ย่านท่าเรืออัลเบิร์ต (ALBERT DOCK) ที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ THE THREE GRACED หรือตึกอลังการสามหลัง ที่ประกอบไปด้วยตึก บริษัทเดินเรือ CUNARD ตึกการท่าแห่งลิเวอร์พูล PORT OF LIVERPOOL และตึก ROYAL LIVER ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง  ถ่ายรูปคู่กับ THE BEATLES รูปประติมากรรมสำริดนี้มีน้ำหนัก 1.2 ตัน สร้างโดยศิลปินชื่อ Andy Edwards โดยสมาชิกสี่เต่าทองอยู่ในอิริยาบทสบายๆ และแสดงท่าทางกำลังเดินเล่นไปตามถนนที่ Pier Head ในลิเวอร์พูล จากนั้นนำท่านถ่ายรูปภายนอกของ สนามแอนฟิลด์ ANFIELD STADIUM ของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ “YOU WILL NEVER WALK ALONE” เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย ทั้งยังมีเวลาให้ซื้อของจากร้านของทางสโมสรนี้อีกด้วย จากนั้น นำท่านชม LIVEPOOL CATHEDRAL มหาวิหารแห่งเมืองลิเวอร์พูล ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์เจมส์ เป็นมหาวิหารสไตล์นีโอโกธิก และเป็นมหาวิหารที่มีความยาวที่สุดในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้าง 74 ปี และยังที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Harry Potter ฯลฯ

เที่ยง                อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง60ก.ม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆด้านนอกกับ สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด(OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด MANCHESTER UNITED ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 74,140 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในนัดสำคัญๆมาแล้วมากมาย และเป็นหนึ่งในสนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะอังกฤษ มีเวลาให้ท่านซื้อสินค้าจากร้าน MEGA STORE ของสโมสร แวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ Manchester City Hall ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่ เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเเห่งนี้กันอย่างมากมาย เป็นอาคารในสไตล์นีโอโกธิควิคตอเรียน ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก

ถ่ายภาพกับ โบสถ์ St. Anne โบสถ์อันโอ่อ่าแห่งนี้เป็นจุดแวะสำคัญและ เป็นศาสนสถานที่งามวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดชม แวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ National Football Museum พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ  ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านการกีฬาที่สำคัญเเห่งหนึ่งของอังกฤษ เพราะอังกฤษนั้นกีฬาฟุตบอลเหมือนเป็นศาสนา ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้จึงจะเเสดงให้คุณได้เห็นว่าทำไมฟุตบอลในอังกฤษจึงเป็นอย่างประโยคคำพูดนี้อีกด้วย

                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเวนทรี  (ระยะทาง170ก.ม.) 

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ8)

                        นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Coventry หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 5โคเวนทรี - เลสเตอร์ – บิสเตอร์เอาท์เลต – ลอนดอน ชิมเป็ดโฟร์ซีซั่น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ9)

นำท่านเดินทางสู่เมืองเลสเตอร์ เมืองเลสเตอร์คือเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษและยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนไทยอีกด้วย นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองเลสเตอร์ LEICESTER TOWN HALL

บนจัตุรัสใจกลางเมืองเลสเตอร์นั้นควรค่าแก่การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันประณีตนี้อย่างใกล้ชิด  นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร์ LEICEST CATHEDRAL อนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางที่สวย สะดุดตาและยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และ การ
ตกแต่งวิหารอันวิจิตร นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมศพของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 กษัตริย์องค์สำคัญของอังกฤษอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม (King Power Stadium)  หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ สเตเดี้ยม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีม “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ทีมฟุตบอลที่สมัยก่อนเป็นเพียงทีมนอกสายตาของอังกฤษ แต่หลังจากที่คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้บริหารบริษัทกลุ่ม King Power ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดเมื่อปี 2010 สโมสรแห่งนี้ใช้เวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ในการกลับคืนสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จในฤดูกาล 2013-2014 ในฐานะแชมป์ เดอะ แชมเปี้ยนชิป และคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล 2015-2016  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง 100ก.ม.)

เที่ยง                เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่บิสเตอร์เอาท์เลตบ่าย     Bicester outlet สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นเอ้าท์เลทที่รวมสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟ่ มากมายให้ลองเลือกชิมอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน LONDON (ระยะทาง100ก.ม.)  มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน นำท่านชมภายนอกของ พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington Palace) แห่งลอนดอน แรกเริ่มที่เดียววังเคนซิงตันเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กที่ถูกเรียกว่า “Nottingham House” สร้างสำหรับเป็นบ้านของดยุคแห่งนอตติงแฮม จนกระทั้งคริสต์ศตวรรษที่ 17 พระราชวังเคนซิงตันได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษ โดยมีสมาชิกคนสำคัญของราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์เคยประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ อาทิ  สมเด็จพระ ราชินีวิกตอเรีย เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต และเจ้าหญิงไดอาน่าก็เคยประทับที่พระราชวังแห่งนี้เช่นกัน ปัจจุบันพระราชวังเคนซิงตันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ซึ่งก็คือเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าหญิงเคทนั้นเอง ทั้งยังเป็นบ้านของพระโอรส พระธิดาองค์น้อยของทั้งคู่อีกด้วย จานนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ The Albert Memorial อนุสรณ์สถานของเจ้าชายอัลเบิรต์ ตั้งอยู่ใจกลางสวนเคนซิงตัน ที่ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรตระการตา พระองค์เป็นพระสวามีของพระนางวิกตอเรียมหาราช ในยุครุ่งเรืองของประเทศอังกฤษมีเวลาให้ท่านเลือกชมสินค้าที่ระลึกของประเทศอังกฤษ

ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ดร้านดังเป็ดโฟร์ซีซั่น(มื้อ10)

                        นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Double Tree by Hilton London Docklands Riverside หรือเทียบเท่า (4ดาว)

วันที่ 6เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - Tower Bridge - ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - มหาวิหารเซนต์ปอล - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ – เดอะชาร์ด - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ – ถนนออกซ์ฟอร์ด

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ11)

            นำท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หนึ่งในเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก      นำท่านชมสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนอาทิเช่นสะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของ Tower of London อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง ถ่ายรูปกับ ตึกเดอะชาร์ด The Shard อาคารกระจกทรง พีรามิด สูง 95 ชั้นที่สูงที่สุดในประเทศอังกฤษ ด้วยความสูง 310 เมตร และยังเป็นตึกที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สมัยใหม่ในลอนดอน นำท่านชม ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดใน

ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์กา

จากนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Palace of Westminster เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ 

                        ถ่ายภาพด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์สำคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ลอบสเตอร์ (มื้อ12)

บ่าย                             อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ สินค้าทุกอย่างที่ท่านต้องการอยู่บนถนนเส้นนี้แล้ว นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายหลายสัญชาติ ร้านของของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ

17.00              นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

20.50              ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY102 

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.15                          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

08.50              ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815

18.00              เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบิน กำหนดและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากท่านไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทตามกำหนดเวลา ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าให้ท่านได้ทันกำหนดที่วีซ่าจะต้องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ สถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
 4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง

ในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

 1. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว

 ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ

ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

 1. กรณีวีซ่า ผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตอังกฤษ

ใช้เวลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่น 30-45 วันทำการ

ในวันยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิ้ม เห็นฟัน
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำ กว่า 20 ปี )
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด (ถ้ามี)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ๖[บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ]
 • ใบจองที่พัก[บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ]
 • ประกันการเดินทางคุ้มครองโควิด19[บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ]
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบ2เข็ม(ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย)
 • หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรัพย์ ไม่ถึง6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน)

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ***

กรณีเด็กอายุต่ำ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่า การอำเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)

**เอกสารมีอายุไม่เกิน1เดือนเมื่อออกจากธนาคาร

 • หลักฐานแสดงสถานการณ์ทำงาน 1 ชุด

*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ

สําเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20)อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

       *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่       อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย***

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มให้

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต ***

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดัวกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก