02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง วินเพิร์ลแลนด์ (4วัน 3คืน)

(0 รีวิว)
13,888
13,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

72

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

4 วัน 3 คืน
กุมภาพันธ์ 2567- มีนาคม 2567
DMK
CXR

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

FLIGHT:

DEPARTURE:   FD648 DMK-CXR 11.10-13.15

RETURN       :   FD649 CXR-DMK 13.50-15.50

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม - นั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – อิสระสวนสนุกวิน เพิร์ลแลนด์

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)

                   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

11.10 น.       นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD648

13.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)  

เที่ยง             บริการอาหารว่าง (มื้อที่1) บั๋นหมี่หรือขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

                      นำท่านนั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ (VinPearl Land) (ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือประมาณ 10 นาที) เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ สวนสนุกที่ทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์ อิสระทุกท่านตะลุยสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ตามอัธยาศัยในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนี้ โซนสวนน้ำ โซนอควาเรียม โซนเครื่องเล่น โซนซาฟารี ให้ท่านได้สนุกเต็มอิ่ม ณ สวนสนุกแห่งนี้ มีโซนถ่ายรูปสวยๆ พร้อมชมทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศชิลๆ โซนสวนสนุกที่รวบรวมเครื่องเล่นที่ได้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก โซนสวนน้ำ ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว/ Family and Children Games Area เหมาะสำหรับเด็กๆ มีสระน้ำไซส์เล็ก /Beach Sport Games รวมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทางน้ำไว้ให้คนรักการผจญภัยขั้นสุด (สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสวนน้ำ แนะนำให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) โซนอควาเรียม สถานที่ที่รวบรวมพันธ์สัตว์น้ำกว่า 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ที่นี่ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลโซนซาฟารี สวนสัตว์ที่รวมสัตว์บกน่ารักไว้มากมาย ให้ทุกท่าน ได้ชม สัมผัสแบบตัวเป็นๆ มีสวนดอกไม้ ภายในโดมได้รวมไม้ดอกนานาพันธุ์ และไม้ดอกที่ขึ้นชื่อจากหลากหลายประเทศมาให้ท่านได้ชม

เย็น                  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก : Vinpearl Resort Nhatrang 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - เมืองญาจาง – ปราสาทไม้รูปดอกบัว – หาดทะเลญาจาง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

                      ให้ทุกท่านอิสระเล่นสวนสนุก สมควรแก่เวลานัดหมาย นําทุกท่านนั่งเรือข้ามเกาะกลับสู่ เมืองญาจาง (Nha trang) เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าอักษรที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3)

                      นำท่านเช็คอิน ปราสาทไม้ (Tram Huong Tower) แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองญาจาง มีรูปทรงเป็นดอกบัวโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง มีมุมให้ทุกท่านถ่ายรูปมากมาย ตั้งอยู่ติดริมหาดญาจางซึ่งมีความหมายว่า ไม้กฤษณาหรือไม้หอม และให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมวิว หาดทะเลญาจาง ชายหาดสีทองทอดยาว ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่า “ชายหาดนี้สวยที่สุด” เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนและการดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน

เย็น               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)

ที่พัก : Le’s Cham Hotel / Libra Nhatrang / Green World Nha Trang 4*  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ 3วัดโพนากาจาม ปราสาทโพนคร - Hon Chong Café - วัดลองเซิน – โบสถ์หินนาตรังญาจาง - ญาจางเซ็นเตอร์ - ร้านรังนก – ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

                   นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนากาจาม ปราสาทโพนคร (Ponagar Tower) ร่องรอยความเจริญในอดีต มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบขอม ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ทั้งหมด ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่และโดดเด่นที่สุดของเวียดนามและถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเช็คอิน Hon Chong Cafe ตั้งอยู่ริมทะเลบนเนินเขาเล็กๆ ติดกับกองหินยาวที่ชื่อ Hon Chong ซึ่งมีรูปร่างและตำแหน่งที่ให้ดูเหมือนกำลังแนบชิดกัน  ให้ท่านได้พักผ่อนคลายรับลมทะเลกับวิวสวยๆ โดยมีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

                      จากนั้นนำท่านชมวัดลองเซิน (Long Son) เป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองญาจาง ให้ท่านกราบสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาที่ประทับบนฐานดอกบัว วัดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องแวะมาชมเพราะความสวยงามอลังการของตัววัดและวิวที่สามารถมองเห็นทั่วเมืองญาจางได้จากบนยอดเขา นำท่านชมโบสถ์หินนาตรัง ญาจาง (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)

                 นำท่านเดินทางสู่ ญาจางเซ็นเตอร์ (Nha Trang Center) ศูนย์การค้าและโรงแรม บนพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 72,000 ตร.ม. ที่มีการออกแบบที่ทันสมัยและหรูหราเพื่อตอบสนองความต้องการช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายของคนในท้องถิ่นตลอดจนนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ศูนย์การค้าออกแบบมี 4 ชั้น มีแผงขายสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ แบรนด์ดังระดับโลกกว่า 120 แบรนด์ ผสมผสานกับพื้นที่ความบันเทิง เช่น เกมเซ็นเตอร์ สโมสรบิลเลียดปรับอากาศ โรงภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยด้านบนเป็นที่พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว และอะพาร์ตเมนต์ สุดหรู พาทุกท่านแวะร้านรังนก มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากรังนก เพื่อให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนที่คุณรัก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง (Nha Trang Night Market) เป็นตลาดที่มีร้านค้าขายทั้งของกินท้องถิ่น ของใช้ของที่ระลึกต่างๆ สินค้าพื้นเมืองมากมาย ที่ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

เย็น               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) Buffet BBQ Sea Food

ที่พัก : Le’s Cham Hotel / Libra Nhatrang / Green World Nha Trang 4*  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

 

 

 

 

วันที่ 4 หาดทะเลญาจาง - ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม - ท่าอากาศยานดอนเมือง

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

อิสระพักผ่อนชมวิวถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับ หาดทะเลญาจาง ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแสนสดใสของท้องทะเล มีชายหาดแสนสวย เป็นวิวที่สวยงามสบายตาเหมาะแก่การพักผ่อน

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) เมนูพิเศษ! เฝอ อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม

                  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

13.50 น.       เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD649

15.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

************************************

*โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง**กรุ๊ปเดินทาง พีเรียดวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 67

 

วันที่ 1วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม - วัดโพนากาจาม ปราสาทโพนคร - Hon Chong Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) – ปราสาทไม้รูปดอกบัว - ตลาดราตรีญาจาง – หาดทะเลญาจาง  อาหาร เที่ยง, เย็น

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)

                   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

11.10 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD648

13.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย) 

เที่ยง          บริการอาหารว่าง (มื้อที่1) บั๋นหมี่หรือขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

                    นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนากาจาม ปราสาทโพนคร (Ponagar Tower) ร่องรอยความเจริญในอดีต มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบขอม ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ทั้งหมด ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่และโดดเด่นที่สุดของเวียดนามและถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเช็คอิน Hon Chong Cafe ตั้งอยู่ริมทะเลบนเนินเขาเล็กๆ ติดกับกองหินยาวที่ชื่อ Hon Chong ซึ่งมีรูปร่างและตำแหน่งที่ให้ดูเหมือนกำลังแนบชิดกัน  ให้ท่านได้พักผ่อนคลายรับลมทะเลกับวิวสวยๆ โดยมีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

                      นำท่านเช็คอิน ปราสาทไม้ (Tram Huong Tower) แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองญาจาง มีรูปทรงเป็นดอกบัวโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง มีมุมให้ทุกท่านถ่ายรูปมากมาย ตั้งอยู่ติดริมหาดญาจางซึ่งมีความหมายว่า ไม้กฤษณาหรือไม้หอม จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง (Nha Trang Night Market) เป็นตลาดที่มีร้านค้าขายทั้งของกินท้องถิ่น ของใช้ของที่ระลึกต่างๆ สินค้าพื้นเมืองมากมาย ที่ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย และให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมวิว หาดทะเลญาจาง ชายหาดสีทองทอดยาว ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่า “ชายหาดนี้สวยที่สุด” เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนและการดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน

เย็น            รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)

ที่พัก : Le’s Cham Hotel / Libra Nhatrang / Green World Nha Trang 4*  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2วัดลองเซิน – โบสถ์หินญาจาง – ญาจางเซ็นเตอร์ - ร้านรังนก - หาดทะเลญาจาง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

                      จากนั้นนำท่านชมวัดลองเซิน (Long Son) เป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองญาจาง ให้ท่านกราบสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาที่ประทับบนฐานดอกบัว วัดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องแวะมาชมเพราะความสวยงามอลังการของตัววัดและวิวที่สามารถมองเห็นทั่วเมืองญาจางได้จากบนยอดเขา นำท่านชมโบสถ์หินนาตรัง ญาจาง (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

                      นำท่านเดินทางสู่ ญาจางเซ็นเตอร์ (Nha Trang Center) ศูนย์การค้าและโรงแรม บนพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 72,000 ตร.ม. ที่มีการออกแบบที่ทันสมัยและหรูหราเพื่อตอบสนองความต้องการช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายของคนในท้องถิ่นตลอดจนนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ศูนย์การค้าออกแบบมี 4 ชั้น มีแผงขายสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ แบรนด์ดังระดับโลกกว่า 120 แบรนด์ ผสมผสานกับพื้นที่ความบันเทิง เช่น เกมเซ็นเตอร์ สโมสรบิลเลียดปรับอากาศ โรงภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยด้านบนเป็นที่พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว และอะพาร์ตเมนต์ สุดหรู พาทุกท่านแวะร้านรังนก มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากรังนก เพื่อให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนที่คุณรัก อิสระพักผ่อนชมวิวถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับ หาดทะเลญาจาง ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแสนสดใสของท้องทะเล มีชายหาดแสนสวย เป็นวิวที่สวยงามสบายตาเหมาะแก่การพักผ่อน

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) Buffet BBQ Sea Food

ที่พัก : Le’s Cham Hotel / Libra Nhatrang / Green World Nha Trang 4*  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3นั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – อิสระสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

                   นำท่านนั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ (VinPearl Land) (ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือประมาณ 10 นาที) เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ สวนสนุกที่ทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์ อิสระทุกท่านตะลุยสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ตามอัธยาศัยในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนี้ โซนสวนน้ำ โซนอควาเรียม โซนเครื่องเล่น โซนซาฟารี ให้ท่านได้สนุกเต็มอิ่ม ณ สวนสนุกแห่งนี้ มีโซนถ่ายรูปสวยๆ พร้อมชมทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศชิลๆ โซนสวนสนุกที่รวบรวมเครื่องเล่นที่ได้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก โซนสวนน้ำ ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว/ Family and Children Games Area เหมาะสำหรับเด็กๆ มีสระน้ำไซส์เล็ก /Beach Sport Games รวมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทางน้ำไว้ให้คนรักการผจญภัยขั้นสุด (สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสวนน้ำ แนะนำให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) โซนอควาเรียม สถานที่ที่รวบรวมพันธ์สัตว์น้ำกว่า 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ที่นี่ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลโซนซาฟารี สวนสัตว์ที่รวมสัตว์บกน่ารักไว้มากมาย ให้ทุกท่าน ได้ชม สัมผัสแบบตัวเป็นๆ มีสวนดอกไม้ ภายในโดมได้รวมไม้ดอกนานาพันธุ์ และไม้ดอกที่ขึ้นชื่อจากหลากหลายประเทศ มาให้ท่านได้ชม

       

 เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

 เย็น             อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

ที่พัก : Vinpearl Resort Nhatrang 5* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

     

วันที่ 4เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

ให้ทุกท่านอิสระเล่นสวนสนุก สมควรแก่เวลานัดหมาย นําทุกท่านนั่งเรือข้ามเกาะกลับสู่ เมืองญาจาง (Nha trang) เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าอักษรที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) เมนูพิเศษ! เฝอ อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม

                  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

13.50 น.    เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD649

15.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

*************************************

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

วันเดินทาง

ราคา (พัก 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยว

ราคาไม่รวมตั๋ว

23 – 28 มี.ค. 66

52,900.-

+10,900.-

37,900.-

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 66

53,900.-

+10,900.-

38,900.-

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 66

55,900.-

+10,900.-

40,900.-

04 – 09 เม.ย. 66

58,900.-

+10,900.-

43,900.-

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบินค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 9. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 10. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 12. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ