02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เวียดนาม Enjoy! ญาจาง ดาลัด วินเพิร์ลแลนด์ (4วัน 3คืน)

(0 รีวิว)
13,888
13,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

103

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

4 วัน 3 คืน
มิถุนายน 2567 - ตุลาคม 2567
DMK
CXR

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม - เมืองดาลัด – วัดลึงเฟือก – สวนดอกไม้ไฮ เดรนเยีย - ตลาดไนท์มาร์เก็ตดาลัด

05.00 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

08.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่  FD646

10.00 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานกามรัญ  ญาจาง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)  

เดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,500 เมตร เป็นเมืองที่มีอากาศดี มีถนนวกไปวนมาท่ามกลางภูเขาและต้นสน มีทะลสาบสวยๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเองหรือนอกเมืองที่เป็นธรรมชาติ ให้อารมณ์เหมือนอยู่ยุโรป

Highlight!  วัดแห่งนี้ใช้ธูปดอกเดียว ในการ สักการะ โดยการอธิฐาน ให้บอกชื่อ วัดเดือน ปีเกิด พร้อมทั้งขอพร 1 ข้อ เท่านั้นไม่บนบานศาลกล่าว

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

ชมความงดงามของวัดลึงเฟือก หรือวัดมังกร (Linh Phuoc) วัดที่สร้างและประดับด้วยกระเบื้องสีสันสวยงาม สะดุดตา ตกแต่งภายในลวดลายมังกรที่ทำจากขวดเบียร์ และมีเจ้าแม่กวนอิมสีทองลวดลายสวยงาม เช็คอินถ่ายรูปกับ สวนดอกไม้ ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ที่เมืองดาลัด เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ใครมาดาลัดแล้วไม่ได้มาที่นี่ถือว่าพลาดมาก เพราะที่นี่คือจุดไฮไลท์ ที่ต้องได้รูปถ่ายคู่กับดอกไม้กลับไปให้ได้ ตะลึงกับความสวยงามของดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าอมม่วง ซึ่งดอกไม้นี้จะบานตลอดทั้งปีแต่จะบานมากในช่วงปลายปี อากาศที่นี่ก็เย็นสบายมาก ถือได้ว่ามาตากอากาศสูดโอโซนให้ชุ่มปอด มาเที่ยวเวียดนามแล้วรับรองไม่ผิดหวัง เพลิดเพลินเดินเล่นที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ตดาลัด (Da Lat Night Market) ตลาดพื้นเมืองที่มีของขายจำนวนมาก มีทั้งสินค้ามือหนึ่ง และมือสองหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของฝาก งานฝีมือ งานหัตถกรรมอย่างพวกไหมพรม หมวก กระเป๋า ฯลฯ และนอกจากนี้ยังมีของกินให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกทานกันอีกด้วย

เย็น    รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)

ที่พัก : Kings Dalad / The Western Hill Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2น้ำตกดาทันลา (รวมรถรางไป-กลับ) - นั่งกระเช้าโรบินอิลล์ Tuyen Lam (ขาขึ้น) – วัดตั๊กลัม – ญาจาง - โบสถ์หิน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

ชมความงามของ น้ำตกดาทันลา (Datanla) เป็นน้ำตกที่มีความสูง ประมาณ 20 เมตร มีหลายชั้น เต็มไปด้วยต้นไม้สีสันมากมาย น้ำตกดาตันลาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “arroyo de las hadas (Suoi Tien)” และที่สำคัญคือ น้ำตกดาทันลา เป็นน้ำตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรูปปั้นชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก เป็นรูปปั้นที่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน และสนุกสนานกับ นั่งรถราง(รวมรถรางไป-กลับ) เพื่อลงไปชมตัวน้ำตก (1 คัน สามารถนั่งได้ 2 คน) น้ำตกมีความยาวประมาณ 1000 เมตร ความเร็วเฉลี่ย จะอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทางเดินลงสู่ตัวน้ำตกเป็นบันไดคอนกรีต มี ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น เย็นสบาย ตลอดเส้นทาง

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

จากนั้นพาทุกท่าน นั่งกระเช้า (Tuyen Lam) (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขาขึ้น) ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองดาลัดจากมุมสูง และไปสักการะไหว้พระ ณ วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) เป็นวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น มหายาน ซึ่งแม้จะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกต่างกัน สมควรแก่เวลา  นำทุกท่านลงสู่ด้านล่างโดยนั่งรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองญาจาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่มีชายหาดอันเป็นที่ได้รับความนิยมของประเทศเวียดนาม เป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีสีทองทอดยาว ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่า “ชายหาดนี้สวยที่สุดในโลก” มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนกัน และการดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน เดินทางถึงเมืองญาจาง แวะถ่ายรูปกับ Location สุดเก๋ที่ โบสถ์หินญาจาง(Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

ที่พัก : Le’s Charm Hotel  / Libra Nhatrang / Green World Nha Trang 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ - วัดลองเซิน - ปราสาทไม้รูปดอกบัว – ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

เช็คอินถ่ายรูปมุมสูงระหว่างนั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ (VinPearl Land) (ใช้เวลาเดินทางนั่งกระเช้าประมาณ 10 นาที) เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ สวนสนุกที่ทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์

*กรณีที่ไม่สามารถนั่งกระเช้าได้ กระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปิดแซ่มแซม หรือเหตุผลอื่นๆ เปลี่ยนเป็นเดินทางด้วยเรือแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อิสระ Enjoy! มันกันให้เต็มที่ตะลุย สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ตามอัธยาศัยในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนี้ โซนสวนน้ำ โซนอควาเรียม โซนเครื่องเล่น โซนซาฟารี ให้ท่านได้สนุกเต็มอิ่ม ณ สวนสนุกแห่งนี้ มีโซนถ่ายรูปสวยๆ พร้อมชมทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศชิลๆ โซนสวนสนุกที่รวบรวมเครื่องเล่นที่ได้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก ตัวชูโรงคือ ชิงช้าสวรรค์ ติด 1 ใน 10 อันดับชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก โซนสวนน้ำ ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว / Family and Children Games Area เหมาะสำหรับเด็กๆ มีสระน้ำไซส์เล็ก / Beach Sport Games รวมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทางน้ำไว้ให้คนรักการผจญภัยขั้นสุด (สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสวนน้ำ แนะนำให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
โซนอควาเรียม สถานที่ที่รวบรวมพันธ์สัตว์น้ำกว่า 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ที่นี่ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลโซนซาฟารี สวนสัตว์ที่รวมสัตว์บกน่ารักไว้มากมาย ให้ทุกท่าน ได้ชม สัมผัสแบบตัวเป็นๆ หรือแวะถ่ายภาพอวดโซเชียลที่สวนดอกไม้ ภายในโดมได้รวมไม้ดอกนานาพันธุ์ และไม้ดอกที่ขึ้นชื่อจากหลากหลายประเทศมาให้ท่านได้ชม

เที่ยง    อิสระอาหารเที่ยงเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นและไม่รบกวนเวลาท่าน

อิสระเล่นสวนสนุกเต็มอย่างที่ สมควรแก่เวลานัดหมาย เดินทางกลับสู่เมืองญาจาง ให้ท่านกราบสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาที่ประทับบนฐานดอกบัว วัดลองเซิน (Long Son) วัดพุทธมหายานเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองญาจาง

Highlight!   นอกจากตัววัดที่สวยงามแล้ว ที่นี้ยังมี จุดชมวิวบนยอดเขา  ที่ทำให้เห็นวิวตัวเมืองญาจางอย่างอลังการ ควรค่าแก่การไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ หรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์โซเชียลสุดเท่ !

แลนด์มาร์คเด่นที่ไม่มาไม่ได้ ปราสาทไม้ (Tram Huong Tower) รูปทรงเป็นดอกบัวโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง มีมุมให้ทุกท่านถ่ายรูปมากมาย อยู่ติดริมทะเลบรรยากาศดีมาก เดินเล่นช้อป ชิม ชิล ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง (Nha Trang Night Market) สามารถลองชิมอาหารพื้นเมือง หรือซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองกลับไปฝากคนที่เรารัก

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) บุฟเฟ่ต์บาบีคิว

ที่พัก : Le’s Charm Hotel  / Libra Nhatrang / Green World Nha Trang 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

10.30 น.    เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD647

12.30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการ สายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว(กรณีถ้ามี)
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท /ท่าน *สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)  

   โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

      บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน

   จำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-

กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้

บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ*กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

1. จานวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่า 10 ท่านขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 9. การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสาคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อานาจของบริษัทกากับเท่านั้น