02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
(0 รีวิว)
11,999
11,999ชอบรายการนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

70

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: [email protected]

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว เจ้ายุทธจักร4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
กรกฎาคม -ธันวาคม 2562

SPECIAL… HIGHLIGHT

 • พักโรงแรม 5 (★★★★★) ดาวทุกคืน
 • พิเศษ!!! อาหารซีฟู้ด - ปิ้งย่าง - สุกี้เห็ด
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
 • ยอดเขาเทียนเหมินซาน
 • ถ้ำประตูสวรรค์
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ

13:00 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile) และจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

16:05 บินลัดฟ้าสู่สนามบินฉางซาโดยสายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile) เที่ยวบินที่ WE616 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20:20 เดินทางถึง สนามบินฉางซา ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสอืเดนิ ทางและศุลกากรแล้วรับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดิน ทางสู่เมืองฉางเต๋อ (Changde)

ช่วงค่ำ บริการอาหารค่ำ พิเศษ!! เสริฟทุกท่านด้วยเมนู KFC Set Box (1)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Season Golden Sun International Hotel ระดับ 5 ดาว (★★★★★) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2เมอื งจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นรวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้วไปกลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี๋ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา

ช่วงเช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดมีชื่อเสียงทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเมืองจางเจียเจี้ยเป็นประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก

กลางวัน: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูปิ้งย่างเกาหลี (3)
นำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ในจางเจียเจี้ย

นำท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่ง เมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอสิ ราเอล ซึ้งสะพานแก้วแห่งนี้ ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี้จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปูเจี๋ย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียน เป็นถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมืองเพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่าง ๆ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าเสื้อผ้าของพื้นเมืองต่าง ๆ ในราคาถูก

ระหว่างทาง นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า “จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย” ที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

นำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา (Tea Shop) สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้ชิมชาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ชาอู่หลงของเมืองปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากเมืองหยุนหนาน และชาอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ หลากหลายชนิดที่รวบรวมจากแหล่งผลิตขึ้นชื่อให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิต ใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้มรสชาติของชาชนิดต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

ช่วงค่ำ – บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ด (4)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Wesern Hotel ระดับ 5 ดาว (★★★★★) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจำพวก “แหวน” และ “กำไลหยก” ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ง ยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงึการช่วยเสรมิ พลังใหร้่างกายแข็งแรงอีกด้วย นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา “เทียนเหมินซาน” (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้าสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7-8 ท่าน (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้โดยสาร) และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูกสลับซับซ้อน สวยงามแปลกตา

นำท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) ซึ่งเป็นสะพานกระจกที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได ้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินบนระเบียงแก้วเพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำประตูสวรรค์” (Heaven Gate Cave) (รวมค่าบันไดเลื่อนขึ้นสู่ ถ้ำประตูสวรรค)์ ประวัติของโพรงถ้ำแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียง (Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให ้เกิดโพรงถ้ำขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์
ด้วยเหตุนี้ทำให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น “เทียนเหมิน” หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว ้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ชมขั้นบันได 999 ขั้นที่มุ่งขึ้นสู่ภูเขาประตูสวรรค์

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถบริการของอุทยานฯ

**ข้อสำคัญที่ผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ**

– การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยอาจจะเป็นนั่งรถอุทยานขึ้น และขากลับลงโดยกระเช้าไฟฟ้า กรณีที่คิวรอขนึ้ยาวอาจทำให้ลูกค้าผู้เดินทางเสียเวลาในการรอคิวนาน หรือ หากบันไดเลื่อนประกาศปิด หรือรถของอุทยาน ฯ ประกาศหยุดให้บริการ การเที่ยวชมจะต้องใช้การขึ้นและลงโดยกระเช้าไฟฟ้าเป็นการแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าผู้เดินทางเป็นสำคัญ

– หากทางอุทยานฯ ประกาศปิดให้บริการโดยรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถเข้าชมอุทยาน ฯ ได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งได้ทุกกรณีและอาจไม่สามารถจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และ เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีต่อนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้และค่าใช้จ่ายในการเข้าอุทยาน ฯ ทางบริษัทได้ทำการจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ ประจำบ้านแก่ชาวจีนทุกบ้านมาแต่โบราณ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (7)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Wesern Hotel ระดับ 5 ดาว (★★★★★) หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้า และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่าง ๆ ที่ผลิตจากยางพารา นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน หวงซิงลู่ (Huangxing Walking Street) แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและของฝากต่าง ๆ ได้ตามอธัยาศัย สินค้าที่ท่านสามารถเลือกซื้อในย่านนี้ มีตั้งแต่สินค้าราคาประหยัดไปจนถึงสินค้าแบรนดเนมยอดนิยมต่าง ๆ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (9)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่่สนามบิน

21:20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ประเทศไต้หวัน เป็นสนามบินหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาะไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …

23:55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถรับ - ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%