02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)

(0 รีวิว)
27,899
27,899
  บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

  เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

  59

  ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

  เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

  LINE ID : @thaimoderntravel
  PHONE: 02-245-1415
  E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

  5วัน 4คืน
  พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2561
  สนามบินสุวรรณภูมิ
  สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย

  SPECIAL… HIGHLIGHT

  • เมืองโบราณต้าหลี่
  • หมู่บ้านซีโจว
  • เมืองโบราณลี่เจียง
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก
  • สระน้ำมังกรดำ
  • วัดลามะซงจ้านหลิน
  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันที่ 1กรุงเทพฯ-คุนหมิง

  15:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

  19:50 เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 5078 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  00:05 เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก


  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 2คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี- หมู่บ้านซีโจว-ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก.
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)


  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ “ ต้าหลี่กู่เฉิง ” หรือ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมือง ไท่เหอ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซีโจว เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน้าชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง


  ค่ำ รับประทานอาหารบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก LIJIANG JINHEN INTER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 3ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว ภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นนำท่านชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG กำกับการแสดงโดย จาง อี้ โหมว


  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้าหยก มีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ น้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรก มีชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อ มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อ มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ จากนั้นนำท่านสู่ “ เฮยหลงถัน ” หรือ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยาน สู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านชม “ ฉางเจียงตี่ยี่วาน ” ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต


  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ZHAXIDELEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 4วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันสีน้ำเงิน(ภูเขาหิมะสือข่า)-คุนหมิง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง


  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะสือข่า เป็นที่ตั้งของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ตั้งอยู่ใกล้กับแชงกรีลา เป็นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร


  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  22:25 ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5936

  23:40 ถึงสนามบิน คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติด ทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก


  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 5วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง”


  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง

  บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้


  16:25 กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5077 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  17:40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  ราคานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  • ที่พักโรงแรม 4 ดาว 4 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
  • ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 6,300 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชาระเพิ่ม)
  • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 2 ใบ จากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม (เท่ากับ 46 กิโลกรัม) และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ จากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
  • อุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **

  ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
  • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ต่อท่าน , (เด็กชาระทิปเท่าผู้ใหญ่ , ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
  • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าเอง)
  • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับผู้ถือพาสสปอต์ไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
  Shares