02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
(0 รีวิว)
9,999
9,999ชอบรายการนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

28

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

ทัวร์จีนคุนหมิง ตะลุยถ้ำไซอิ๋ว สวนเอ็กซ์โปรคุณหมิง 5 วัน 2 คืน #TMT-JVN999VZ

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนานาชาติคุนหมิง

SPECIAL… HIGHLIGHT

 • บินโดยสายการบินไทย (TG) | พักโรงแรมหรู 4 ดาวทุกคืน | อาหารครบทุกมื้อ | WIFI on BUS
 • ตามหาหินเศียรราชินีที่ "อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว" หาดที่เต็มไปด้วยหินรูปทรงแปลกตา
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานกับการช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่
 • ตึกไทเป 101 ที่เคยสูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2004-2010 พร้อมลิฟท์ที่เร็วสุด 1,010 เมตร/นาที
 • ล่องเรือทะเลสาสุริยันจันทรา ชมบรรยากาศสุดโรแมนติกดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีย
 • อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน
 • วัดฝอกวงซาน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเกาสง
 • เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เจดีย์คู่กลางทะเลสาบดอกบัว ตัวแทนแห่งวัฒนธรรมของเมืองเกาสง
 • ช้อปปิ้งสุดมันกับ 3 ตลาดดัง... ซีเหมินติง | ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ย่านช้อปปิ้งซินจูเจียง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

05:30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารให้กับทุกท่าน

08:35 ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 632

13:15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ประเทศไต้หวัน เป็นสนามบินหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาะไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …

รับประทานอาหารกลางวัน (ชานม+แซนวิส)

วันที่ 2สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

05:30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารให้กับทุกท่าน

08:35 ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 632

13:15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ประเทศไต้หวัน เป็นสนามบินหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาะไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …

รับประทานอาหารกลางวัน (ชานม+แซนวิส)

วันที่ 3สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

05:30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารให้กับทุกท่าน

08:35 ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 632

13:15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ประเทศไต้หวัน เป็นสนามบินหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาะไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …

รับประทานอาหารกลางวัน (ชานม+แซนวิส)

วันที่ 4สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

05:30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารให้กับทุกท่าน

08:35 ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 632

13:15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ประเทศไต้หวัน เป็นสนามบินหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาะไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …

รับประทานอาหารกลางวัน (ชานม+แซนวิส)

วันที่ 5สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

05:30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารให้กับทุกท่าน

08:35 ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 632

13:15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ประเทศไต้หวัน เป็นสนามบินหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาะไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …

รับประทานอาหารกลางวัน (ชานม+แซนวิส)

ราคานี้รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ราคานี้ไม่รวม

 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,000 ดอลล่าร์ไต้หวันตลอดทริป (ช าระที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ