02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน

(0 รีวิว)
13,999
13,999
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

69

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 5 คืน
มิถุนายน 2567 - ตุลาคม 2567
VIETJET AIR (BKK)
VIETJET AIR (DYG)

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 2,000 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

โปรดอ่านอย่างละเอียด:

  1. เนื่องจากห้องพักของโรงแรมในประเทศจีนนั้น มีห้องพักประเภท DOUBLE BED (DBL) ค่อนข้างจำกัด หากลูกค้ามีความประสงค์จะพักห้องประเภทนี้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนทำการจองเท่านั้น
  2. บริษัทฯ จะยึดประเภทห้องพักตามใบจองจากบริษัทเอเจนซี่ที่ท่านทำการจองทัวร์มาเท่านั้น หากมีการปรับเปลี่ยนห้องพักในระยะเวลาใกล้วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่ม
  3. จองทัวร์พร้อมชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิเช่นนั้นจะถูกยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ (ช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรชำระก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน)
  4. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นระดับเดียวกันเท่านั้น ตามมาตรฐานโรงแรมประเทศจีน
  5. โปรแกรมทัวร์ที่ต้อง ลงร้านรัฐบาล หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามเงื่อนไขท้ายรายการระบุ
  6. โปรแกรมที่มีการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง กรณีเปลี่ยนแปลงคนเดินทางจะต้องทำการออกตั๋วรถไฟความเร็วสูงใหม่เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
  7. โปรแกรมทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่หักคืนค่าวีซ่าทุกกรณี เนื่องจากทางรัฐบาลไทย-จีนประกาศยกเลิกวีซ่า (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 67 เป็นต้นไป) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะยึดตามเงื่อนไขท้ายรายการระบุ
  8. ข้อความสำคัญ! พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย และมีหน้าว่างสำหรับลงตราประทับวีซ่า และประทับตราเข้า-ออกประเทศ อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจี่ยเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย

13.00 น.             คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

16.00 น.             ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3694 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.20 น.             เดินทางถึง สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากนั้น                พักที่ MELLOW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองเฟิงหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยชื่อของเมืองนี้มาจากลักษณะของ เขาหนานหัว ที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองมีรูปร่างคล้ายหงส์ จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง “เฟิ่งหวง” ซึ่งแปลว่า “หงส์”

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1863) มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีแม่น้ำ“ถัวเจียง” ไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหลัก และมีสะพาน “หงเฉียว” เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมบรรยากาศร้านค้าพื้นเมือง มีผู้สูงอายุที่นั่งเย็บปักถักร้อยงานฝีมือทั้งของจริงของปลอม อยู่ตามแผงลอยริมทางริมน้ำ เปลี่ยนชมบรรยากาศนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนและร้านค้าตลอดสองฝั่งแม่น้ำ สัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงในบรรยากาศช่วงยามค่ำ ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้ประดับด้วยแสงไฟ และตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านปิ้งย่าง ร้านขายเหล้าเหมาไถ ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกซื้อเป็นของฝาก 

เย็น                     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น               พักที่ NIANWO HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3สวนหมีแพนด้า • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                เต็มอิ่มไปกับความของน่ารักของเจ้าหมีขนปุยอย่างใกล้ชิดที่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สัตว์ที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของประเทศจีน และได้รับความเอ็นดูจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก รวมถึงได้สร้างสภาพแวดล้อมให้ที่แห่งนี้เสมือนผืนป่าขนาดย่อมๆ ให้พวกมันได้ดำรงชีวิต นอกจากมีพื้นที่สีเขียวของป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีลานกิจกรรมให้แพนด้าได้ออกมาเดินเล่นให้นักท่องเที่ยวได้มองดูบรรดาหมีแพนด้าใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่สนใจใครนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  

                            นำท่านชมบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก ตั้งอยู่ที่มณฑลหูหนาน ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่จะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจีย ในเมืองโบราณแห่งนี้จะมีอาคารไม้สไตล์จีนโบราณ และมีน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านโบราณแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ HIBISCUS TOWN อีกด้วย 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                                ในยามค่ำคืนทั่วทั้งหมู่บ้านจะถูกประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ อาคารบ้านเรือนโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา และน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ 2 ชั้น นับเป็นภาพจำที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงเมืองโบราณแห่งนี้ “น้ำตกฟูหรง” นั้นสวยงามที่สุดในช่วงหน้าฝน ซึ่งบริเวณน้ำตกจะมีทางเดินสามารถเข้าไปด้านหลังม่านน้ำตกขนาดใหญ่ได้ บรรยากาศและผู้คนในเมืองนั้นดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีถนนสายหลักของหมู่บ้านอย่าง Wuli Slate Street ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านค้าเรียงรายตลอดระยะ 2.5 กิโลเมตร (หมายเหตุ: ปริมาณน้ำตก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                   พักที่ XIANGRONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ร้านบัวหิมะ • เมืองจางเจียเจี้ย • ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • ทะเลาสาบความรัก

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น               นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และ ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO นำท่านแวะชม ร้านบัวหิมะ

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น               นำท่านสู่ ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เป็นที่เที่ยวใหม่ทางตอนใต้ของตัวเมืองจางเจียเจี้ย เป็นกลุ่มยอดเขาสูงตระหง่าน ทอดยาวข้ามแม่น้ำหลี่สุ่ยราวกับกำแพงกั้นในหมู่เขา ภูเขาที่มีความงดงามที่สุดคือ ภูเขาฉือซิง บริเวณจุดชมวิวของเขาเจ็ดดาวจะสามารถมองเห็นยอดเขาเทียนเหมินซานได้ ภูเขาล้อมรอบด้วยหน้าผา มีความสูงเฉลี่ย 1,400 เมตร และยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,528 เมตร บนยอดเขามียอดเขาสูงกว่า 7 ยอด ซึ่งกระจายตัวเป็นรูปดาวหมีใหญ่จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาเจ็ดดาว” ภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ และแปลกประหลาด ทำให้ภูเขาเจ็ดดาวเป็นสวนลอยฟ้าอย่างแท้จริง

เย็น                   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            พักที่ MELLOW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

OPTION: THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX

อลังการกลางแจ้งสุดโรแมนติกและอลังการ โดยผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว” ยอดผู้กำกับระดับโลกชาวจีน THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ชมเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี

ค่าบัตรเข้าชมโชว์ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

วันที่ 5ร้านชา • ร้านหยก • เมืองหิมะ ICE AND SNOW WORLD • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                เยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมชา ชิมสุดยอดใบชาของมณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่องสุขภาพ และเลือกซื้อเป็นของฝากและแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยมรวมถึงปี่เซี๊ยะ เทพเจ้านำโชคด้านการเงินและการค้าขาย

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                ท่องโลกแห่งความสนุกไปกับ ICE AND SNOW WORLD เมืองหิมะขนาดใหญ่ ภายในถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายทั้ง สกี สโนวบอร์ด การเล่นหิมะ สเก็ต หรืออื่นๆ อีกมากมาย พลาดไม่ได้กับชมการแสดง FANTASTIC SNOW WORLD (รวมเสื้อกันหนาว ไม่รวมถุงมือ และอุปกรณ์อื่นๆ) และเที่ยวชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชัน จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย โดยการสร้างตึกในครั้งนี้เป็นการรวมเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยกับวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือนของชาวพื้นเมืองถูเจียมารวมกัน โดยอาคารสูงที่สร้างจำลอง เขาเทียนเหมินซานหรือประตูสวรรค์ และบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย ภายในบริเวณตึก 72 ชั้น ยังรวบรวม รีสอร์ท  ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                    พักที่ MELLOW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

OPTION: ภูเขาประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน

                 เขาเทียนเหมินซาน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน  และขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (โดยรถโค้ชของอุทยาน) และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ “ถนน 99 โค้ง” เส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร เมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (หมายเหตุ: ทางเดินกระจก เปิด-ปิด ให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ค่าบัตร ราคาท่านละประมาณ 600 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

วันที่ 6ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                นำท่านแวะชม ร้านยางพารา และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย ตั้งอยู่ใกล้อุทยานเทียน เป็นเมืองโบราณแห่งเดียวที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 120 หมู่ เป็นแหล่งกำเนิดและอารยธรรมโบราณของชาวถูเจีย นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุล้ำค่าทางวัฒนธรรมจำนวนมากหลงเหลืออยู่ในเมือง ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “พระราชวังต้องห้ามในภาคใต้” อาคารส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างไม้และหิน มีการแกะสลัก คานและทาสีอาคาร วิจิตรงดงาม บัวและมุมงดงามวิจิตรงดงาม อาคารที่โดดเด่น ได้แก่ หอคอยสูงตระหง่านที่สร้างขึ้นบนภูเขานั้นมีความวิจิตรงดงามด้วยความสูง 48 เมตร เก้าชั้นสิบสองชั้นและเส้นทางที่คดเคี้ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์

เย็น                     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

OPTION: สะพานแก้วข้ามหุบเขา แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย

                            แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ นำท่านข้ามสะพานแก้ว สะพานที่ทอดตัวผ่านหุบเขาลึกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงาม พร้อมดื่มดำวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ ซึ่งตัวสะพานนั้นสร้างจากกระจกนิรภัยถึง 99 แผ่น

ค่าบัตร ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.20 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ3695 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

23.35 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม, 061 418 4023 เซลแวม

ID Line : thaimodern3