02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์หนานหนิง จิ้งซี น้ำตกเต๋อเทียน 5 วัน 4 คืน

(0 รีวิว)
19,900
19,900
  บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

  เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

  61

  ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

  เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

  LINE ID : @thaimoderntravel
  PHONE: 02-245-1415
  E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

  5วัน 4คืน
  กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561
  สนามบินสุวรรณภูม
  เมืองหนานหนิง ประเทศจีน

  SPECIAL… HIGHLIGHT

  • เดินทางโดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)
  • เมืองหนานหนิง เขตปกครองชนชาติจ้วง หรือ เขตปกครองตนเองกว่างซี
  • น้ำพุห่านฟ้าจิ้งซี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม หลิงเฉวียน เป็น1 ใน 8 ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจิงซี
  • ชม น้ำตกเต๋อเทียน ซึ่งเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
  • ล่องเรือไม่ไผ่ ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน ซึ่งเป็นจุดชมวิว ระดับชาติ AAAA
  • ชม การแสดงชนเผ่าเผาะน้อย ซึ่งเป็นโชว์ที่ทุกวันนี้ หาดูได้ยากมาก
  • ชม ถ้ำกูหลง ถ้ำที่เป็นดนิ แดนมหัศจรรย์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศจีน

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองหนานหนิง

  11:00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาเตอร์ U สายการบิน China Southern Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก เรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ทุกท่าน

  13:25 ออกเดินทางสู่ เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 6100

  16:25 คณะเดินทางถึง เมืองหนานหนิง ประเทศจีน เขตปกครองชนชาติจ้วง หรือเขตปกครองตนเองกว่างซี มีเมืองหลวงคือนครหนานหนิง ซึ่งหนานหนิงอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า หนานหนิง ตั้งอยู่ตรงกลางลุ่มน้าหนานหนิง และ อยู่บนสองฝั่งของแม่น้ายงเจียง เมืองนี้มีชาวจ้วงอยู่เป็นจานวนมาก จึงได้มีชื่อเรียกว่า กว่างซีจ้วง ปัจจุบันชาวจ้วงแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่มคือ กลุ่มจ้วงเหนือและจ้วงใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

  18:00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ NANNING MO LI HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 2หนานหนิง - จิ้งซี - น้าพุห่านฟ้าจิ้งซี - ถ้ากูหลง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ้งซี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองกวางสี มีประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง ที่อาศัยอยู่ในเขตจิ้งซี ในช่วงฤดูร้อนจะไม่ร้อน ฤดูหนาวจะไม่หนาว มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวนมาก ทิวทัศน์สวยเหมือนกุ้ยหลิน สภาพภูมิอากาศเหมือนคุนหมิง

  เที่ยง รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านชม น้ำพุห่านฟ้าจิ้งซี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามหลิงเฉวียน (Lingquan) เป็น1 ใน 8 ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจิงซี มีประวัติศาสตร์กว่า 700 ร้อยปี และเป็น 1ใน 3 ของน้ำพุที่มีชื่อเสียงที่สุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำกูหลง ซึ่งเป็นถ้ำงดงามมาก และมีบันไดเดินหลายขั้นตอนที่จะสิ้นสุด มีทางเดินด้านข้างที่จะปีนขึ้นบันไดที่สูงชันไปยังหมู่บ้านท้องถิ่นที่ขายสมุนไพรตามแนวเส้นทาง มีน้ำตกที่สามารถเดินรอบ ๆ ได้นั่นเอง

  18:00 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ JIN XI HUA XI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 3จิ้งซี - น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถกอล์ฟ) - ชมน้ำตก - พรมแดนจีน เวียดนาม

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน ซึ่งเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) และเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลาดับต้นๆของเอเชีย ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม เป็นลักษณะน้ำตก ชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน้ำตกตาปาเกรียน) ความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกล ออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงโครมครึกกึกก้องของน้ำไหลอย่างชัดเจน น้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่อง อิสระทุกท่านชมน้ำตก ตามอัธยาศัย (รวมรถกอล์ฟ)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางขึ้นไปชมน้ำตก ชั้น 2 ซึ่งท่านจะได้สัมผัสไอละอองน้าที่ชุ่มฉ่า ต่อด้วยเดินทางขึ้นไปด้านบนเพื่อชม หลักเขตแดน เสาเลขที่ 53 ที่กั้น พรมแดนจีน – เวียดนาม ซึ่งจะมีป้ายเล็กๆ เก่าแก่ และยาวนาน ส่วนข้างๆจะเป็นป้ายหลักเขตแดนใหม่
  ที่สร้างขึ้นไว้ใช้งานให้มีความชัดเจนมากขึ้น และนอกจากนั้นยังมีตลาดนัดเล็กๆ ขายของกันอย่างมากมาย มีทั้งของจากฝั่งเวียดนามและฝั่งจากประเทศจีน ถือเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งในเขตชายแดนจีน-เวียดนามแห่งนี้ อิสระให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  18:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชมโชว์พื้นเมืองตระการตา ที่จะพาให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม…

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ MING SHI YI SHU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 4เหมิงสื่อเถียนเหยียน - ล่องเรือไม่ไผ่ - ชมการแสดงชนเผ่าเผาะน้อย - ถนนคนเดิน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่าน ล่องเรือไม่ไผ่ ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิว ระดับชาติAAAA รัศมี 20 กิโลเมตรของอุทยาน มีภูเขาและน้ำตกที่สวยงามสวย พอๆ กับเมืองกุ้ยหลินก็ว่าได้ รอบชายฝั่งมีบ้านชาวนา สะพานไม้กระดานเดียว ทิวทัศน์ สวยงาม จากนั้นให้ทุกท่านได้ชม การแสดงชนเผ่าเผาะน้อย เรียนเชิญทุกท่านชมการแสดงตามอัธยาศัย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
  การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญ ของเขตบุกเบิกพัฒนาริมชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 โมงครึ่ง )

  18:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินจงซาน ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื้อ และ เลือกชมสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นของพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ NANNING MO LI HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 5หนานหนิง – กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำทุกท่าน เดินทางกลับสู่ สนามบินหนานหนิง

  11:00 กลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 6099

  12:00 คณะถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ… พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  ราคานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
  • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน กรณีที่มาไม่ครบคู่)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนกระเป๋า 1 ใบ เท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)
  • ไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ราคานี้ไม่รวม

  • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000.- บาท
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
  Shares