02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
(0 รีวิว)
32,888
32,888
22 พฤษภาคม 2019

Proceed Booking

ชอบรายการนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

159

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: [email protected]

ทัวร์จีน เฉิงตู เจาะลึกซานซี ต้าถง อู่ไถ่ซานเมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน
6 วัน 5 คืน
มกราคม - พฤษภาคม 2562
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินต้าถงหยุนกัง

SPECIAL… HIGHLIGHT

  • ชมถ้ำแกะสลักหยุนกัง รูปสลักหน้าผา อายุมากกว่าหนึ่งพันปี
  • ชมเมืองโบราณผิงเหยา สัมผัสสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์หมิงและชิง
  • เขาอู่ไถซาน สักการะองค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
  • สัมผัสวัดลอยฟ้าเสียนคง วัดไต้หน้าผา ชมความมหัศจรรย์เหนือกฎฟิสิกส์
  • เข้าต้าถง ออกไท่หยวน ไม่เสียเวลา ในการท่องเที่ยว
  • พักหรู ระดับ 5 ดาว แบรนด์อินเตอร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (18:10 - 22:00)

15:00 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ S สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่านพร้อมรับอาหารกล่องสำหรับทานเป็นมื้อเช้าในวันถัดไป

18:10 ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146

22:00 ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตูซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศทที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
( โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์ )

วันที่ 2เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – ต้าถง (สนามบินต้าถงหยุนกัง) (08.00-12.05) – ถ้ำแกะสลักหยุนกัง

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตูเช็คอินและโหลดสัมภาระเดินทางสู่เมืองต้าถง

08:00 ออกเดินทางสู่เมืองต้าถง โดยเที่ยวบินที่ 3U8531

12:05 เดินทางถึงสนามบินต้าถงหยุนกัง เมืองประวัติเก่าอีกหนึ่งเมืองของจีนในสมัยราชวงศ์ฉิน ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อน เนื่องในสมัยนั้นยังถูกยึดครองโดยเผ่าอู่หู หลังจากที่ถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจงหยวนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงของหลายๆ ชนเผ่าที่บุกลงมาจากทางเหนือกำแพงเมืองจีน เช่น เป่ยเว่ย (เผ่าทังกุต) จิน (เผ่าหนีเจิน) เหลียว(เผ่าชี่ตัน) ตัวเมืองต้าถงจึงเสมือนหม้อหลอมรวมวัฒนธรรมของชนเผ่านอกด่านกับวัฒนธรรมจีนแบบฮั่นไปโดยปริยาย อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญด้านพลังงาน เนื่องด้วยมณฑลซานซีเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในจีนจึงได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเป็นอันมาก หลังจากที่จีนได้ประกาศลดการปล่อยมลพิษการผลิตถ่านหินก็ได้ลดความสำคัญลงและกลับไปเน้นเรื่องพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเมืองต้าถงจัดว่าเป็นหนึ่งเมืองที่มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ของประเทศจีน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชมถ้ำหยุนกัง หนึ่งในวัดประติมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน อันประกอบด้วยถ้ำหลงเหมิน ที่ลั่วหยาง ถ้ำแกะสลักม่อเกาที่กานซูและวัดถ้ำหยุนกังที่ซานซีมีรูปสลักกว่า 51,000 รูป มีขนาดตั้งแต่ 14 เมตรไปจนถึง 2
เซนติเมตร คาดการณ์ว่ามีการเริ่มแกะสลักมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 5 – 6 ถือว่าเป็นรากฐานของศิลปะในยุคราชวงศ์ถัง และได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคริสตศักราช 2001

รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก ที่ Howard Johnson Datong หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 3วัดลอยฟ้าเสยีนคง – อู่ไถซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านออกเดินทางสู่วัดลอยฟ้าเสยีนคง เป็นวัดไม้โบราณอายุกว่า 1,500 ปีภายในเป็นอาคารไม้ยึดกันโดยสลัก เป็นวัดพุทธลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตัวอาคารเจาะยึดเข้าไปกับหน้าผาที่ยังคงทนอยู่แม้ว่าจะผ่านมากว่า 1,500 ปี แล้วตัวอาคารพยุงโดยเสาไม้ที่เป็นตัวค้ำอาคาร อีกทั้งทำให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมและแสงแดด ในหนึ่งวันตัวอาคารวัดจะโดนแสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้นทำให้ตัวเนื้อไม้นั้นมีความคงทนมากกว่าปรกติ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอู่ไถซาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชมเขาอู่ไถซาน เป็นภูเขาที่ล้อมรอบด้วยยอดเขา 5 ยอดเป็นหนึ่งในสี่พุทธคีรีของจีน
เป็นที่ตั้งของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ที่เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกมาตั้งแต่อดีต บนเขาประกอบด้วยวัดพุทธลัทธิต่าง ๆ ทั้งมหายาน หินยาน กระทั่งวัดพุทธสายทิเบตรวมแล้วกว่า 53 แห่ง เคยมีตำนานกล่าวว่าสมัยราชวงศ์ฮ่องเต้คังซี พระองค์ได้เสด็จมาที่วัดแห่งนี้บ่อย ๆ เพราะพระราชบิดาได้ทรงเสียพระทัยกับการเสียชีวิตของสนมนางหนึ่ง จึงได้แกล้งสวรรคตแล้วจึงมาออกผนวชที่เขาแห่งนี้

จากนั้นนำท่านไหว้พระ ณ วัดเสียนทง เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเขาอู่ไถซาน เป็นวัดพุทธแห่งแรก ๆ ในจีน มีประวัติยาวนานควบคู่กับวัดม้าขาวแห่งเมืองลั่วหยาง ภายในวัดมีวัดก่อสร้างแบบก่อปูนโดยไม่มีคานไม้รองรับ อีกทั้งตัวอาคารภายนอกยังฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองน้ำหนักรวมกว่า 5 ตัน วัดผู่ซาติ่ง เป็นวัดทิเบตสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ เป็นที่ประทับขององค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มีการก่อสร้างต่อเติมเรื่อย ๆ ดังนั้นภายในวัดจึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมองโกลทิเบตและหมิง อีกทั้งวัดนี้ยังเคยเป็นที่รับรองจักรพรรดิ์คังซีและเฉียนหลงมาก่อนวัดถ่าหยวนหรือวัดเจดีย์ขาว เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอู่ไถซานมีสถูปสีขาวเป็นรูประฆังคว่ำภายในบรรจุคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 20,000 ฉบับ

หมายเหตุ: ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม กระเช้าในการเดินทางขึ้นเขาอู่ไถซานไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถอุทยานแทน

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก ที่ Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 4อู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถอุทยาน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงเรียน

นำท่านออกเดินทางจากเมืองอู่ไถซาน สู่ เมืองผิงเหยา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมเมืองโบราณผิงเหยา มรดกโลกแห่งที่สามของมณฑลซานซีเมืองผิงเหยานั้น ตั้งอยู่ตรงใจกลางมณฑล ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในสมัยชุนชิว โดยในขณะนั้นอยู่ใต้การปกครองของแคว้นโจว เมืองผิงเหยา ค่อย ๆ มีความสำคัญมากขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะหลังจากที่มีการก่อตั้งธุรกิจการเงินขึ้น กล่าวได้ว่าเมืองผิงเหยาเป็นตลาดหุ้นหรือธนาคารแห่งแรกของจีน โดยเฉพาะในช่วงคริสตศตวรรษที่ 16 นั้นกล่าวได้ว่าปริมาณเงินตราของจักรวรรดินั้นหมุนเวียนอยู่ที่เมืองผิงหยวนแห่งนี้เป็นอัตราครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ สิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลือในปัจจุบันนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบหมิงและชิง ตัวเมืองมีประตูเข้าเมืองทั้งหมด 6 ทิศ แบบออกเป็นทิศเหนือและใต้อย่าง
ละ 1 ประตู และซ้ายขวาด้านละ 2 ประตู เมื่อลองนึกภาพคร่าว ๆ จะมีลักษณะคล้ายเต่า จึงมีชื่อเีรยกอีกอย่างว่าเมืองรูปเต่า

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ The Kylin Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 5ผิงเหยา – วัดซวงหลิน – ไท่หยวน - ไท่หยวน (สนามบินไท่หยวนอู๋ซู่) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (14:35 - 17:05)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านสักการะขอพร ณ วัดซวงหลิน วัดเก่าแก่อายุนับพันปี เริ่มก่อสร้างในสมัยเป่ยฉี ตัววัดประกอบด้วยรูปปั้นพระอรหันต์และพระพุทธรูปกว่า 2,000 รูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา และมีการลงสีอย่างมีชีวิตชีวา แตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในจีน ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ตัววัดได้ถูกคุ้มครองโดย 2 สามีภรรยาชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้มีการทำรูปปั้นเป็นที่ระลึกแด่ผู้มีพระต่อวัดทั้งสอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินไท่หยวน

14:35 ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตูโดยเที่ยวบินที่ 3U8786

17:05 เดินทางถึงเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และเข้าพักที่ ACME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (15:25 - 18:00)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดีมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอธัยาศัย โดยบริเวณใกล้ ๆ จะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าสามก๊ก ท่านสามารถไปสักการะเล่าปี กวนอู เตียวหุย และขุนพลของจ๊กก๊กอีกมากมาย (ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าสามก๊ก ท่านสามารถชำระบัตรผ่านประตูได้ที่ทางเข้าท่านละ 60 หยวน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินไท่หยวน

15:25 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145

18:00 เดินทางถึงเมืองสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ