02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5 วัน 3 คืน

(0 รีวิว)
21,888
21,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

53

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 3 คืน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท หรือ 300 หยวน / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

 

***รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม***

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

23.30 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

วันที่ 2ท่าอากาศยานซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) – เซี่ยงไฮ้ - หมู่บ้านน้าโบราณจูเจียเจี่ยว – The street of 1000 red jars – ย่านซินเทียนตี้

03.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AIR CHINA (CA) เที่ยวบินที่ CA806 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง รบกวนปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกกับการนัดหมาย) นำท่านเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณปากแม่น้าแยงซีและอ่าวหางโจว เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเจริญที่สุดของจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด เพลิดเดินเล่นไปกับ หมู่บ้านน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว (Zhujiajiao Ancient Town) หมู่บ้านน้าที่มีเสน่ห์
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพที่สวยงามและหมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,700 ปี ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่สาคัญ และที่หมู่บ้านมีร้านค้า ร้านอาหารท้องถิ่นสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
สถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร The street of 1000 red jars อาคารสีแดงสดใสและโหลดินเผาสีแดงสร้างจุดดึงดูดสายตาที่เป็นเอกลักษณ์มีร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายประเภท ค่าเฟร้านกาแฟ หรือจะเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ร้านค้าแบรนด์เนมและร้านบูติกอยู่ด้วย อิสระช้อปปิ้งย่านสวยมีสไตล์โดดเด่น ย่านซินเทียนตี้ (Xin Tian Di) เป็นย่านที่อยู่อาศัยยุคเก่าของชาวเซี่ยงไฮ้ บ้านเรือนประตูหินสวยงาม สถาปัตยกรรมเป็นลูกผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออก ยังมีร้านค้าต่างๆ อาทิ เครื่องประดับ กระเป๋า หลากหลายสไตล์ เต็มไปด้วยร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย บางร้านจัดโต๊ะนั่งทานด้านนอกให้อารมณ์เหมือนกับร้านอาหารในยุโรป สามารถเลือกซื้อเลือกทานอาหารเย็นได้ที่นี่
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน


ที่พัก : Holiday inn express hotel (Shanghai) หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3เซี่ยงไฮ้ - หางโจว – อู่เจิ้นล่องเรือ – สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝ่างเจีย OPTION SHOW: โชว์ซ่ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

เดินทางสู่ หางโจว ได้รับฉายาว่า “สวรรค์บนดิน” เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและมีอาหารหลากหลายประเภท อาหารหางโจวมักมีรสชาติกลมกล่อม เค็ม หวาน เปรี้ยว เผ็ด สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวจีน อู่เจิ้นล่องเรือ ชมเมืองโบราณริมน้ำที่งดงาม เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังด้านคลอง แม่น้ำ สะพาน และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม

เอาใจคนรักชาเขียว กับสวนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชาเขียวที่ดีที่สุดในโลกกับ สวนชาหลงจิ่ง (Longjing Tea Gardens) ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเมืองหางโจว เป็นสวนชาสีเขียวสุดลูกหูลูกตา และเป็นแหล่งผลิตชาเขียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สามารถชมวิธีการผลิตชาหลงจิ่ง และชิมชาหลงจิ่ง เพื่อสัมผัสรสชาติกลมกล่อม หอมหวาน และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากชาอื่นๆ ได้

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) เมนูพิเศษ BBQ BUFFET

อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝ่างเจีย (Hefang Old Street) ถนนคนเดินที่เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ภายใต้
บรรยากาศของปลายราชวงศ์ชิงต้นสาธารณรัฐจีน มีความยาว 1,800 เมตร เป็นที่ตั้งของร้านดัง 4 ร้าน ได้แก่ ร้าน
แป้งผัดหน้าข่งเฟิ่งชุน ร้านยาเส้นมี่ต้าชาง ร้านแฮมว่านหลง ร้านหมวกจางอวิ่นเซิง ที่มาของดัง 5 อย่างของหางโจว
ได้แก่ แป้งเสริมสวย พัด บุหรี่ กรรไกรและงานปักหางโจว

Option Show : โชว์ซ่ง ราคาท่านละ 380 หยวน โชว์ซ่งของเซี่ยงไฮ้ เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่าง
แสง สี เสียง การเต้นรา กายกรรม และฉากละครที่อลังการ การแสดงบอกเล่าเรื่องราวชีวิตในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผ่านตัวละครต่างๆ เช่น ขุนนาง พ่อค้า ชาวนา ทหาร และเกอิชา

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก : Holiday inn express hotel (Hangzhou) หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4หางโจว – ร้านบัวหิมะ – เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – ร้านหยก - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - หาดไว่ทาน - ร้านผ้าไหม - หอไข่มุก (ด้านนอก) – ถนนหนานจิง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
แวะชมร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้านนำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ศูนย์กลางทางการเงิน การค้า และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก ต้องไปมูสักครั้งกับวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว (JADE BUDDHA TEMPLE) ซึ่งมีพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยก องค์พระพุทธรูป และหุ้มด้วยเพชรพลอยหินมโนราและมรกต องค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์มีความยาว 96 เซนติเมตร


นำท่านสู่ร้านหยก เลือกซื้อหยกซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เครื่องประดับนำโชคเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มา
ครอบครอง และมีความเชื่อที่ว่า จะปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายอีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
อลังการร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก มีถังคั่วกาแฟทองเหลือขนาด 40 ตัน หรือสูงเท่าตึก 2 ชั้น และมีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100
ชนิด มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีขนมปังที่ทากันสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

เช็คอินแลนด์มาร์ค ถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึง หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (The Bund Wai Tan) ให้ท่านได้ชมความงามของหาด หาดตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้าหวงผู่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตร ตลอดทางแนวยาวของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือ
เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงาน
ใหญ่

แวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า ถ่ายรูปด้านนอกกับสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้กับ หอไข่มุก (Oriental Pearl) มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าหอไข่มุก)

ช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังตามหาไอเท็มเด็ดๆ ที่ ถนนนานจิง หรือ ถนนหนานกิง (Nanjing Road) ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ มีอาหารและสินค้ามากมาย

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : Holiday inn express hotel (Shanghai) หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5Tian’an 1000 Trees – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – Florence Outlet - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยง ไฮ้) – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
ชมความอลังการของ เทียนอันเชียนซู่ (Tian An 1,000 Trees) หรือเรียกว่า อาคารพันต้นไม้ที่ประดับตกแต่งด้วย
ต้นไม้มากกว่า 1,000 ต้น และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ โดยคาดว่าต้นไม้ 1,000 ต้น
เหล่านี้ จะสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันต่อปี ด้านในของอาคารมีทั้งส่วนของที่พักอาศัย ร้านอาหาร
พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรีศิลปะ อาหารสานักงานและห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้ง ตลาดร้อยปีหรือ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
(Chenghuang Miao Market) เป็นตลาดเก่าแก่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เต็มไปด้วยร้านค้าแผงลอย ร้านค้าขนาดเล็ก
และร้านอาหาร ขายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น อาหาร เสื้อผ้า ของที่ระลึก และเครื่องประดับ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)
อิสระช้อปปิ้ง Florentia Village Outlet Mall เอาท์เล็ทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกของอิตาลี โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อาคารกลางแจ้งที่มีจัตุรัสที่น่าประทับใจ และร้านค้าที่สวยงาม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาต่างๆ ทั้งแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า ทั้งสาหรับคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง เช่นAdidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Burberry, Calvin Klein, Celine, Chloe, Coach, Diesel, Dolce & Gabbana รวมไปถึงเครื่องสำอาง ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของชา และอื่นๆ อีกมากมาย


เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน

23.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย AIR CHINA (CA) เที่ยวบินที่ CA805 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
02.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

ราคานี้รวม

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน เดินทางโดยสายการบิน AIR CHINA (CA) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 23Kg. / CARRY ON 7 Kg และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว (กรณีถ้ามี)
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท หรือ 300 หยวน /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทย (ปกเล่มสีเลือดหมู) เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

 1. ฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ
 2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
 3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

(เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม

ID Line : thaimodern3