02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู 9 วัน 8 คืน

(0 รีวิว)
62,999
62,999
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

48

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

9 วัน 8 คืน
สิงหาคม - กันยายน 2567
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 2,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กวางเจา (CZ362: 08.25-12.20) – กวางเจา – หลานโจว (CZ3385:14.25-17.40)

05.30 น.         คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

08.25 น.          เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.20 น.           เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้

14.25 น.          เหินฟ้าสู่ เมืองหลานโจว โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ3385

17.40 น.         เดินทางถึง สนามบินหลานโจว เมืองหลวงของมณฑลกานซู ถือเป็นเมืองที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณที่ผู้คนจากใจกลางแผ่นดินจีนนำสินค้าไปขายให้กับโลกตะวันตก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เย็น                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่ง กระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เป็นเขตหินปูน ขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ

                        ที่พัก : พักที่ PU YAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

วันที่ 2ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย – วัดปิ่งหลิงซื่อ – เมืองไป๋อิ๋น

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ท่านจะได้ ล่องเรือ เพื่อชมความงามของทิวทัศน์สองฟากฝั่ง และชมพระพุทธรูป วัดปิ่งหลิงซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน 694 องค์ ที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมด 183 ถ้ำ สลักจากหินทรายเป็นผลงานปฏิมากรรมที่งดงามเป็นเลิศในช่วงศตวรรษที่ 5 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองไป๋อิ๋น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

เย็น              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

                    พักที่ FAIRFIELD HOTEL BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองจางเย่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่ ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่ในเทศมณฑลจิงไถ เมืองไป๋อิ๋น มณฑลกานซู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติโบราณวัตถุทางธรณีวิทยา ถือว่าเป็นจุดชมวิวระดับ AAAA ระดับชาติของประเทศจีน  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

บ่าย              นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ในมณฑลกานซู ทางตะวันตกของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 510 ตารางกิโลเมตรได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2010 และได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนในปี 2011 ให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ โดยภายในอุทยานนอกจากจะมีภูเขาสายรุ้งอันขึ้นชื่อแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอีกหลายแห่ง

เย็น              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

                      พักที่ QIAN XI SI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน) – เมืองเจียยวี่กวน – กำแพงเมืองด่านเจียยวี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน หรือ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (รวมรถอุทยาน) เทือกเขาตันเซี๋ยมีแนวเขาเป็นลวดลาย ริ้วสีสวยงามดุจอัญมณีต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็นที่มหัศจรรย์ยากจะเชื่อสายตาแก่ผู้ที่มาเยือน จนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2010 และต่อมาถูกตั้งให้เป็น อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ เมื่อปี 2011 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งสำคัญของเมือง มีการสร้างบันไดทางเดินขึ้นมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผัสทิวทิศน์ได้อย่างสะดวกสบาย ลักษณะของภูเขาที่มีสีสัน สวยงามแปลกตานี้ ประกอบไปด้วยหินทราย และแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน หินทรายสีแดงเหล่านี้ถูกลม และฝนกัดเซาะแนวเขามานานนับพันๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล และมีสีสันสุดแสนมหัศจรรย์อย่างชัดเจน ดั่งเช่นทุกวันนี้ ซึ่งโทนสีที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดคือโทนสีแดง ไล่เรื่อยไป สีเหลืองอำพัน เขียวมรกต จนกลายเป็นริ้วสีรุ้งทั่วทั้งหุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และล่าสุดเทือกเขาสายรุ้งนี้ยังถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายทำของภาพยนต์ระดับตำนาน THE GREAT WALL

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยวี่กวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองระดับจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู่ มีประชากรประมาณ 312,663 คน (ข้อมูลปี 2020) เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 เมืองนี้เป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองจีน ส่วนปลายสุด สร้างในสมัยราชวงศ์ หมิง ปัจจุบันเมืองเจียอวี้กวนแบ่งออกเป็น 3 เขต และ 3 เมือง เมืองนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1,224 ตร.กม. ในอดีตเมืองเจียอวี่กวนเป็นศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมโบราณ สำหรับการค้าขาย แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นระยะเวลากว่า 2,000 ปี นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านเจียยวี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ป้อมปราการตั้งอยู่บนความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในมีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน อนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดใน โลก”

เย็น          รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

                 พักที่ NUO JIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

วันที่ 5เจียยวี่กวน – เมืองตุนหวง – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ) – สระน้ำวงพระจันทร์ – ตลาดกลางคืนซาโจว

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนของมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตการปกครองชนชาติซินเกียง 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชม เนินทรายหมิงซาซาน (เขาทรายร้องไห้) เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 กิโลเมตร สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน จากนั้นนำท่าน ขี่อูฐท่องทะเลทราย จูงตามกันเป็นแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภุเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม จากนั้นนำท่านชม สระน้ำวงพระจันทร์ หรือ เอี้ยหยาเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว) เดิมสระน้ำนี้มีชื่อว่า ซาจิ่ง ที่แปลได้ว่า “บ่อน้ำกลางทะเลทราย” มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร น้ำในสระใสจนสะท้อนแสงได้ราวกับกระจก ความมหัศจรรย์ของสระน้ำแห่งนี้คือ น้ำในสระไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด และลมพายุก็ไม่เคยพัดทรายลงไปถมสระน้ำแห่งนี้เลย

เย็น              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

                     ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกจากเส้นทางสายไหม อาทิเช่น ผ้าพันคอไหม งานหัตถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด

                      พักที่ METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6ถ้ำม่อเกาคู – ภาพยนต์ 3 มิติ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถู่หลู่ฟาน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                    นำท่านเที่ยวชม ถ้ำม่อเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ.1277 ดังนั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาคูแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร ช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกือบ 1,000 ปี จากนั้นนำท่านชม ภาพยนต์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหม และกำเนิดของถ้ำม่อเกาคู ในช่วงที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมี การติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ นานา เช่น ผ้าไหม และเครื่องเคลือบ เป็นต้น

 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D55: 16.32-19.56 มุ่งหน้าสู่ เมืองถู่หลู่ฟาน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองโอเอซีสอีกแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหม ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง คือ 1.ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2.ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส

                     (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น – ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

ค่ำ            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

                พักที่ HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 7ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน – ถ้ำพันองค์ – เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง – หมู่บ้านอุยกูร์ – อูหลู่มู่ฉี

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ ระบบชลประทานใต้ดินของถู่หลู่ฟาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขี ยนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอด

 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านชม เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง เป็นภาษาเวยอู้เอ่อ หมายความว่าด่านรักษาความมั่นคง ห่างจากทูรูพานไปทางตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงของชนเผ่าเวยอู้เอ่อ ตระกูลจีซื่อ มีกำแพงเมืองยาว 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นกำแพงวัง กำแพงในและกำแพงนคร 3 ชั้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอุยกูร์ เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คำว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทั่วซินเจียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลซินเจียง พลเมืองของซินเจียงกว่า 70%นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษา สำคัญคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

                พักที่ HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 8เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ – ตลาดต้าปาจา

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ ชม เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งมีความสูง 1,980 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เทือกเขาทอดยาวไกลเป็นระยะทางถึง 3,400 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้างถึง 1,500 เมตร โดยเทือกเขานี้พาดผ่านตอนกลางของมณฑลซินเกียง โดยเริ่มจากด้านตะวันออกของมณฑลซินเกียงติดกับมณฑลกานซูผ่ากลางไปยังด้านตะวันตกที่พรมแดนคาซัคสถาน  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค์” โดยมีความเชื่อว่ามีสระเล็กๆ อยู่ 1 สระ ซึ่งเป็นสระที่เจ้าแม่เทียนมู่เหนียงล้างเท้าก่อนกลับขึ้นไปบนสวรรค์ ส่วนสระสวรรค์ คือ ที่อาบน้ำ และบางครั้งก็ใช้เป็นกระจกส่องหน้า ทะเลสาบเทียนฉือมีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึกที่สุดลึก 10 กิโลเมตร น้ำใสและนิ่งเพราะทะเลสาบตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม น้ำที่อยู่ในทะเลสาบเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมืองต้าปาจา เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ และผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

                พักที่ HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 9อูหลู่มู่ฉี – กวางเจา (CZ6883:12.45-18.00) – กวางเจา – กรุงเทพฯ (CZ361: 20.05-21.50)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                            สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.45 น.           เหินฟ้าสู่ กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6883

18.00 น.          เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้

20.05 น.          เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ361 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.50 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……… ☺ ☺ ☺ ☺

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 20 พ.ค.67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม 2,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม

ID Line : @thaimoderntravel