02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Spring ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (5วัน3คืน )

(0 รีวิว)
25,888
25,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

99

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5วัน3คืน
03-07 เมษายน 2567 , 19-23 เมษายน 2567
BKK
PEK

 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22.00 น.     พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน              

                    AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

 

วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวัง ต้องห้ามกู้กง - ร้านไข่มุก - ถนนโบราณเฉียนเหมิน

01.15 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AIR CHINA (CA)  เที่ยวบินที CA980

(บริการอาหารบนเครื่อง)

06.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รบกวนปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

นำทุกท่านสู่ กรุงปักกิ่ง มีชื่อเมืองหลายชื่อ คำว่า ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง หมายถึง เมืองหลวงทางทิศเหนือ เป็นแหล่งไหลเวียนทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา โบราณสถานถูกดูแลรักษาอย่างดีตั้งแต่อดีตได้รับการสืบต่อมาและยังมีการปรากฏให้เห็นอยู่จนปัจจุบัน นำท่านชมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน  สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีน นำท่านเดินเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้กง” (Gugong) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์

หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆ อีกมากมา รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูน้ำและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบอยู่ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้าแม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า “พระราชวังต้องห้าม”

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)

นำท่านสู่ ร้านไข่มุก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เครื่องประดับจากไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว

ผงไข่มุก จากไข่มุกน้ำจืดที่เลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชื่นชมถนนสายวัฒนธรรมถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี จุดเด่นของที่นี่คือมีรถรางผ่านกลางถนนไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวนั่งชมถนนเส้นนี้อย่างสะดวกสบาย และที่แห่งนี้ถือว่าเป็นย่านทางการค้าที่ใหญ่โตยังคงโครงสร้างร้านค้าบ้านเรือนแบบโบราณเอาไว้ รวมทั้งร้านอาหาร ภัตตาคารระดับประเทศ รวมไปถึงคาเฟ่ร้านกาแฟอย่างสตาร์บัคส์ ที่ถูกคัดสรรมาแล้วเพื่อให้ได้เดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินตลอดเส้นทาง

เย็น            รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)

ที่พัก : Holiday Inn Express / Royard 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ 3พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน - ถนนหวังฝู่จิง - เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” (Yiheyuan or Summer Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย และเป็นพระราชวังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงในด้าน เทคนิคการจัดสวนผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิงภูมิทัศน์กับธรรมชาติที่เข้ากันได้อย่างลงตัว นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับอาชีพภาพยนตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีห้องจัดนิทรรศการหลายห้อง ทั้งการฉายภาพบน LED ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ฉายภาพต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและมีการจำลองบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมไปถึงห้องแสดงกล้องและอุปกรณ์การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนหวังฝู่จิ่ง(Wangfujing Street) ตามอัธยาศัย

ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ศูนย์กลาง

ความบันเทิงมากมาย แต่ที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของย่านนี้คืออาหาร ซึ่งมีทั้งของพื้นเมืองขึ้นชื่อของประเทศจีน และอาหารแปลกๆ ขึ้นชื่อในด้านของความพิสดาร ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้

นำท่านสู่ เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง ภายในเมืองโบราณท่านจะได้ชม สถานีรถไฟเก่า หัวรถจักรดีเซล หรือหัวรถจักรดีเซลที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หัวแรกของจีนก็รวมอยู่ในที่แห่งนี้ และยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์จีนจัดแสดงไว้ และยังมีมุมให้ทุกท่านถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

เย็น          รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

ที่พัก : Holiday Inn Express / Royard 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)          

 

 

วันที่ 4ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) - ร้านยางพารา – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - พักโรงแรมน้ำแร่

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  

พาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน นำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) (Great Wall of Chinal) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีมีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี ด่านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีนที่อยู่บนภูเขาสูงใหญ่สลับไปมา และยังมีป้อมปราการเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่เปิดให้เข้าชมอีกด้วย

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่7)

นำท่านแวะชม สินค้ายางพาราเพื่อสุขภาพ ให้ท่านเลือกเป็นของฝากเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน           

จากนั้นนำทุกท่านผ่านชมสนามกีฬารังนก หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สนามกีฬาแห่งชาติ บางคนก็เรียกว่า สนามรังนก เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 และใช้ในพิธีเปิด/พิธีปิด โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ตัวอาคารก่อสร้างมีรูปร่างเหมือนรังนกและเปล เป็นสัญลักษณ์แห่ง ความหวังของมนุษยชาติ และยังมีศูนย์แข่งขันกีฬาทางน้ำแห่งชาติชื่อ “วอเตอร์ คิวบ์” รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดมหึมาและพื้นผิวภายนอกที่ไม่เหมือนใคร คล้ายฟองสบู่ที่ตอนกลางวันเป็นสีฟ้า และตกกลางคืนจะเรืองแสงหลากสีสัน ซึ่งได้รับการชื่นชมและเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวมากมาย

เย็น            รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่8)

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งมีความเชื่อที่ว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

ที่พัก : Howard Johnson hot spring resort Beijing 5* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

 

 

วันที่ 5ร้านหยก – วัดลามะ – Surprise Outlet - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

นำท่านสู่ร้านหยก เลือกซื้อหยกซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองเพชรตามความเชื่อของชาวจีน นำมาทำเครื่องประดับกำไลหยก แหวนหยก สร้อยข้อมือหยก และเครื่องประดับหยกหลากหลายแบบทำจากหยกคุณภาพ เชื่อว่าหยกจะนำโชคเป็นของเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง  นำท่านสักการะขอพรเสริมสิริมงคลที่ วัดลามะ หรือ วัดองค์ชายสี่ บางคนรู้จักในชื่อ ยงเหอกง (Yonghe Temple) วัดนี้สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ “คังซีฮ่องเต้ “ใช้เป็นที่ประทับของพระราชโอรสองค์ที่ 4 ภายหลังที่ฮ่องเต้สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่จึงได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด ที่แห่งนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นโบราณสถานที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง 4 สายหลักของจีน ได้แก่ ฮั่น มองโกล แมนจู และธิเบตอย่างลงตัว ภายในวิหารต่างๆ สวยงาม

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่10)

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง Surprise Outlet ตัวอาคารออกแบบเหมือนยุโรป มีสินค้าหลากหลายเช่น หมวก รองเท้ากระเป๋า เสื้อผ้า ทุกเพศทุกวัย และเป็นแบรนด์ชั้นนำ เช่น Adidas, Nike, Kenzo, Alexander McQueen, MLB, Skechers และอื่นๆ อีกมากมาย

สมควรแก่เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

20.10น.    นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย AIR CHINA (CA)  เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*******************************************

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

 

 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • วีซ่าแบบกรุ๊ป (กรณีมีการยกเลิกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทฯ )

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว (ในกรณีถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทย (เล่มสีแดงเลือดหมู) เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้ปักกิ่ง) แบบกรุ๊ป

สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

 

 1. หนังสือเดินทาง กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ทำเล่มใหม่ไม่ถึง 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • สแกนพาสปอร์ตทั้งเล่ม(รวมปกหน้า-หลัง) เป็นไฟล์สี เห็นรายละเอียดชัดเจน สแกนทุกหน้าและรวมไฟล์ทั้งหมดเรียงหน้าตามพาสปอร์ตทำเป็นไฟล์ PDF ทั้งเล่มใหม่และเล่มเก่า
 • กรณีพาสปอร์ตเล่มเก่าหาย ต้องยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 • กรณีแจ้งข้อมูลในการทำวีซ่าไม่ถูกต้องและเจ้าหน้าทางการจีนตรวจพบว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปนั้นได้ทั้งหมด ตัวอย่าง พาสปอร์ตเล่มเก่าหายและไปทำเล่มใหม่เรียบร้อย แต่แจ้งว่าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันเป็นพาสปอร์ตเล่มแรก
  1. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาและมารดา หรือ เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง
 • กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (นับจากวันเดินทาง) ต้องสแกนสำเนาสูติบัตรแบบสี แบบชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ให้ผู้ปกครองไปทำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกนอกประเทศได้ที่เขตหรืออำเภอ และถือเอกสารตัวจริงไป ณ วันเดินทาง (เผื่อกรณีเจ้าหน้าที่ ต.ม. ขอดู)
  1. กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล หรือ เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล
 • ต้องสแกนสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล แบบสีและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ