02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก (4วัน3คืน)

(0 รีวิว)
17,888
17,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

76

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

4 วัน 3 คืน
ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
DMK
CKG

 

FLIGHT:

DEPARTURE  FD556   DMK-CKG    06.15-10.20

RETURN:            FD557   CKG- DMK    11.20-13.35

 

 • ราคานี้รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว (ส่งไฟล์รูปถ่าย และ ถ่ายหน้าpassport มาเท่านั้น)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - เมืองต้าจู๋ - พระแกะสลักหินเขาป๋าติ่ง(รถอุทยาน)

03.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA

                      (FD โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

06.15 น.       นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD556

10.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

   (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

มหานครฉงชิ่ง หรือ เมืองจุงกิง ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำเจียหลิงกับแม่น้ำแยงซี ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว ซื่อชวนและฉ่านซี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ในยุคสมัยสามก๊ก อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคของเจียงไคเช็ค ปัจจุบันฉงชิ่งเป็นเมืองหนึ่งในสี่เขตปกครองพิเศษ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากมีแม่น้ำแยงซีเป็นเส้นทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้า  

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นแหล่งมรดกโลกที่เด่นในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา ขงจื๊อ เต๋า มีการแกะสลักเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมมรดกโลก ให้ท่านได้ชมความงดงามพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ (รวมรถอุทยาน) รวมรูปหินแกะสลักทั้งหมดมากกว่า 100,000 ชิ้น พระแกะสลักที่มีความงดงามติดอันดับ 1 ใน 4 ของถ้ำแกะสลักหินริมภูเขา ได้รับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1999 หินแกะสลักของที่นี่จะแกะตามรูปลักษณะของตัวภูเขาที่ทอดยาว ด้วยความประณีตซึ่งจะบันทึกเรื่องราวต่างๆ ทั้งกำแพงด้านเหนือ ตะวันออก และใต้ มีจุดที่แกะสลักบันทึกเรื่องราวในพระไตรปิฏกเอาไว้ บางจุดเป็นภาพหินแกะสลักต่อเนื่องที่มีเนื้อหาเป็นการบอกเล่าและเตือนสติ

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

ที่พัก : Vienna Hotel 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2เมืองต้าจู๋ - อู่หลง - ภูเขาไป่มา -ฟรายอิ้งคิสส์ (Wulong Flying Kiss) - อุทยานเขานางฟ้า(รถไฟเล็ก)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)

                   จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไป่มา สัมผัสเครื่องเล่น ฟลายอิ้งคิดส์ “ Wulong Flying Kiss ”  ให้ท่านได้ชมวิวแบบลอยฟ้า โดยเครื่องเล่นจะถูกติดตั้งอยู่ที่ปลายแขน ทั้ง 2 แขน อีกหนึ่งความพิเศษของเครื่องเล่นนี้ แต่ละแขนถูกตกแต่งประดับด้วยประติมากรรม รูปร่างเป็นคนขนาดยักษ์ 2 คน ผู้ชายคือเจ้าชายมังกร และผู้หญิงคือนางฟ้า ทั้งสองพยายามหมุนมาเจอกัน ตกหลุมรัก และทั้งสองก็จูบลากัน เพราะชนชั้นนั้นไม่อาจทำให้รักนี้เป็นไปได้ วิธีเล่นคือให้ผู้เล่นจะยืนอยู่ภายในกอนโดลาที่ปลายแขนของทั้งสองคน โดยพื้นของกอนโดลาถูกทำเป็นพื้นกระจก มองเห็นใต้พื้นได้หรือชมวิวบนด้านหน้าได้แบบพาโนราม่าเช่นกัน ตัวกอนโดลาจะหมุนรอบตัวเองช้าๆ จากนั้นแขนทั้งสองถูกยกขึ้นด้วยกระบอกไฮดรอลิค แขนใหญ่ยักษ์จะหมุนไปรอบๆ โดยแขนผู้ชายหมุนตามเข็มนาฬิกา และแขนผู้หญิงหมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งทั้งสองแขนใช้มอเตอร์หมุนชุดเดียวกัน จึงทำให้หมุนแบบเท่าๆ กันและไม่ชนกัน กอนโดลาของผู้เล่นจะถูกยกขึ้นมาที่ความสูง 55 เมตร

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) โดยระหว่างสองข้างทาง ท่านจะได้พบเห็นต้นแปะก๊วย ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ประเทศจีน ที่อุทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติมีต้นไม้เขียวขจีทั้งผืนป่า รายล้อมด้วยภูเขารูปทรงแปลกตา มีหญ้าใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปี และในฤดูหนาวที่นี่จะกลายเป็นลานหิมะขนาดใหญ่ ถือเป็น 4 สิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง และในช่วงฤดูร้อน ยังเป็นลานกิจกรรมเล่น ว่าว ของคนที่เข้าไปเยี่ยมชมอีกด้วย

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

ที่พัก : Saila Wei Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

 

 

วันที่ 3อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า - ฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ย ฟางเป่ย - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+นั่งรถอุทยาน) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตี๊ยมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และนำท่านชมหมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า เพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนเผ่า

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่7)

นำท่านเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

จากนั้นนำท่านชมรถไฟทะลุตึก รถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ที่กำลังวิ่งผ่านสถานีหลีจื่อป้า ทะลุตึก 19 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของประชาชน ความแปลกแต่จริง คือ รถไฟฟ้าสายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องรื้อถอนตึกดังกล่าว โดยสถานีหลีจื่อป้าใช้พื้นที่เพียงชั้น 6-8 ของตัวอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงรบกวน เนื่องจาก ผ่านการออกแบบให้สามารถลดเสียงการทำงานด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ที่ทำให้เสียงของรถไฟฟ้าสายนี้ดังเท่าเครื่องล้างจาน (ประมาณ 75.8 เดซิเบล) และให้ท่านอิสระถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง2 มีสินค้าแบรนด์เนม ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่  นำท่านชมศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพด้านนอก) ซึ่งนายพลแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง

 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศโดยเฉพาะหมาล่าวัตุดิบที่ชาวจีนเส

ฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร

เย็น              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)

                   ที่พัก : Shang Gao Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

                   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) 

สมควรแก่เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์

11.20 น.     นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD557

13.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*******************************************

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

 

ราคานี้รวม

 • โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia (FD)สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • วีซ่าแบบกรุ๊ป

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ