02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน China ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล ( 6วัน 4คืน )

(0 รีวิว)
14,990
14,990
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

80

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 4 คืน
กุมภาพันธ์ 2567 - เมษายน 2567
BKK
HAK

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55 น.  |  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 9AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

วันที่ 2สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไหโข่ว เมลัน – เมืองไหโข่ว – วัดหย่งชิง – ถนนคนเดินฉีโหลว

03.30 น.  |  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไหโข่ว เมลัน ประเทศจีน โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1282

07.00 น.  | เดินทางถึง สนามบินไหโข่ว เมลัน ประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า  |  บริการอาหารว่าง Snack Box

นำท่านสู่ วัดหยงชิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณเพื่อสักการะขอพร โชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านสักการะขอพรตามอัธยาศัย

        จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2กม. สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่นคือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยง  |  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้เช็คอินเข้าห้องพัก และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมแห่งนี้มีโซนออนเซ็นให้ท่านได้แช่ตัวผ่อนคลาย เพลิดเพลิน เป็นความรู้สึกอุ่นกายสบายใจอีกด้วย (เวลาเปิด-ปิด โซนออนเซ็น 17.00 – 22.00 น.)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย

ค่ำ  |  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ที่พัก  HAIKOUJINGTING HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

วันที่ 3ซานย่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ร้านจิวเวลรี่ – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว – ถนนคนเดินอี้เหิง

เช้า  |  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซานย่า (SANYA) เมืองทางตอนใต้สุดของเกาะไหหลำของจีน มีอ่าวหลายแห่งพร้อมรีสอร์ทริมชายหาดขนาดใหญ่ มีอ่าว Yalong ขึ้นชื่อเรื่องโรงแรมหรู ในขณะที่เกาะ Wuzhizhou และแนวปะการังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการดำน้ำลึก โต้คลื่น และกีฬาทางน้ำอื่นๆ ที่วัดหนานซานอันกว้างใหญ่ของเมือง รูปปั้นทองสัมฤทธิ์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงถึง 108 เมตรตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเทียม

นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เป็นหมูบ้านของชาวเผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง ร้านจิวเวลรี่

เที่ยง  |  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

        นำท่านเดินทางสู่ อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว หรือ อุทยานกวางเหลียวหลัง เมื่อท่านเดินทางถึงยอดเขาท่านจะได้พบเห็นกับวิวของซานย่าแบบ 360 องศาทั่วทั้งเกาะ อิสระท่านเก็บภาพความประทับใจ (รวมค่ารถแบตเตอรี่)

        นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ถนนคนเดินอี้เหิง  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารและความบันเทิง ตลาดที่ชาวซานย่านิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่มีทั้งขายอาหาร ขนม และผลไม้ที่มีชื่อเสียง แล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกด้วย

ค่ำ  |  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ที่พัก  SANYA YABULAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่ 4อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน

เช้า  |  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

        นำท่านเที่ยว อุทยานหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ ร้านน้ำมันตับปลาและร้านยางพารา

เที่ยง  |  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูอาหารเจ

*OPTION : ล่องเรือยอร์ช 300 หยวน / นั่งเฮลิคอปเตอร์ 300 หยวน / กิจกรรมเสริมนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่น

ค่ำ  |  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  SANYA YABULAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า

เช้า  |  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

        นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า “เทียนหยา” และ “ไห่เจียว” ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน จุดชมวิวแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เทียนหยา ไห่เจียว” แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ร้านยา

เที่ยง  |  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ  แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบ เป็นต้น

*OPTION : โชว์ซานย่า ถือว่าเป็นโชว์ที่ดี และสวยงามที่สุดของจีน ราคาประมาณ 350 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่น

ค่ำ  |  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  SANYA YABULAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 6โอเชียน ฟลาวเวอร์ ไอแลนด์ – เมืองไหโข่ว – กวนหลานหู – สนามบินไหโข่ว เมลัน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า  |  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โอเชียน ฟลาวเวอร์ ไอแลนด์ (OCEAN FLOWER ISLAND) หรือ เกาะดอกไม้ทะเล โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง 364,000 ตารางเมตร เชื่อมต่อกันด้วยปราสาทสไตล์ยุโรป 4 หลังที่มีธีมทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน ได้แก่ ป่า มหาสมุทร ทะเลทราย และธารน้ำแข็ง ปราสาทแต่ละหลังที่มีรูปร่างเป็นรูปตัว “Y” โรงแรมแห่งนี้อยู่ในระดับแนวหน้าของโรงแรมอิสระในเอเชียและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 10,000 คนในเวลาเดียวกัน อิสระท่านท่องเที่ยวในเกาะแห่งนี้ ที่มีมุมถ่ายรูปแปลกตามากมาย

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองไห่โข่ว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของมณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของเกาะไหหลำ ข้างปากแม่น้ำหนานตู้ ในด้านการบริหาร ไหโข่วมีฐานะเป็นนครระดับจังหวัด ที่ประกอบไปด้วยเขตต่าง ๆ มีพื้นที่รวม 2,280 ตารางกิโลเมตร

เที่ยง  |  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเมืองใหม่ กวนหลานหู อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวไห่หนาน ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้าน

ค่ำ  |  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินไหโข่ว เมลัน

23.30 น.  |  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1281

01.00 น.  |  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

  1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 35 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
  2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
  3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
  4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  6. ของสมนาคุณ หรือบริการเสริมจากสายการบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
  7. สายการบินเป็นเที่ยวบินแบบเหมาลำ กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้
  8. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา