02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

(0 รีวิว)
14,888
14,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

50

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 5 คืน
27 เมษายน 2567 - ตุลาคม 2567
VIETJET AIR (BKK)
VIETJET AIR (KWL)

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,800 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน

11.00 น.       พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4    เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติด แท็กกระเป๋า

14.15 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง โดย VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3698

18.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รบกวนปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย

เย็น                รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)  

                        เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่ง กระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เป็นเขตหินปูน ขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ

                        ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

                        (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านผ้าไหม - เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) – Dream like Lijiang Show

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)

ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave) ถ้ำที่เล็กและไม่ธรรมดาด้านในถ้ำมีหินงอก  หินย้อยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม มากๆ จุดน่าสนใจของถ้ำแห่งนี้ “วังบาดาล” ถือเป็นจุดที่สวยที่สุด

 

แวะชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาทิ ชุดผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไหม

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3)

นำท่านชมเขางวงช้าง (Guilin Elephant Trunk Hill) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้นมาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง ถ่ายรูปกับเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (Golden And Silver Pagoda) (ชมด้านนอกไม่ได้ขึ้นบนเจดีย์) เป็นเจดีย์ริมทะเลสาบคู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน บริเวณรอบๆ ทะเลสาบวิวทิวทัศน์สวยงามว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน

  Highlight!   ไม่มาดูถือว่ามาไม่ถึง นักแสดงหลายชีวิต แสงสีเสียงอลังการจัดเต็ม !

ชมโชว์สุดอลังการ Dream like Lijiang Show เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ห์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับหลายปี เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวผ่านการเลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

หมายเหตุ
– กรณีที่ไม่สามารถดูโชว์ Dream like Lijiang Show เนื่องจาก สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิดหรือเหตุขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนไปดู “โชว์มิราติค (Miratiq Show)” เป็นการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ การแสดงใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ผสมผสานกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น” แทนโดยที่บริษัทฯ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เย็น              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) 

                     ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

                     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3ร้านหยก - เขาวงพระจันทร์ - เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถนนฝรั่ง - เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5) 

เสริมมงคลกับเครื่องประดับนำโชค แวะร้านหยก ชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวลช่วยส่งเสริมบารมี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า ชมสิ่งมหัศจรรย์ในเมืองหยางซั่ว ขาวงพระจันทร์ (Moon Hill) ซึ่งมีความสูงมากกว่า 380 เมตร เนื่องจากมีรูขนาดใหญ่ทะลุบนยอดเขา คล้ายพระจันทร์ที่สว่างไสว สูงและสว่าง ผู้คนจึงเรียกว่ายอดเขาหมิงเยว่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าภูเขาพระจันทร์มีซุ้มประตูหินธรรมชาติขนาดใหญ่บนยอดเขาเชื่อมต่อกันทั้งสองด้าน ดูคล้ายพระจันทร์สว่างไสวลอยเด่นอยู่บนฟ้าแต่ไกล

Highlight!   กิจกรรมล่องแพกับแม่น้ำที่ได้ชื่อว่า “สวยใสที่สุดในโลก!!” เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าสุดๆ

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)

เดินทางสู่เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำหลีเจียงเป็นแม่น้ำที่และทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่สวยงาม เมืองที่ค่อนข้างสงบเงียบที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เปิดประสบการณ์ที่น่าจดจำ ล่องแพชมแม่น้ำหลีเจียง (Li River) (ครึ่งสาย) ชมความสวยงามของน้ำที่ใส ธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่สวยงาม

อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย (West Street-Foreigner Street) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนมักนิยมมาช้อปปิ้งกันมากมาย เรียกอีกชื่อว่า“ถนนฝรั่ง” เป็นย่านเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ถนนข้างทางล้วนเต็มไปด้วย ผับ บาร์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านของกินมากมาย ให้บรรยากาศคล้ายกับถนนข้าวสารบ้านเรา มีสินค้าท้องถิ่นของจีน และสินค้าอื่นๆ วางขายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามต้องการ

Highlight!  มาที่นี่แนะนำอาหารพื้นเมืองทั้งสองข้างทางทั้ง ไก่ย่าง ไส้ กรอกย่าง ขนมหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie”

 ราคาท่านละ 380 หยวน/ท่าน   (จำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน )

 

โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว ใช้ธรรมชาติเป็นฉากทั้งสายน้ำ ขุนเขา ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต นำเรื่องราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรื่อง”หลิวซานเจี่ย” หรือ “เพลงรักชาวเรือ” มาดัดแปลงใส่เข้าไป เนื้อเรื่อง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงสาวชาวจ้วงผู้มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลง เสียงเพลงของเธอไพเพราะมากๆ ถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่ง เธอจึงใช้เสียงเพลงของเธอในการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของเขาและต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

 

 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) 

                     ที่พัก : YANGSHUO YIN XIANG HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

                     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4เมืองหยางซั่ว - เขาหลูยี่ +ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เมืองโบราณต้าซี - เมืองกุ้ยหลิน - เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8) 

เดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน” เสน่ห์หลายๆ อย่าง ทั้งทิวทัศน์ที่สวยงาม กิจกรรม และอาหารรสเลิศจึงเป็นจุดหมายปลายททางในฝันของใครหลายๆ คน ชมวิวแบบอลังการที่เขาอวตารหรือ เขาหลูยี่ โดยนั่งกระเช้า (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ขึ้นสู่ยอดเขาหลูยี่ ชมจุดชมวิวบนยอดเขาแบบ Panorama 360 องศา ล้อมด้วยขุนเขาหินปูนที่ตั้งเรียงรายกว่าพันลูก เพลิดเพลินเดินเล่นสะพานเชือกข้ามหุบเขา และท้าความเสียวกับระเบียงกระจกทอดยาวเป็นเส้นทางให้เดินชมธรรมชาติ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ อัปลงโซเชียลสุดเจ๋ง

 

  

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่ 9)

เดินเล่นเมืองโบราณต้าซี (The ancient city Daxu) ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำ เป็นหนึ่งใน “สี่เมืองที่ดีงาม” ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีศาลเจ้ากวนอูและเล่าปี่อายุหลายร้อยปี และองค์เทพเจ้าอื่นๆ กว่า 8,000 องค์ บ้านเมืองโบราณยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีโรงเตี๊ยม โรงน้ำชา โรงจำนำ โรงย้อมผ้า และร้านค้าโบราณ ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ถือเป็นหนึ่งในสี่เมืองโบราณของ “มณฑลกวางสี” สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน

 

 

เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล

ราคาท่านละ 200 หยวน/ท่าน (จำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน)

เมืองลับแล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA สัมผัสบรรยากาศความสวยงาม วิถีชีวิต บ้านเรือนแบบจีนโบราณ มีการรวมของหลายๆ ชนเผ่า เช่น ม้ง จ้วง หวา เย้า ที่จะมาแสดงศิลปะวัฒนะธรรม การละเล่น ร้องเต้น ให้ได้ชมและเข้าไปมีส่วนร่วม รวมทั้งมีของที่ระลึกให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้อีกด้วย

 

 

เย็น          รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10)

                 ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

                 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง

วันที่ 5ร้านสมุนไพรจีน – พระราชวังโบราณ+กำแพงวังโบราณ+ยอดเขาตูซิว - อาคารเซียวหยาว – ถนนโบราณตงซี

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 11)

แวะ ร้านสมุนไพรจีน หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ยาจีน ดื่มด่ำกลิ่นอายราวกับอยู่ในหนังจีนที่ พระราชวังโบราณ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ที่นี่ถูกอนุรักษ์จนได้ชื่อว่าเป็นราชวังโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน เพลิดเพลินเดินชมกำแพงวังโบราณ สถาปัตยกรรมอาคาร และวัฒนธรรมที่สวยงาม หากเดินถึงด้านหลังของวังจะสามารถชมวิวเห็นยอดเขาตูซิว ที่มีกวีเคยมากล่าวคำกลอนที่ว่า “วิวทิวทัศน์ของกุ้ยหลินนั้นสวยที่สุดในจีนและสวยที่สุดในโลก”

 

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 12)

ชื่นชมอาคารโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างอาคารเซียวหยาว (Xiaoyao Building หรือ Xiao Yao Lou) ตึกนี้ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นตึกที่สูง 3 ชั้น แบบดั้งเดิมเด่นตระหง่าและงดงามมาก จะได้เห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาและแม่น้ำที่สวยงาม ตอนกลางคืนที่ตึกนี้ยังคงเปิดไฟสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม อิสระ
ช้อปปิ้ง
ถนนโบราณตงซี หรือ ตลาดร้อยปี มีชื่อเสียงโด่งดังจากสินค้าโบราณ ของที่ระลึก อาหารท้องถิ่น และงานฝีมือแบบดั้งเดิม ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เรียงรายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และแผงขายของ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13)

                     ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน

                    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง

วันที่ 6พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน + ต้นไม้พันปี – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14) 

เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ “ กุ้ยฮวา” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับดอก Osmanthus ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและสวยงามซึ่งเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมจีน มีพื้นที่ ทั้งหมด 5 ชั้น จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ ความวัฒนธรรม และสวนดอกไม้

Highlight!  ดอก Osmanthus หรือ ดอกหอมหมื่นลี้ หรือ สารภีฝรั่ง, สารภีอ่างกา เป็นพืชในวงศ์มะลิ มีความหมายว่า“ความรักและความโรแมนติก รักที่ซื่อสัตย์” 

 

 

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่ 15)

เที่ยวชมประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดตั้งแต่ หลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถือว่าเป็นประตูเมืองโบราณเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในกุ้ยหลิน ให้ท่านเดินเล่นอิสระตามอัธยาศัย หรือถ่ายภาพเช็คอิน ต้นไทรพันปี ที่มีขนาดใหญ่และเด่นมากๆ

 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

19.40 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3699

20.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

ราคานี้รวม

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg. / CARRY ON 7 Kg และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว (กรณีถ้ามี)
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท หรือ 360 หยวน /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 9,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทย (ปกเล่มสีเลือดหมู) เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

 1. ฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ
 2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
 3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

(เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม

ID Line : thaimodern3