02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์เฉิงตู อุทยานซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 5 วัน 4 คืน

(0 รีวิว)
28,900
28,900
  บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

  เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

  52

  ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

  เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

  LINE ID : @thaimoderntravel
  PHONE: 02-245-1415
  E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

  5วัน 4คืน
  ตุลาคม 2561
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว

  SPECIAL… HIGHLIGHT

  • เดินทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG)
  • เมืองเม่าเสี้ยน เขตปกครองตนเองของชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมัยของฮ่องเต้คังซีแห่ง ราชวงศ์ชิง)
  • ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ... ต๋ากู่ปิงชวน
  • อุทยานซงผิงโกว (รวมรถในอุทยาน) ซึ่งอุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงามความแปลกใหม่
  • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตารับเสฉวน
  • ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
  • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ
  • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน

  07:00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

  10:15 ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 618

  14:25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน เขตปกครองตนเองของชนชาติเชียง
  (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมัยของฮ่องเต้คังซีแห่ง ราชวงศ์ชิง) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสะใภ้คนเก่งแห่งตระกูลหยาง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ WEST QIANG HOMELAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 2เม่าเสี้ยน – เมืองโบราณชนเผ่าเชียง – อุทยานซงผิงโกว (รวมรถในอุทยาน)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณเผ่าเชียง
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมที่งดงาม และยังรักษาวัฒนแบบธรรมกษัตริย์อยู่ ที่สำคัญภายในยังเป็นวัฒนธรรมที่ยังรวบรวมเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ของเผ่าเชียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว (รวมรถในอุทยาน) ซึ่งอุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นาท่านชม ทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ช่างไป๋ล่าไห่-เชี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้าเงินเข้ม และน้าตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ยน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ WEST QIANG HOMELAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 3เม่าเสี้ยน - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ "ต๋ากู่ปิงชวน"

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม ศูนย์บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้นชื่อของประเทศจีนกว่าพันปี และโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง จากนั้น
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย หรือธารน้าแข็ง “ต๋ากู่ปิงชวน” ถือว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้าค่า ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 4,860 เมตรเป็นภูผาธารน้าแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาได้

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้น จุดสูงสุดเพื่อความงดงามของภูเขาน้าแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อน การ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จากนั้นนาท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลาธารคู่รัก ทะเลสาบนามู และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่สาคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ทะเลสาบต้ากู๋” เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทาให้เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลง หรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ทาให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสาคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยก ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ส่วนในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้าแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน ยังมีหมู่บ้านทิเบต ชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่บริเวณนี้ ทำให้ที่นี่จะได้สัมผัสทั้งความสวยงามของธรรมชาติและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ยน


  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ WEST QIANG HOMELAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 4เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู ซึ่งท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี่ยน ซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำ กระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้าเข้าสู่ที่ราบเฉิงตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน” อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปี นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมเนื้อดีเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 5ถนนโบราณจินหลี่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว

  15:30 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 619

  17:35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

  ราคานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
  • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน กรณีที่มาไม่ครบคู่)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • น้า หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)
  • ไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ราคานี้ไม่รวม

  • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000.- บาท
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
  Shares