02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์จีน Lost Horizon ลี่เจียง เต๋อชิง แซงกรีล่า ปาลาเก๋อจง (6วัน 5คืน)

(0 รีวิว)
23,888
23,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

73

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6วัน 5คืน
พฤษภาคม 2567
BKK
LJG

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,600 บาท หรือ 320 หยวน /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

*** โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ - เมืองลี่เจียง

10.30 น.  |  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Ruili Airlines (DR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

13.35 น.  |  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR) เที่ยวบินที่ DR5042

17.00 น.  |  เดินทางถึง ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เวลาท้องถิ่นที่สาธารณะรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง รบกวนปรับเวลาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง  (Lijiang) เป็นเมืองที่สวยงามของลี่เจียงที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี ได้รับขึ้นให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977

เย็น  |  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)

ที่พัก : LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า

เช้า  |  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 

Highlight!  ภูเขาหิมะมังกรหยก

ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก”

หิมะที่ต้องไปเห็นกับตาสักครั้งในชีวิต ภูเขาหิมะมังกรหยก(Jade dragon snow Mountain) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้  

*กรณีกระเช้าใหญ่ปิด จะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

Highlight! โชว์ IMPRESSION LIJIANG 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรายการโชว์ที่ดีที่สุดในประเทศจีน

ความอลังการที่มาแล้วต้องได้ดูโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมวได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต การแสดงใช้แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้ชม

**หมายเหตุ: กรณีที่ไม่สามารถดูโชว์ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรัฐบาลประกาศสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องใดๆ จนไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็น ดูโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบทุกกรณี

เที่ยง  |  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)

Highlight!  น้ำในทะเลสาบจะเย็นเฉียบตลอดทั้งปี

แม้แต่ในช่วงดูร้อน ก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้น้ำมีอุณหภูมิที่อุ่นหรือร้อนได้เลย

ชวนทุกท่านถ่ายภาพวิวหลักล้านกันที่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) (ค่าทัวร์รวมค่ารถรางทั้งไป-กลับ) ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอ-ควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า จะมองเห็นภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทิเบตสาธารณะรัฐประชาชนจีนเมืองจงเตี้ยนเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวทิเบต จากนั้นเดินเล่นชิลๆ เมืองโบราณแชงกรีล่า (Shangri La Ancient Town) อยู่ในเมืองแชงกรีล่าบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบตที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยว รู้ความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตแชงกรีล่า เมืองเก่าจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็กๆ

เย็น  |  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)

ที่พัก : MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3อุทยานปาลาเก๋อจง - หุบเขาพระสถูปเจดีย์ ปาลาเก๋อจง(หมู่บ้านปาลา กำแพงเสียง) – เต๋อชิง

เช้า  |  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5)  

จุดสูงสุดของแชงกรีล่า อุทยานปาลาเก๋อจง เป็นแหล่งรวมแห่งภูเขาหิมะแกรนด์แคนย่อน ธารน้ำแข็ง แม่น้ำ ทะเลสาบบนที่ราบสูง ป่าธรรมชาติ จุดรวมแห่งประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติทิเบตอันงดงาม ความสวยงามที่ต้องมาสัมผัสให้เห็นกับตา หุบเขาพระสถูปเจดีย์ ปาลาเก๋อจง  (Balagezong Pagoda) ใจกลางหุบเขา มีเจดีย์โบราณอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บนแท่นหิน เป็นเจดีย์แบบทิเบตที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 สูง 30 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมี 13 ชั้น ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหุบเขาปาลาเก๋อจง เที่ยวชม หมู่บ้านปาลา (Balagezong) เป็นหมู่บ้านชาวทิเบตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต หมู่บ้านนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เป็นสวรรค์ในหัวใจของชาวทิเบต สัมผัสได้ถึง ความสงบ ความเรียบง่ายที่น่าหลงใหลของที่นี้ ซึ่ง หมู่บ้านปาลาได้รับฉายาว่า “กำแพงเสียง” เพราะว่าอยู่ท่ามกลางหุบเขา เสียงจากหมู่บ้านจะก้องกังวานไปทั่ว

Highlight!  สุดว้าวกับ ระเบียงกระจกที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 3,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

เที่ยง  |  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)

ถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึง ระเบียงกระจก ไฮไลท์ของอุทยานปาลาเก๋อจง ชมวิว 360 องศา ชมวิวให้เต็มตาแบบพาโนราม่า ความสวยงามที่ธรรมชาติสรรสร้าง ป่าไม้ที่สมบูรณ์ อากาศที่บริสุทธิ์ ลำธารน้ำที่ไหลผ่าน และหน้าผาที่สูงชัน

เดินทางสู่ เมืองเต๋อชิง เป็นที่รู้จักจากทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมทิเบต และวัดวาอาราม

เย็น  |  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)

ที่พัก : GUAN JIN TIAN TANG หรือ HIGH MOUNTIAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4วัดเฟยไหล+จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาเหมยลี่ – โค้งแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง - แชงกรีล่า – ทะเลสาบนาพาไห่

เช้า  |  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

ชมความสวยงาม วัดเฟยไหล (Feilai Temple) เป็นวัดพุทธนิกายทิเบตที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงในเขตเต๋อชิง เป็นวัดเก่าแก่และสวยงามแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ สถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการชมพระอาทิตย์ขึ้นพื้นหลังเป็นภูเขาหิมะเหมยลี่ ที่นี่ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น – ลง ที่มีชื่อเสียง และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เมื่อแสงแดดสาดส่องกระทบที่ยอดภูเขาหิมะเหมยลี่ ทำให้ได้ภาพวิว แบบพาโรนามา กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา

Highlight!  ที่นี่เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน  และเป็นโค้งน้ำที่สวยและโดดเด่นที่สุดของแยงซีเกียงนั้นเอง

ธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ต้องได้เห็นเองถึงจะเชื่อ โค้งแรกของแม่น้ำแยงซี หรือที่เรียกว่า โค้งแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง เป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าทึ่ง ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้ง คล้ายตัว V ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี” แม่น้ำไหลผ่านหุบเขาที่ลึกและแคบ ทิวทัศน์สวยงามจนแทบหยุดหายใจ

เที่ยง  |  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่9)

เดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า เพื่อสัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นทิเบตอย่างท่องแท้ตลอดทาง ทะเลสาบนาพาไห่ (Napahai Lake) ตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เมืองแชงกรีลา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,266 เมตร ด้วยการปกป้องและดูแลเป็นอย่างดีของชาวท้องถิ่น ทำให้มีธรรมชาติที่สวยงาม พื้นน้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา และท้องฟ้า ทุกอย่างเข้ากันได้อย่างลงตัว มองแล้วสบายใจ จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นช่วงๆ  มีสัตว์ วัว ม้า หรือจามรีมีให้เห็นระหว่างทาง 

เย็น  |  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)

ที่พัก : MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) - พิพิธภัณฑ์จามรี - สระมังกรดำ - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า |  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)

Highlight!  ระฆังนำโชคสู่สรวงสวรรค์

หากใครได้ไปหมุนถือว่ามีบุญ หากผู้ใดได้ยินเสียง ถือว่าระฆังจะนำโชคมาให้

อลังการความยิ่งใหญ่ของ วัดลามะซงจ้านหลิง(Songzanlin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ชมช่องแคบเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน”

เที่ยง  | รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่12)

มาทำความรู้จักกับจามรีให้มากขึ้นกับพิพิธภัณฑ์จามรี พิพิธภัณฑ์ที่เล่าความเป็นมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับจามรี พร้อมโซนจัดแสดงรูปภาพและรูปปั้น โซนการแสดงการผลิตอาหารจากจามรี เพราะที่นี้ถือเป็นฐานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปจากจามรี อีกด้วย นำท่านชม สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากเมืองลี่เจียงเก่า 1 กิโลเมตร และยูเนสโก้ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ตำนานเล่าขานว่า เคยมีมังกรมาปรากฎใต้น้ำบ้าง บ้างก็บอกผุดขึ้นมาบ้าง โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต

จากนั้นนำท่านแวะร้านบัวหิมะ หรือครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้พุพอง รักษาอาการบวมแดงบนผิวหนัง หรืออาการคันตามผิวหนัง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน เดินเล่นปล่อยใจเพลินๆ เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang Old Town) เมืองเก่ากว่า 800 ปี เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

เย็น  |  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13)

ที่พัก : LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 6ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า  |  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่14)

นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

10.25 น.  |  เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR) เที่ยวบินที่ DR5041

12.35 น.  |  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

*******************************************

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,600 บาท หรือ 320 หยวน /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Ruili Airlines (DR) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 5 Kg.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว (กรณีถ้ามี)
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,600 บาท หรือ 320 หยวน /ท่าน *สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

การเที่ยวชมบริเวณเขตพื้นที่ราบสูง ซึ่งมีอากาศเบาบางมีความกดอากาศต่ำ มีผลทำให้ร่างกายรับออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ อาจส่งผลให้เกิดอาการแพ้พื้นที่สูงได้ ข้อเสนอแนะ อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ควรซื้อประกันสุขภาพที่คุ้มครองเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจพบแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเดินทาง หากไม่ได้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ หลายกรณีมีอันตรายถึงชีวิต

**ประกันการเดินทางของบริษัท จัดทำให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพและโรคประจำตัว หากผู้เดินทางต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ หัวหน้าทัวร์ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุเงื่อนไขอื่น ๆ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทย (ปกเล่มสีเลือดหมู) เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน

     การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม ไม่สามารถรับประกันได้
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

 1. ฟรีวรซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ 
 2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน 
 3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน

     (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า