02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัดดัง 3วัน 2คืน (RJ)

(0 รีวิว)
14,900
14,900
  บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

  เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

  91

  ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

  เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

  LINE ID : @thaimoderntravel
  PHONE: 02-245-1415
  E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

  3วัน 2คืน
  พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  สนามบิน Cheak Lap Kok

  SPECIAL… HIGHLIGHT

  • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน
  • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
  • ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
  • ขอพรเจ้าแม่กวนอิน ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
  • ช็อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
  • ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
  • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
  • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด + ถุงผ้า + พัด + น้ำดื่ม + คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันที่ 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market

  12:30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  15:25 ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

  18:45 ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองใหท้ ่านออก “ Exit B” เดินทางสู่แหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel or Regal Riverside หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 2วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare

  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู ้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน จากนนั้นเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง


  เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun

  บ่าย นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงามนำท่านสู่ สถานีพีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม. นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ใหท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) นำท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star


  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel or Regal Riverside หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 3สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิ ง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
  นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้ มทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
  อิสระใหท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา


  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผา้ แบรนด์เนม หา้ ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา Citygate Outlets Mallมีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ใหนั้่งจิบนั่งพักให้หาย
  เหนื่อย


  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok

  21:25 เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ 183

  23:25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  ราคานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
  • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
  • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
  • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
  • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

  ราคานี้ไม่รวม

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบนิ ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ ควบคุมของบริษัทฯ
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม ของประเทศค่ะ)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
  Shares