02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

(0 รีวิว)
15,888
15,888
  บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

  เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

  64

  ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

  เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

  LINE ID : @thaimoderntravel
  PHONE: 02-245-1415
  E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

  3 วัน 2 คืน
  มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok

  SPECIAL… HIGHLIGHT

  • กระเช้านองปิง 360 องศา
  • ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
  • หาดรีพลัสเบย์
  • ชมวิวที่วิคตอเรียพีค
  • วัดแชกงหมิว
  • ช้อปปิ้ง คลอสเบย์เวย์ ถนนนาธาน
  • Symphony of Light
  • โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX)

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท

  03:30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ชั้น 4
  ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เจ้าหน้าที่ ของ บริษัท คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่าน

  06:40 สู่เกาะฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX616 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพร้อมเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงด้วยจอทีวีส่วนตัว)

  10:25 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกันที่จุดนัดพบ EXIT B จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่า ให้ท่านนาท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา


  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นกลับมาอิสระช๊อปปิ้ง ที่ห้าง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 2วัดหวังต้าเซียน วัดแซกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่าน วัด ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน จากนั้นนำท่านไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว นำโชคที่ได้ทาการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคลต่อด้วยชม ชมโรงงานหยก ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม


  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City นำท่านเดินทางต่อสู่ Avenue of Stars หรือ ถนนฮอลลีวูด เชิญท่านอิสระถ่ายภาพและร่วมประทับฝ่ามือกับศิลปินดาราฮอลลีวูดที่ท่านชื่นชอบ


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ 3วิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหม่านโหมว causeway bay ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(ติ่มซา,โจ๊ก)
  นำท่านเดินทางไป วิคตอเรียพีค(แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) นำชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองฮ่องกง อยู่เหนือระดับน้าทะเล554เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดรีพลัสเบย์(Repulse Bay) ชมชายหาดน้าตื้น หาดรีพัลส์เบย์..ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางไป วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple) สำหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ จากนั้น นำท่านสู่ Causeway Bayแหล่งช๊อปปิ้ง


  19:50 นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 703

  21:45เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ… พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม….

  ราคานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด และค่าภาษีน้ำมัน สายการบินตามที่ระบุ
  • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ( 2ท่านต่อห้อง ) กรณีพัก3ท่านต่อห้องจัดเป็นห้อง TRP หรือเสริมเตียง
  • ค่าภาษีสนามบินไทย ฮ่องกง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
  • ค่าอาหาร ตามที่ระบุรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ ไทย ฮ่องกง

  ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 50 เหรียญฮ่องกงต่อคน คิด 3วัน 150 เหรียญฮ่องกง สาหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อคนต่อวัน รวม3วัน 300บาท
  • ราคาทัวร์ชาวต่างชาติ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่ม (ไม่รวมค่าวีซ่าสาหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้
  Shares