02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA 4 วัน 3 คืน BY FD – ซุปตาร์ WELCOME SUMMER TO OKINAWA – APR – SEP 2024

(0 รีวิว)
25,888
25,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

51

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

4 วัน 3 คืน
มิถุนายน 2567 - กันยายน 2567
AIRASIA (DMK)
AIRASIA (OKA)

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

 

***รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม***

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า - เกาะโอกินาว่า

05.00 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร  1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

08.00 .         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ FD240

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

14.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับหลังผ่านขั้นตอนการเข้าประเทศแล้ว

                       นำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกินาว่า (OKINAWA) เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่ง

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 – 20 นาที)  (โดยรถบัสโรงแรม)

เย็น              รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก            HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่ 2พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – ผามันซาโมะ – หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

                          นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน แท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้ง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนชมนะคะ)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

                          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ (Cape Manzamo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ

                         จากนั้นนำท่านสู่ อเมริกัน วิลเลจ (American Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด

เย็น              รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

                     ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

ที่พัก            HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด – โรงงานแก้ว – ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

                          นำท่านสู่ ปราสาทชูริ (SHURI CASTLE) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 400เยน/ท่าน) ปราสาทชูริดั้งเดิม สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทสำคัญในการรวมอำนาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า

                       จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี ร้านขายเครื่องสำอางและข้าวของเครื่องใช้ กระจุ๊กกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น ภายในร้านมีสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องสำอางโลคอลแบรนด์ต่างๆ

                       นำท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (OKINAWA WORLD) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

บ่าย              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

                       นำท่านชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด (GYOKUSENDO CAVE) ซึ่งเป็นถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็น ที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อย ขนาดใหญ่และกินพื้นที่ เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย

                      จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว (GLASS FACTORY) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแก้วทั้งหมดทำด้วยเทคนิคการขึ้นแก้วดั้งเดิม โดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรูป มีสีสันสดใส ด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญ ชมช่างทำแก้ว ในขณะทำงานสร้าง เครื่องแก้ว ที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของช่างแต่ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่อง แก้ว และให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องแก้วที่ท่านถูกใจได้

                      จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส (UMIKAJI TERRACE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิมะ (Senagajima Island) ตั้งอยู่เลยจากรันเวย์สนามบินนาฮะ (Naha Airport) เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้น จึงสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ในระยะใกล้มากราวกับกำลังบินเฉียดศีรษะไปเลยทีเดียว ภาพของอาคารสีขาวสะอาดตาหลายหลังที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันบนพื้นลาดเอียงตัดกับสีของท้องฟ้ากว้างและสีโคบอลต์บลูของน้ำทะเลดูโดดเด่นงดงามชวนให้เคลิ้มและปลอบประโลมจิตใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหาร หรือแม้แต่จุดถ่ายรูปมากมาย ของที่แห่งนี้

เย็น              รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

                     ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

ที่พัก            HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ – ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

                      นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)  ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเลมาแต่ครั้งโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ (Naha Port) ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต้ เกาหลี และชาวยามาโตะ มักจะแหงนหน้ามองขึ้นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐาน และแสดงความขอบคุณ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาวะ (Battle of Okinawa) เมื่อครั้งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ ชาวญี่ปุ่นมักจะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย และมาสะเดาะเคราะห์ให้พ้นโชคร้าย

                     จากนั้นนำท่านสู่ เอาท์เล็ตมอลล์ อาชิบิน่า (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาท์เล็ตแห่งแรกในโอกินาวะ รวบรวมร้านค้าชั้นนำกว่า 100 ร้าน ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกา ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น ทุกร้านจัดเต็มทั้งสินค้ารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ลดราคากระหน่ำกว่า 30-80% ให้ได้เดินช้อปปิดท้ายทริปกันอย่างจุใจ ภายใต้บรรยากาศสบายๆ สไตล์รีสอร์ทริมทะเล หากช้อปจนเหนื่อยสามารถขึ้นไปทานอาหารที่ชั้น 2 มีอีกหลายร้านที่ค่อยให้บริการ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

                      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)

15.55 น.      เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD241

                   (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

18.50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจ

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

*หากท่านใดมีไฟท์บินภายในประเทศ กรณีที่เกิดไฟท์ดีเลย์ หรือเกิดปัญหานอกเหนือจากการควบคุม
ณ ปัจจุบันทางบริษัทและสายการบินอินเตอร์จะไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายทุกกรณี
*

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

**อัพเดทล่าสุดจากทางสายการบิน กรณีกระเป๋าแตกหักหรือชำรุดเนื่องจากทางสายการบินหรือใดๆก็ตาม ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ซึ่งประกันการเดินทางที่ทางบริษัททำให้จะไม่รวมค่าประกันกระเป๋าเดินทาง
หากผู้เดินทางสนใจซื้อเพิ่มเติม สามารถสอบถามราคากับทางเซลล์ได้เลยค่ะ**

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม

ID Line : thaimodern3