02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI GINZAN ONSEN FUKUSHIMA “ซุปตาร์..บินลงเซนได” (6วัน 4คืน)

(0 รีวิว)
45,888
45,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

74

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

6 วัน 4 คืน
มีนาคม 2567 - มิถุนายน 2567
BKK-TPE
TPE-SDJ

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวรแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน***

 

 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

22.00 นพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน ก่อนโหลดกระเป๋าที่ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI VIETJET

วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานเซนได – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – เมืองฟุกุชิมะ

02.00 น.  นำท่านเดินทางสู่  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ3820

06.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

(เนื่องจากต้องแวะเติมน้ำมัน ณ สนามบินเถาหยวน เพื่อความปลอดภัยผู้เดินทางทุกท่านจำเป็นต้องลงจากเครื่อง ผ่านเครื่องสแกนและกลับนั่งที่เดิม)

07.40 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานเซนได (Sendai Airport) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ3820

11.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซนได (Sendai Airport) ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านสู่ร้านอาหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ (Matsushima Bay) (ใช้เวลาล่องประมาณ 40 – 50 นาที) ถือไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่มัตสึชิม่า ท่านจะได้ชมหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะ จากทั้งหมดที่มีอยู่มากกว่า260 เกาะ เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง เป็นต้น ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา จนติดอันดับ 1 ใน 3 ที่สุด จุดชมวิวประเทศญี่ปุ่น หรือ Nihon Sankeiที่จะประกอบไปด้วย 1. อามาโนะ ฮาชิดาเตะ สันทรายสู่สวรรค์ที่เมืองเกียวโต 2.เสาโทราอิกลางน้าที่ เกาะมิยาจิม่า จังหวัดฮิโรชิม่า และ 3. อ่าวมัตซึชิมะ

จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่เคยเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว และสึนามิ รวมถึงภัยพิบัติจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ด้วยที่เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไม้อร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนท้องถิ่นที่ตั้งใจให้การท่องเที่ยวมาช่วยให้ จังหวัดฟุกุชิมะ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ทำให้เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

พักที่  HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3เมืองฟุกุชิมะ – ทะเลสาบโกะชิคินุมะ – เมืองไอสุ – วัดเอ็นโซจิ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – ปราสาทสึรุกะ(ด้านนอก)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบโกะชิคินุมะ (Goshikinuma) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบันได-อาซาฮี บริเวณนี้มีทั้งทะเลสาบ บึงน้อยใหญ่รวมทั้งบ่อน้ำพุร้อนหลายแห่ง ประกอบด้วยบึง ได้แก่ บิชาโมนุมะ (บึงใหญ่ที่สุด), อาคานุมะ, มิโดโรนุมะ, ทัตสึนุมะ , เบนเทนุมะ (Bentenuma), รุรินุมะ, อาโอนุมะ และยางินุมะ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดการจากระเบิดของภูเขาไฟบันไดเมื่อปีค.ศ.1888 การระเบิดทำให้แร่ธาตุต่างๆ ยังหลงเหลืออยู่ในน้ำ ทำให้ส่งผลต่อสีของน้ำในบึงเมื่อสะท้อนกับแสงอาทิตย์จะเห็นเป็นสีสันต่างๆ เช่น สีเหลือง, สีเขียวอมแดง, สีแดง ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม คนญี่ปุ่นจึงเรียกที่นี่ว่า โกะชิคินุมะ ที่แปลว่า บึงน้ำห้าสี นั่นเอง กิจกรรมยอดนิยมสำหรับบึงแห่งนี้ คือ การเช่าเรือพาย (สำหรับราคาโปรดสอบถามหน้างาน) บริเวณนี้ยังมีร้านขายของ คาเฟ่เล็กๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงดงามที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง และถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น

  นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดเอ็นโซจิ (Enzoji Temple) วัดเก่าแก่คู่เมืองยานาอิสุ ต้นกำเนิดของ วัวแดงอากะเบโกะ ย้อนไปเมื่อ 1,200 ปีก่อน เกิดแผ่นดินไหวจนอุโบสถเสียหาย จำเป็นต้องทำการซ่อมแซม แต่การขนย้ายเสาเพื่อการซ่อมแซมนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่แล้วอยู่ก็มีวัวสีขนแดงปรากฎตัวขึ้น จึงนำมาช่วยขนย้ายเสาและวัสดุก่อสร้างต่างๆ ทำให้การซ่อมแซมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้มีการสร้างรูปปั้นวัวขึ้นมาด้านหน้าพระอุโบสถ อีกทั้งภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระอักโษภยพุทธะองค์ใหญ่ ผู้คนเดินทางมาสักการะอย่างเนืองแน่น ด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม เพื่อนำความสุขมาสู่ทุกคน บริเวณวัดยังถือเป็นจุดชมซากุระ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง อีกด้วย   

  เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ (4) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับเมนูท้องถิ่น โซบะต้นหอม (Kagi Soba)

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

  บริเวณใกล้คียงกันนำท่านสู่ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี้

  จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทสึรุะ (Tsuruga Castle) (ด้านนอก) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น ไฮไลท์!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยัง ทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้

 เย็น  รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

พักที่  HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4เมืองฟุกุชิมะ – เมืองซาโอะ – หมู่บ้านจิ้งจอก ภูเขาซาโอะ – เมืองยามากาตะ – กินซัง ออนเซ็น – ออนเซน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาโอะ (Zao) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนความสูง 880 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเนินเขาของภูเขาไฟซาโอะซาโอะนั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในแต่ละฤดูก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป

  นำท่านสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแจกให้อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง

จากนั้นนำท่านสู่เมืองยามากาตะ (Yamagata) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  หน้าผา และแอ่งกระทะเป็นจังหวัดที่ยังคงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไว้อยู่อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องข้าวอร่อย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

  จากนั้นนำท่านสู่ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี้เดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่ประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตกที่สร้างจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสร้างตั้งแต่ปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนต้น สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานที่บริการ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงดงามความโรแมนติก และถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

ที่พัก  HOTEL ROUTE INN YAMAGATA STATION หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว
จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 5เมืองยามากาตะ – เมืองเซนได – ไร่สวนสตอเบอร์รี่ – ดิวตี้ฟรี – ซากปราสาทเซ็นได – ถนนคลิสโรด

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (SENDAI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งในปี 1,600 มีประชากรราว 1 ล้านคน แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า CITY OF TREES หรือ เมืองแห่งต้นไม้

  ให้ทุกท่านอิสระ เก็บผลไม้สวนสตรอเบอร์รี่ (Strawberry) เพลิดเพลินกับ  การเก็บและลิ้มรส
สตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเด็ดและทานในสวน 30 นาที)

  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง ยาบำรุงกำลัง วิตามิน น้ำหอม ต่างๆ และสินค้าของฝากญี่ปุ่นต่างๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

  นำท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหินและประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้

  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอน HILIGHT!!! สำหรับย่านนี้คือ คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ (Fukuro Café) ตั้งอยู่ตึกที่อยู่หลังร้าน Gucci มีค่าเข้า 1,200 เยน ซึ่งราคานี้รวมกับค่าเครื่องดื่มแบบไม่อั้น โดยจะมีนกฮูกที่ถูกฝึกจนเชื่องอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ละตัวล้วนมีความน่ารักที่ต่างกันไป ที่สำคัญยังสามารถลูบหรือจับได้ภายในการดูแลของพนักงานผู้ชำนาญการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก  SENDAI BUSINESS HOTEL EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 6อากาศยานเซนได – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซนได ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

12.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ3821

16.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องเครื่อง

(เนื่องจากต้องแวะเติมน้ำมัน ณ สนามบินเถาหยวน เพื่อความปลอดภัยผู้เดินทางทุกท่านจำเป็นต้องลงจากเครื่อง ผ่านเครื่องสแกนและกลับนั่งที่เดิม)

17.00 น.  เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ3821

19.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร***

ราคานี้รวม

 • อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุแจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3ท่าน / ห้อง) ท่านที่ต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องแบบครอบครัว หรือ ห้องอัพเกรด กรุณาแจ้งสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านที่ต้องการแยกบัส หรือใช้รถขนาดเล็ก เฉพาะครอบครัวของตัวเอง แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 50,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ( ส่วนของการบริการเท่านั้น )

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง ( เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน )
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวรแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจรายการทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองนั้น
 • ยอดที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน ( นับรวมวันเสาร์ และ อาทิตย์ ) หากชำระเงินค่าทัวร์ไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านการจองที่นั่ง ออนไลน์ ของทางบริษัทฯ
 • เมื่อท่าชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว