02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส (กอลมาร์-ทิตลิส) 8 วัน 5 คืน

(0 รีวิว)
69,990
69,990
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

66

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

8 วัน 5 คืน
29 พฤษภาคม 2567 - 05 มิถุนายน 2567
ETIHAD AIRWAYS (ฺBKK)
ETIHAD AIRWAYS (ฺAUH)

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 2,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน***

สำคัญโปรดอ่าน

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดและค่าวีซ่า ท่านละ 36,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการ พิจารณาวีซ่าของท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

17.30     นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อ น รับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
20.25     ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 403 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
23.40     เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

วันที่ 2สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริค ย่านเมืองเก่าซูริค ป้อมปราการลินเดนฮอฟ เขต นีเดอร์ดอร์ฟ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาส – เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล

03.25     ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที
07.55     เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์  (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการ
ตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ( St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่เก่ เก่าที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ำลิมมัทท(Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ


               นำท่านสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวเป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกานาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ และโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส(Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลางแกะสลัก สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้งช้อปปิ้ง

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศ) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์นและตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ภายในตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์นและแม่น้ำรอยส์ (แม่น้ำรอยส์ (Reuss) สามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุสซึ่งอยู่ไกลออกไปได้ชัดเจนสามารถมองเห็นยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุสซึ่งอยู่ไกลออกไปได้ชัดเจน

              นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) เป็นอนุสาวรีย์เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ถูกแกะสลักเป็นรูปสิงโตร้องไห้อยู่บนผาหิน สร้างโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ที่มอบให้เป็นของขวัญแก่ขนาดใหญ่ถูกแกะสลักเป็นรูปสิงโตร้องไห้อยู่บนผาหิน สร้างโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ที่มอบให้เป็นของขวัญแก่สวิส เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ทหารสวิส 786 นายที่เสียชีวิตจากการปกป้อง พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระสวิส เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ทหารสวิส 786 นายที่เสียชีวิตจากการปกป้อง พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อองตัวแนตต์ จากการสู้รบกับช่วงการปฎิวัติฝรั่งเนางมารี อองตัวแนตต์ จากการสู้รบกับช่วงการปฎิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1792ศสในปี ค.ศ. 1792 จุดเด่นของสิงโตหินนี้ คือ จุดเด่นของสิงโตหินนี้ คือ สิงโตนั้น ถูกทำร้าย นอนรอความตาย ถูกคมหอกดาบบาดเจ็บสาหัส หมอบร้องไห้โดยมีโล่และหอกสวิสสิงโตนั้น ถูกทำร้าย นอนรอความตาย ถูกคมหอกดาบบาดเจ็บสาหัส หมอบร้องไห้โดยมีโล่และหอกสวิสวางอยู่ข้างๆ สื่อให้เห็น ถึงความเศร้าสร้อย เตือนให้ระลึกวางอยู่ข้างๆ สื่อให้เห็น ถึงความเศร้าสร้อย เตือนให้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารรับจ้างที่เคยมีส่วนร่วมในถึงวีรกรรมของทหารรับจ้างที่เคยมีส่วนร่วมในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนั้น ที่ยอมตายเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีจนวาระสุดท้ายสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนั้น ที่ยอมตายเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีจนวาระสุดท้าย นำท่านเดินสู่ นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาดข้ามแม่น้ำสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของลูเซิร์น (รอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของลูเซิร์น (Luzern) โดยใต้หลังคาคลุมสะพานโดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ค่ำ        บริการบริการอาหารค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารณ ภัตตาคารร้านร้านอาหาร (อาหาร (11))
ที่พัก     Arcade Hotel, Lucerne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3เมืองลูเซิร์น – เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองบาเซิล – เมืองเก่าบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร์ – จัตุรัส Marktplatz

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาทิตลิส เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10,623 ฟุต นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่ห่างไกลออกไป นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป็นน้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใต้พื้นผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตามอัธยาศัย

** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาทิตลิส ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณีไม่สามารถขึ้นชมยอดเขาทิตลิสได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ **

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บนยอดเขาทิตลิส (3) ** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาทิตลิส ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียง เป็นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) บาเซิลเป็นเมืองพรมแดน
สวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน นำท่านชม เมืองเก่าบาเซิล (Basel Old Town) ถ่ายรูปด้านนอกกับ บา
เซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิส มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ้น
ระหว่าง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวที่เกิดที่เมืองบา
เซิล เมื่อปี1356 และได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นอาคารที่สวยงามตระการตาด้วยผนังหินทรายสีแดงอมชมพู
และหลังคาที่มีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกว่า 500 ปี
ที่ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้ามากมาย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Ibis Styles Basel City, Basel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล เมืองบาเซิล – เมืองรีคเวียร์ – เมืองกอลมาร์ เมืองสตราสบูร์ก – มหาวิร มหาวิร มหาวิร มหาวิร มหาวิร มหาวิร มหาวิร แห่ง แห่ง แห่ง สตราสบูร์ก ย่าน ย่าน ย่าน ย่าน Little France

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรีคเวียร์ (Riquewihr) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หรือว่าหมู่บ้านสุดสวยของฝรั่งเศสและ ยังมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีก
นำท่านเดินสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง ) เมืองที่ได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส” ( Capitale des Vins d’Alsace) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
ในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่ มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัว
เมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่
อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือ นเมืองในยุคกลางเมืองแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับฉายา
(Little Venice) เมืองกอลมาร์ยังเป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมา
กรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ที่มหานครนิวยอร์ค

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (5)

นำท่านเดินทางสู่ เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองในแคว้นอาลซัส (Alsace) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าและเขตเมือง เป็นเมืองที่เป็นหัวข้อพิพาทระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสมาหลายศตวรรษ บ้านเมืองจึงเป็นการผสมผสานของทั้งสองประเทศ นำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก Cathedrale Notre Dame de Strasbourg) เป็นมหาวิหารแห่งแรกของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบสไตล์โกธิก (Gothic) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ. 1176-1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในยุค เป็นวิหารที่มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวันตกโดยองค์กรยูเนสโก นำท่านชม ย่าน La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองสตราสบูร์ก เป็นย่านที่มีแม่น้ำไหลออกหลายช่องทาง ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอีล (River ill) ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมทำการฟอกหนัง ทำให้น้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยบ้านเรือนครึ่งไม้ โคลัมเบจ สีดำและขาว โครงสร้างเก่าแก่ที่แปลกตาเหล่านี้มาจากทศวรรษที่ 1500 1600

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก Ibis Strasbourg Centre Gare, Strasbourg ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5เมืองสตราสบูร์ก เมืองแร็งส์ – ม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาม หาวิรน็อทร์ดาแห่งแร็ส์ แห่งแร็ส์ แห่งแร็ส์ แห่งแร็ส์ แห่งแร็ส์ แห่งแร็ส์ แห่งแร็ส์ แห่งแร็ส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – เมืองปารีส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ) เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส เมืองแร็งส์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส์ (Notre-Dame de Reims) เป็นจุดเด่นอันดีงามของเมืองนี้ ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือถนนโดยรอบ นักท่องเที่ยวนับล้านล้วนอยากมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้มีหอคอยคู่อันสูงใหญ่ที่คุณมองเห็นได้จากทั่วตัวเมือง แวะนั่งบนม้านั่งในโบสถ์และซึมซับบรรยากาศอันเงียบสงบของศาสนสถานแห่งนี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร ( 7)

นำท่านเดินทาง เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Vallée Village) (ใช้เวลาเดินทาง 1 1.30 ชั่วโมง ) เอ้าเล็ทชอปปิ้งใกล้
ปารีสที่สายช้อปต้องเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้ว เอ้าเล็ทแห่งนี้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ครบถ้วน เป็นแหล่งชอปปิ้งใกล้ปารีสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมร้านค้าของแบรนด์
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ต่างๆไว้มากว่า 110 ร้านค้า


นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ( Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความมีเสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย สวยตั้งแต่การออกแบบภายนอกและเมื่อเข้าไปด้านในก็ยิ่งสวยงาม รวมถึงผลงานศิลปะระดับก้องโลกที่หามูลค่าไม่ได้ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ศิลปะที่มีอยู่นับไม่ถ้วน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (8)

ที่พัก B&B Hotel Paris Nord 2 CDG Airport, Paris ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6เมืองปารีส - ทรอกาเดโร - วิวทิวทัศน์หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเซลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป็น แลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ วิวทิวทัศน์หอไอเฟล ( Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส


นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เ ป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็องชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2349 หลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี โดยใช้ ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลัก รูปแกะสลักลอยตัวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และ
ร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอ ลิเซียม จากเทพปกรฌัม กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ( 10 ) เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 233เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติ6 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางกาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35ศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ 000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีนออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน–อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์โครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์
นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บนตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้กับ ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง ต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านสถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง
ที่พัก B&B Hotel Paris Nord 2 CDG Airport, Paris  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 7เมืองปารีส - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส - สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) แบบ Box Set หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
09 30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง
22.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 บริการอาหารและ เครื่องดื่มบน
เครื่อง)

วันที่ 8สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

08.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม

ID Line : thaimodern3