02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา เซอร์แมท เบิร์น เลาเทอร์บรุนเนิน ลูเซิร์น ซูริค 8 วัน 5 คืน

(0 รีวิว)
84,888
84,888
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

42

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

8 วัน 5 คืน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค สวิตเซอร์แลนด์

 

*** ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 CHF /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

18.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
21.25 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY409

วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - กรุงเบิร์น – นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองโลซาน – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้น “ชาร์ลี แชปลิน” - เมืองมองเทรอซ์

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
02.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เที่ยวบินที่ EY073
07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 129 ก.ม. / 2 ชม.) เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์น องค์การยูเนสโกประกาศให้
ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก นำท่านผ่านชม นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYT GLOGGE Clock Tower) ถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปี มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมง ที่นาฬิกาตีบอกเวลา ไอน์สไตน์เฮาส์ (Einstein
House) บ้านเลขที่ 49 ถนนแครมกัซเซอ บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยอาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของนักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกคนนี้ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit) เมื่อ
มาถึงเมืองนี้ก็ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น เพราะว่ามีประวัติสมัยผู้ครอง
เบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี ศาลากลางกรุงเบิร์น (Town Hall) อาคารซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสภาแกรนด์แห่งเบิร์น อาคารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกยูเนสโกเมืองเก่าแห่งเบิร์นและเป็น
มรดกของสวิสที่มีความสำคัญระดับชาติ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 101 ก.ม. / 1.30 ชม. ) เป็นเมืองหลวงของโอลิมปิคโลก
และยังเคยเป็นเมืองที่ในหลวง รัชการที่ 9 เคยประทับและทรงเล่าเรียนในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย (Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 19 ก.ม./ 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติก ถูกขนานนามให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น “ชาร์ลี แชปลิน” (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 7 ก.ม./ 15 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เทือกเขาแอลป์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : Modern Times Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 3 เมืองมองเทรอซ์ - เมืองทาซ – นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านเซอร์แมท - นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช - อินเตอร์ลาเคน – Kirchofer

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง 146 ก.ม. / 3 ชม.) จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท (ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารสำหรับการเดินทางสู่เซอร์แมทแล้ว) ให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แตใช้แบตเตอรี่เท่านั้น จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดีท่านจะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เป็นสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เคยเป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) ด้วย Shuttle Train จากสถานีรถไฟเซอร์แมท สู่ สถานีรถไฟทาซ และเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 110 ก.ม. / 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่สวยเหมือนในฝัน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูนThun และทะเลสาบเบรียนซ์ ล้อมรอบด้วยภูเขา ให้ท่านได้ช้อปปิ้งร้านนาฬิกาที่มีชื่อเสียง Kirchofer ที่มีแบรนด์ดังกว่า 70 แบรนด์ เช่น PATEK PHILIPPE, CARTIER,BLANCPAIN, CHANEL, BVLGARI, HERMES, PIAGEL และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย ทั้ง
ยังมี เครื่องประดับ, เครื่องหนัง และเครื่องสำอางอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันได้ตามอัธยาศัย


เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูพิเศษ! สวิสฟองดูชีส

ที่พัก : The Hey Hotel Mainbuilding หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 4 เมืองอินเตอร์ลาเคน - สถานีกรินเดิลวาลด์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บาค - เมืองอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
น าท่านเดินทางไปสู่ สถานีกรินเดิลวาลด์ (Grindelwald Terminal) (ระยะทาง 21 ก.ม./ 30 นาที) นำท่านนั่ง
กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ท่านเปลี่ยนขึ้นรถไฟจุงเฟรา เพื่อนำท่านสู่ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ความสูง 3,454 เมตร

นำท่านเที่ยวชม ปราสาทน้ำแข็ง (Ice palace) ที่สร้างขึ้นจากกองน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร ภายในทางเดนเหมอนโพรงถ้ำเข้าไป ให้ท่านชมรูปสลักน้ำแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ้ำอยู่ที่ -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน (Alpine Sensation Adventure Tunnel) คืออุโมงค์ แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและ
การพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ ผ่านจอภาพยนตร์ 360 องศา สฟิงซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) บริการอาหารบนจุงเฟราให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยรถไฟ 2nd CLASS สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์
(Eigergletscher) เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express กลับสู่ สถานีกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เพื่อเดินสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ค่าทัวร์รวมค่าตั๋วกระเช้าลอยฟ้าและรถไฟชั้น 2) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 15 ก.ม. / 30 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ไหลลงมาจากหน้าผา ทำให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่เลาเทอร์บรุนเนิน ยังคงเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน

( หมายเหตุ : ในกรณีที่สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย หรือมีหิมะบดบังทัศนวิสัย ถนนลื่น ทำให้รถโค้ชไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์ )
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิเซลท์วอลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 21 ก.ม. / 30 นาที) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง ให้ท่านชม ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยวและถ่ายกับสะพานชื่อดังที่เป็นที่ถ่ายทำซีรี่ส์ชื่อดัง Crash landing on you หรือสหายผู้กองนั้นเอง จนสะพานนี้ได้รับชื่อใหม่ว่า Crash landing on you bridge ในฉากที่พระเอกนั่งเล่นเปียโนซึ่งเป็นภาพจ าของแฟนๆซี่รี่ส์
เรื่องนี้ทุกท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่
ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion
of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz แหล่งช้อปปิ้งหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อกโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก : Grand Europe / Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 5เมืองซุก - หอนาฬิกา Zytturm - Lohri AG Store – เมืองซังกัลเลน – โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค – มหาวิหารซังกัลเลน - เมืองซูริค

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 32 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด นำท่านถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา Zytturm เป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger LeCoultre, lancpain, Tag Heuer ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10)

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซังกัลเลน (St.Gallen) (ระยะทาง 128 ก.ม. / 2 ชม.) เป็นเมืองทางตอนเหนือของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และยังได้รับยกย่องจากองค์ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย พาท่านเดินทางแวะถ่ายภาพด้านหน้า โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค (St.Gallen Cathedral) ที่ตั้งโดดเด่นอยู่หน้าเมืองและถ่ายภาพด้านหน้ากับ มหาวิหารซังกัลเลน (Abbey Cathedral of St. Gallen) เป็นตัวอย่างที่โดเด่นของอาราม Carolingian ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 87 กม. / 1.30 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งของประเทศ เป็นเมืองเก่าเต็มไปด้วยอาคารยุคกลางและพิพิธภัณฑ์


เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พัก : Dorint Airport-Hotel Zurich หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 6เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 52 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมี น้ำตกไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหวางรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกไรน์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง52 ก.ม./ 1 ชม.)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
นำท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้า โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster) ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสีโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค กับยอดปลายแหลมสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และอีกฝากเป็นโบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ไฮไลท์ที่สำคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอิสระเดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรือง ตลอดสองข้างทางของถนน เรียงรายด้วยร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายจนได้ชื่อว่า “ถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดในโลก”

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : Dorint Airport-Hotel Zurich หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

วันที่ 7ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14)
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074
19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
22.15 น. เดินทางกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เที่ยวบินที่ EY408

วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

07.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,500 บาท (35,500 บาท)

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำเงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า หรืออื่นๆ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 25-45 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า หรืออื่นๆ)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวน
  สิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ
  นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงิน
  ค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋ว
  เครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่น

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม, 061 418 4023 เซลแวม

ID Line : thaimodern3