02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-จิ่วเฟิน-ซีเหมือนติง 4 วัน 2 คืน

(0 รีวิว)
10,999
10,999
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

55

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

4 วัน 2 ตืน
กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567
THAI LION AIR (BKK)
THAI LION AIR (TPE)

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง(ชำระที่สนามบิน)

หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 8,000 บาท

ไม่ใช้ตั๋ว หักออก 5,000 บาท

** ราคารวมกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 1 ใบ และ โหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม 1 ใบ **

– กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้โซฟาเบดในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม หรือ มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทอาจจะต้องปรับไปนอนห้อง แบบ 1 TWIN และ 1 SGL ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่ายส่วนต่างสอบถามเจ้าหน้าที่)

– กรณีท่านที่ต้องการ ห้อง Double Room (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมที่ไต้หวันจะมีไม่มาก ทางบริษัทจะทำการ Request ให้ก่อน หากไม่ได้ ทางบริษัทจะจัดเป็นห้อง TWIN (เตียงแฝด) ให้สำหรับ 2 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง

22.45 น.            พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 ชั้นขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 3) เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์         

           

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปสำหรับคณะทัวร์ ระบบของสายการบินจะทำการแรนดอมที่นั่ง (หากต้องการระบุที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ

วันที่ 2สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดขอความรวย – สะพานต้าซี – บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมบัตร) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)

03.10 น.           นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดย สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่  SL398  

08.00 น.          ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                             นำท่านเดินทางสู่ วัดขอความรวย (Daxi God of Wealth Temple) ซึ่งเป็นวัดชื่อดัง ในเรื่องการขอพรโชคลาภเงินทอง เด่นเรื่อง ขอโชคเรื่องเงินทอง และปัดเป่าไล่ความจน สำหรับผู้มาขอพร โดยมีเทพเจ้าที่ให้โชคลาภด้านเงินทอง และปัดเป่าความจนความทุกข์ออกจากผู้ที่ไปขอพร ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไต้หวันให้ความนับถือ  หลังจากขอพรเสริมความปังกันเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง สะพานต้าซี  เป็นสะพานแขวนใน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ก่อสร้างโดยได้รับอิทธิพลมาจากช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองไต้หวัน มีการออกแบบซุ้มประตูสะพานด้วยศิลปกรรมแบบบารอก เพื่อให้เข้ากับอาคารที่ถนนโบราณต้าซีเชื่อมต่อระหว่าง ถนนโบราณต้าซี ย่านที่มีแหล่งของกิน ของซื้อ ของฝาก

เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง

                            นำท่านเดินทาง ไปยัง บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมบัตรเข้า) เดิมเคยเป็นที่พักของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค ในปี 1996 ต่อมาอยู่ใต้ความดูแลของรัฐบาล และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้บางส่วน ที่นี่มีสวนสไตล์ยุโรปสุดแสนโรแมนติก เต็มไปด้วยต้นไม้เรียงราย ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับถ่ายภาพแต่งงาน และหากขึ้นบันไดมาด้านบนจะมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาฉีซิง (Qixing) ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง  หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านโบราณ ที่ตั้งอยู่ในเมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei 101 จากการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของทหารก๊กมินตั๋ง นับเป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ด้วยมนต์เสน่ห์ของชีวิตที่เรียบง่ายจากผู้คนในชุมชนเล็กๆ มีวิวที่ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ได้ อย่างสวยงาม ภายในหมู่บ้านแห่งนี้

                            นำท่านเดินทางไปยัง ตึกไทเป 101 เพื่อนำท่านถ่ายกับตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

เย็น                   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

                           Relite Hotel / Papa Whale หรือเทียบเท่า     

วันที่ 3ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง ซีเหมินติง

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

                            หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ร้าน เครื่องสำอาง ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย   และ  ซื้อของฝากจาก ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวันเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

                            จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน *เสาร์-อาทิตย์ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ

                           จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิงเป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันZhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลังถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง  ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก     

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ                     อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย

                          Relite Hotel / Papa Whale หรือเทียบเท่า     

วันที่ 4ร้านสร้อย Germanium – Shopping at Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
                            หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยัง ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium ให้ท่านได้เลือกซื้อสร้อยสุขภาพ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง GLORIA OUTLETS เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีสินค้าและสิ่งบันเทิงมากมายรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาอย่างไม่ขาดสาย  อีกทั้งยังมีจุดน่าสนใจอย่าง ถือเป็นสิ่งที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมที่แห่งนี้

21.20 น.           ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL395

00.20 น.          ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับบริษัท เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และบริษัทได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามรายการด้วยสาเหตุใดก็ตาม หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ การบริการของรถนำเที่ยวประเทศไต้หวันกำหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง  ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทำการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใช้ในการเดินทางมาและกลับ ณ สนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม

ID Line : thaimodern3