02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากท่าเคยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์ไต้หวัน TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5 วัน 3 คืน

(0 รีวิว)
12,999
12,999
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการทัวร์ที่สนใจ

80

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปีLINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 3 คืน
พฤษภาคม - กันยายน 2567
THAI LION AIR (DMK)
THAI LION AIR (TPE)

*** กำหนดการเดินทาง และอัตราค่าบริการ ***

– กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้โซฟาเบดในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม หรือ มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทอาจจะต้องปรับไปนอนห้อง แบบ 1 TWIN และ 1 SGL ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่ายส่วนต่างสอบถามเจ้าหน้าที่)
– กรณีท่านที่ต้องการ ห้อง Double Room (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมที่ไต้หวันจะมีไม่มาก ทางบริษัทจะทำการ Request ให้ก่อน หากไม่ได้ ทางบริษัทจะจัดเป็นห้อง TWIN (เตียงแฝด) ให้สำหรับ 2 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน

22.45    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้นขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 3) เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย ไลอ้อนแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปสำหรับคณะทัวร์ ระบบของสายการบินจะทำการแรนดอมที่นั่ง (หากต้องการระบุที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่) นํ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ขึ้นเครื่อง 7กก./ท่าน หากต้องการซื้อนํ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ

วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – อุทยานไท่ผิงซาน - ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต

03.10 น.   นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL 398
08.00       ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
                  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานไท่ผิงซาน ซึ่งป่าดึกดำบรรพ์ไท่ผิงซาน โดยคุณสามารถใช้เส้นทางเดินธรรมชาติ ขึ้นไปยังบันไดหิน และตรงสู่ป่าดึกดำบรรพ์ไท่ผิงซานได้ ตลอดเส้นทางคุณจะได้ชมวิวทิวทัศน์รายล้อมไปด้วยใบเมเปิ้ลสีแดง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศช่วงเวลาที่เดินทาง)

 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
                 หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหยีหลาน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งที่ อี้หลานไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงในอี้หลาน แหล่งรวมอาหาร ของหวานและเสื้อผ้าแฟชั่น
คํ่า           อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
                 นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก YOAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
            หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ได้
*เสาร์-อาทิตย์ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ

 

เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
            หลังอาหารกลางวัน นำท่านถ่ายรูป หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิงเป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน Zhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลังถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน           

            จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ ของญี่ปุ่น

 


           

             นำท่านซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium ให้ท่านได้เลือกซื้อสร้อยสุขภาพ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

คํ่า        อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
             หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4อิสระช้อปปิ้ง

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
              หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง
***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** บริการรรถบัสรับส่งไปยังสถานีรถไฟใกล้กับโรงแรม (มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน)
              🚩แนะนำสถานที่ท่องเที่ยววันอิสระ (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าตั๋วรถไฟ และค่าเข้าสถานที่ต่างๆ)
              – Taipei City Mall เป็นย่านช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของไทเปอยู่ระหว่างทางเชื่อมไปยังสถานีรถไฟอื่น ๆ มีร้านค้าให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งเพลิน ๆเหมาะสำหรับท่านอยากซื้อสินค้าคุณภาพดี หรือของฝากที่น่าสนใจจากไต้หวัน
              – Taipei 101 Shopping Mall เป็นย่านช้อปปิ้งในไทเปชื่อดัง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี จากแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Chanel , Dior , Coach , Cartier , Louis Vuitton
              – Miramar Entertainment Park เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีความบันเทิงอย่างครบครัน อีกทั้งยังเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป โดยมีร้านค้าและย่านช้อปปิ้งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านแบรนด์เนมต่าง ๆ รวมอยู่ภายในที่เดียว
              – ATT 4 FUN เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมแบรนด์เสื้อผ้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ฝั่งอเมริกา แบรนด์ญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งแบรนด์ของไต้หวันเอง มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย มีทั้ง Zara, Che Che New York, Nami&Yami, GAP รวมถึงร้านเครื่องสำอางอีกมากมาย

*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***

ที่พัก PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยัง ร้าน COSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดและภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

 

 

             นำท่านเดินทางไป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเป ที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถาน ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีนํ้าเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน

 

 

เที่ยง     อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
              หลังรับประทานอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง GLORIA OUTLETS เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีสินค้าและสิ่งบันเทิงมากมายรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีจุดน่าสนใจอย่าง ถือเป็นสิ่งที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมที่แห่งนี้

 

 

                 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
21:20 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL395
00:20 น.  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

***หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ***

ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับบริษัท เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และบริษัทได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามรายการด้วยสาเหตุใดก็ตาม หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ การบริการของรถนำเที่ยวประเทศไต้หวันกำหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทำการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใช้ในการเดินทางมาและกลับ ณ สนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม

– กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้โซฟาเบดในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม หรือ มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทอาจจะต้องปรับไปนอนห้อง แบบ 1 TWIN และ 1 SGL ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่ายส่วนต่างสอบถามเจ้าหน้าที่)
– กรณีท่านที่ต้องการ ห้อง Double Room (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมที่ไต้หวันจะมีไม่มาก ทางบริษัทจะทำการ Request ให้ก่อน หากไม่ได้ ทางบริษัทจะจัดเป็นห้อง TWIN (เตียงแฝด) ให้สำหรับ 2 ท่าน

หากท่านสนใจ ติดต่อสอบถาม / จองทัวร์ ได้ที่
Tel: 02-245-1415
Hotline : 095 546 9655 , 063 916 5653 (คุณเอ๋)
080 432 9944  เซลเปเป้, 092 247 6291 เซลแอม

ID Line : thaimodern3